Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Hydrochemie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
15HCHEA Z,ZK 5 3P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra jaderné chemie
Anotace:

Předmět je zaměřen na kvalitativní a kvantitativní složení různých typů vod, klasifikaci vod a chemické a biologické procesy, které ve vodách probíhají. Podrobně jsou probírány vlastnosti, geneze a výskyt kovů, polokovů, nekovů včetně plynů, dále koloidů, organických látek a s nimi související sumární ukazatele. Pozornost je zaměřena také na klasifikaci vod, fyzikálně-chemické vlastnosti, radioaktivitu vod. Probírány jsou rovněž chemické rovnováhy ustavující se ve vodách, včetně hydrochemických výpočtů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti vod

2.Acidobazické vlastnosti, acidifikace vod

3.Koloidní látky ve vodách

4.Hlavní kationty ve vodách

5.Toxické kovy ve vodách

6.Hlavní anionty ve vodách

7.Sloučeniny dusíku a fosforu ve vodách

8.Oxid uhličitý a jeho iontové formy, agresivita vody

9.Neelektrolyty - křemík, bor

10.Rozpuštěné plyny ve vodách

11.Radioaktivita vod

12.Sumární stanovení organických látek ve vodách (CHSK, TOC, DOC, BSK, AOX, NEL)

13.Organické látky ve vodách - huminové látky, pesticidy, uhlovodíky, halogenderiváty, tenzidy

14.Druhy vod a jejich charakteristika

Osnova cvičení:

1.Obecné principy numerického řešení chemických rovnováh

2.Speciační modelování

3.Acidobazické rovnováhy a jejich numerické řešení; rozpustnost plynů ve vodě

4.Uhličitanový systém - teoretické základy a výpočty

5.Komplexotvorné rovnováhy a jejich numerické řešení

6.Komplexy a komplexotvorné látky ve vodách - výukové případové studie

7.Srážecí rovnováhy a jejich numerické řešení

8.Oxidačně-redukční rovnováhy a jejich numerické řešení

9.Grafické řešení chemických rovnováh

10.Kyslíkový režim; samočištění přírodních vod

11.Monitoring kvality povrchových vod - výukové případové studie

12.Mikropolutanty ve vodách - výukové případové studie

13.Vhodnost vody pro různé účely - závlahy, chov ryb

14.Interakce vodního sloupce a sedimentů

Cíle studia:

Znalosti:

V přednášce získají studenti znalosti o genezi, výskytu, vlastnostech a významu anorganických a organických složek vod. Seznámí se s požadavky na jakost přírodních a užitkových vod, vody pitné a vod odpadních.

Schopnosti:

Student bude schopen porozumět procesům ovlivňujícím kvalitu vod, tuto kvalitu hodnotit a případně zlepšovat.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

1.Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT,Praha 2015, ISBN 978-8070809280

2.Sýkora, V.; Kujalová, H.; Pitter, P.: Hydrochemie pro studenty bakalářského studia. 1 ed.; VŠCHT Praha, 2016, ISBN 978-8070809495

Doporučená literatura:

3.Overway, Kenneth S.; Environmental chemistry: an analytical approach. Hoboken: Wiley, 2017. ISBN 9781118756973

4.Patrick L. Brezonik, William A. Arnold; Water Chemistry: The Chemical Processes and Composition of Natural and Engineered Aquatic Systems. Oxford University Press, 2022; ISBN 978-0197651896

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7616706.html