Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Psychologické aspekty mimořádných událostí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCPAMU1 ZK 10P+10S česky
Garant předmětu:
Ludmila Čírtková
Přednášející:
Ludmila Čírtková
Cvičící:
Ludmila Čírtková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit s kompetencemi (možnostmi a limity) psychologické pomoci či podpory v rámci zvládání mimořádných událostí. Těžiště obsahového zaměření tvoří aplikace poznatků viktimologie, psychotraumatologie, krizové intervence atp. na kontext mimořádných událostí.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: základní znalosti z psychologie a specifika psychologie mimořádných události (krizí).

Osnova přednášek:

Psychologické dimenze mimořádné události, úvod do předmětu, základní pojmy.

Typologie krizí, psychologie katastrof.

Lidé v krizi – témata viktimologie.

Lidé v krizi – témata psychotraumatologie.

Extrémní prožitky stresu – vliv na osobnost. Důsledky dlouhodobého stresu u pomáhajících profesí.

Krizová komunikace. Krizová intervence a psychologická neodkladná pomoc (principy a možnosti KI a PNP pro nepsychologické profese).

Osnova cvičení:

Psychosociální pomoc zasaženým osobám, prevence PTSP, střednědobá krizová intervence.

Vulnerabilita a resilience.

Propojení krizové intervence s následnou psychosociální pomocí (detekce vulnerabilních skupin obětí).

Zvláštnosti krizové intervence u specifických skupin osob (oběti terorismu, oběti přírodních katastrof).

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit s kompetencemi (možnostmi a limity) psychologické pomoci či podpory v rámci zvládání mimořádných událostí. Těžiště obsahového zaměření tvoří aplikace poznatků viktimologie, psychotraumatologie, krizové intervence atp. na kontext mimořádných událostí.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

PAULÍK, Karel. Psychologie lidské odolnosti. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2017. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-5646-2.

VODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence: [krize v životě člověka: formy krizové pomoci a služeb]. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-696-9.

ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krize a krizová intervence. Praha: Grada, 2017. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-5327-0.

KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Pozitivní psychologie. Vydání třetí. Praha: Portál, 2015. Psychologie (Portál). ISBN 978-80-262-0978-2.

NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2020. ISBN 978-80-7553-842-0.

Doporučená literatura:

SCHULENBERG, Stefan. Positive Psychological Approaches to Disaster. (Meaning, Resilience, and Posttraumatic Growth). Springer Verlag, 2020. ISBN 978-3-030-32006-5.

TOMOFF, Michael. Positive Psychologie. Erfolgsgarant oder Schönmalerei. Springer Verlag, 2017. ISBN 978-3-662-50386-7.

ČÍRTKOVÁ, Ludmila. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0582-1.

TOMANDL, Jan, Jaroslav ČUŘÍK, Kristýna MARŠOVSKÁ a Tereza FOJTOVÁ. Krizová komunikace: principy - zkušenosti - postupy. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Promedia. ISBN 978-80-210-9636-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7670906.html