Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ochrana obyvatelstva

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7DCOO1 ZK 10P+5S česky
Garant předmětu:
Leoš Navrátil
Přednášející:
Jiří Halaška, Leoš Navrátil
Cvičící:
Jiří Halaška
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Ochrana obyvatelstva je předmět, který zahrnuje vymezené činnosti a postupy veřejné správy, podnikové sféry a občanů včetně zabezpečení jejich připravenosti na minimalizaci negativních dopadů mimořádných událostí na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky při respektování státem garantovaných politických, právních a ekonomických podmínek i disponibilních zdrojů. Předmět zahrnuje integrovaný záchranný systém a jeho působnost, pravomoc státních orgánů a působnost orgánů územních samosprávných celků včetně povinností právnických osob a občanů při přípravě na vznik mimořádných událostí, při ochraně kritické infrastruktury, při záchranných a likvidačních pracích před a po vyhlášení krizových stavů.

Součástí předmětu je i problematika civilní nouzové připravenosti, která dává souhrn informací o civilních řídících plánovacích a kontrolních procesech a vazbách, které správní úřady, orgány samosprávy a k tomu určené instituce připravují pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. Obsahuje výčet, obsah a rozsah soustavy úkonů a činnosti k určení potřeb a variant řešení krizových situací při respektování daných politických, právních a ekonomických podmínek a při efektivním využívání disponibilních zdrojů, které je stát schopen pro zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti zajišťovat.

Výuka předmětu je úzce propojena s některými vědecko-výzkumnými projekty řešenými katedrou, zejména pak v oblasti ochrany obyvatelstva v případě nevojenských krizových situací (ochrana před povodněmi, vlivem změn životního prostředí, účinky havárií na jaderných zařízeních, účinky závažných havárií v dopravě, účinky závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, blackaoutem, terorismem a organizovaným zločinem a negativními důsledky spojenými s migrací).

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: orientace v základních právních předpisech (zákony, nařízení vlády, vyhlášky ministerstev) a dalších dokumentech nelegislativního charakteru (strategie, koncepce, směrnice, metodiky) týkajících se přípravy na vznik mimořádných událostí, ochrany života a zdraví, záchranných a likvidačních prací.

Osnova přednášek:

Ochrana obyvatelstva – úkoly veřejné správy, podnikové sféry a občanů. Připravenost pracovníků veřejné správy, právnických a fyzických osob k plnění těchto úkolů.

Základní organizační a technická opatření ochrany obyvatelstva (varování, evakuace, ukrytí, nouzové přežití, ochrana osob před kontaminací, humanitární pomoc, spolupráce s neziskovými organizacemi, monitorování radiační, chemické a biologické situace, informování obyvatelstva).

Plánování a řešení opatření k ochraně obyvatelstva v případě nevojenských krizových situací (ochrana před povodněmi, vlivem změn životního prostředí, účinky havárií na jaderných zařízeních, účinky závažných havárií v dopravě, účinky závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, terorismem a organizovaným zločinem, negativními důsledky spojenými s migrací, občanů a majetku ČR při mimořádných událostech v zahraničí).

Ochrana obyvatelstva v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu. Úkoly z oblasti civilní ochrany plynoucích z členství ČR v NATO a v EU.

Připravenost sil a prostředků, materiální a finanční zabezpečení ochrany obyvatelstva.

Osnova cvičení:

Nadnárodní a národní legislativa, týkající se problematiky ochrany obyvatelstva.

Plánování a realizace základních organizačních a technických opatření ochrany obyvatelstva na jednotlivých úrovních řízení. Plnění úkolů ochrany obyvatelstva vybranými subjekty.

Síly a prostředky pro realizaci opatření ochrany obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru.

Cíle studia:

Ochrana obyvatelstva je předmět, který zahrnuje vymezené činnosti a postupy veřejné správy, podnikové sféry a občanů včetně zabezpečení jejich připravenosti na minimalizaci negativních dopadů mimořádných událostí na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky při respektování státem garantovaných politických, právních a ekonomických podmínek i disponibilních zdrojů. Předmět zahrnuje integrovaný záchranný systém a jeho působnost, pravomoc státních orgánů a působnost orgánů územních samosprávných celků včetně povinností právnických osob a občanů při přípravě na vznik mimořádných událostí, při ochraně kritické infrastruktury, při záchranných a likvidačních pracích před a po vyhlášení krizových stavů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

HORÁK, Rudolf. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu: [prevence řešení mimořádných krizových situací]. Praha: Linde, 2011. ISBN 978-80-7201-827-7.

KAHL, Jiří. Hospodářská opatření pro krizové stavy: modul H. Praha: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2008. ISBN 978-80-86640-90-7.

KOUCKÁ, Marta a Bohumír VESELÝ. Krizové řízení v oblasti obrany státu: učební text pro kurzy zvláštní odborné způsobilosti Ochrana obyvatelstva a krizové řízení: modul D. Praha: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2009. ISBN 978-80-86640-69-3.

PEŠAN, Michal. Ochrana ekonomiky: modul F. Praha: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2010. ISBN 978-80-86640-57-0.

SKALSKÁ, Květoslava, Zdeněk HANUŠKA a Milan DUBSKÝ. Integrovaný záchranný systém a požární ochrana: modul I. Praha: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2010. ISBN 978-80-86640-59-4.

Doporučená literatura:

FOLWARCZNY, Libor a Jiří POKORNÝ. Evakuace osob. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2006. ISBN 80-86634-92-2.

KAVAN, Štěpán a Jakub DOSTÁL. Dobrovolnictví a nestátní neziskové organizace při mimořádných událostech: v podmínkách Jihočeského kraje. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2012. ISBN 978-80-87472-41-5.

SOUČEK, Vladimír. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek a vybrané kapitoly krizového řízení: modul G. Praha: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2009. ISBN 978-80-86640-68-6.

ŠAFR. Gustav (ed.) Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru I. Brno: Tribun EU, 2014. ISBN 978-80-0724-1.

ŠAFR., Gustav (ed.) Ochrana obyvatelstva v případě krizových situací a mimořádných událostí nevojenského charakteru II. Brno: Tribun EU, 2014. ISBN 978-80-0724-2.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7670706.html