Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Krizové zdravotnictví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMCKZA Z,ZK 5 1P+1S česky

Podmínkou zápisu na předmět F7PMCKZA je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PMCZUM

Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Specificky je předmět zaměřen na působnosti orgánů veřejné správy se vztahem ke zdravotnictví s postavením orgánu krizového řízení.

Požadavky:

Zápočet:

Aktivní 100% účast na přednáškách a cvičeních včetně domácí přípravy. Jsou přípustné dvě absence; vedoucí přednášek/cvičení určí způsob náhrady přednášky/cvičení. Větší absence je možné omluvit pouze ze závažných a doložených důvodů a dohodnout s vedoucím přednášek/cvičení formu náhrady.

Absolvování průběžného zkoušení a testů s hodnocením lepším než F, přičemž jedno hodnocení stupněm F je důvodem k neudělení zápočtu.

Úspěšné absolvování zápočtového testu s výsledkem lepším než 65 %

Zpracování a včasné odevzdání seminární práce podle zadání.

Zkouška:

Zkouška probíhá ústní formou. Zkouška sestává z úspěšného zodpovězení vylosované otázky (přičemž zkoušející může položit jakoukoli doplňující otázku k danému tématu) a obhajoby seminární práce, přičemž se hodnotí i její formální zpracování. Hodnocení stupněm F v kterékoliv části zkoušky je důvodem ke klasifikaci celé zkoušky stupněm F. Tematické okruhy ke zkoušce odpovídají odpřednášeným tématům jednotlivých přednášek. Ke zkoušce se mohou přihlásit pouze studenti, kterým byl udělen zápočet. Opravný termín zkoušky je s minimálně týdenním odstupem.

Kombinovaná forma studia:

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je zpracování předem stanoveného tématu a jeho prezentace. Zkouška je tvořena písemným testem v kombinované variantě ABC s jednou správnou odpovědí a písemnou odpovědí. Max. 30 bodů, pro splnění zkoušky je potřeba min. 15 bodů.

A (1) = 100-90 %

B (1-) = 89-80 %

C (2) = 79-70 %

D (2-) = 69-60 %

E (3) = 59-50 %

F (neprospěl) = 49 a méně %

Celkový čas na test je 60 minut.

Osnova přednášek:

Zdravotnický záchranný systém, správní úřad a zdravotnické zařízení.

Zajištění funkčnosti Integrovaného záchranného systému v působnosti orgánů krizového řízení.

Analýza rizika pro potřeby havarijního a krizového plánování ve zdravotnictví.

Plánování a kontrola jako základní nástroj zajištění krizové připravenosti.

Traumatologické plánování.

Organizace cvičení ve zdravotnických zařízeních.

Aktuální shrnutí poznatků k předmětu.

Osnova cvičení:

Organizace zdravotnické záchranné služby.

Koncepce krizové připravenosti ČR

Funkcionality zdravotnické záchranné služby v Integrovaném záchranném systému. Triage.

Orgány krizového řízení

Orgány ochrany veřejného zdraví

Poskytovatelé zdravotních služeb a jejich funkce v IZS

Hrozba, orážení, riziko.

Havarijní a krizové plány.

Traumatologický plán.

Cvičení situace na místě události a urgentního příjmu.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámení studentů se strukturou orgánů krizového řízení v ČR a konkrétním rozložením působností orgánů krizového řízení v rámci orgánů veřejné správy.

Studijní materiály:

Zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky v platném znění

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) v platném znění

Zákon č. 239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů v platném znění

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, v platném znění - historie

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Zákon č.66/2013 Sb. o zdravotních službách

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení některých ustanovení zákona č.240/2000 Sb., v platném znění Bezpečnostní strategie České republiky, schválená vládou dne 10. prosince 2003 usnesením č. 1254

Hlaváčková, D., Štorek, J., Fišer,V., Vraspírová, H., Neklapilová,V.: Krizová připravenost resortu zdravotnictví, NCO NZO, Brno, 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7430406.html