Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Krizové řízení ve veřejné správě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMCKRVSA Z,ZK 5 2P+1S česky
Garant předmětu:
Zdeněk Hanuška
Přednášející:
Zdeněk Hanuška
Cvičící:
Zdeněk Hanuška
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou krizového řízení, včetně tématiky kritické infrastruktury ve veřejné správě, s úkoly a působnostmi orgánů krizového řízení České republiky na všech úrovních při přípravě a řešení krizových situací, s právy a povinnostmi fyzických a právnických osob při řešení krizových situací, s organizačním uspořádáním a činností bezpečnostních rad a krizových štábů na všech úrovních řízení a s problematikou zvláštních skutečností.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zápočtový písemný test z 40 otázek, ústní zkouška v rozsahu tematických okruhů.

Požadavky na studenta: aktivní plnění úkolů zadaných v rámci semináře.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. týden Úvod do studia předmětu, právní předpisy a další dokumenty v oblasti bezpečnosti a krizového

řízení. Struktura veřejné správy.

2. týden Základní pojmy, členění a typy hrozeb na území ČR, typové plány.

3. týden Krizové stavy a krizová opatření. Působnost a úkoly vlády, ministerstev, jiných ústředních správních

úřadů a ČNB při přípravě na řešení a řešení krizových situací.

4. týden Působnost ministerstev MPO, MZe, MD, při přípravě na řešení a řešení krizových situací. Regulační

opatření.

5. týden Působnost a úkoly orgánů krajů a orgánů obcí s rozšířenou působností při přípravě na řešení a

řešení krizových situací.

6. týden Působnost a úkoly orgánů obcí s rozšířenou působností a obcí při přípravě na řešení a řešení

krizových situací. regulační opatření

7. týden Postavení, členění a úloha bezpečnostních rad v systému krizového řízení, zásady organizačního

uspořádání a činnosti krizových štábů při řešení krizových situací.

8. týden Práva a povinnosti právnických osob a fyzických osob při přípravě a řešení krizových situací, plány

krizové připravenosti. Finanční zabezpečení krizových opatření, stavy nouze podle zvláštních

právních předpisů, krizové plány.

9. týden Vybrané aspekty problematiky kritické infrastruktury. Zvláštní skutečnosti.

10. týden Novela krizového zákona a návrh zákona o KI. Zápočet.

Osnova cvičení:

Témata seminářů:

1. – 2. týden Orgány krizového řízení.

3. – 4. týden Příklady použití stavu nebezpečí při řešení konkrétních krizových situací.

5. – 6. týden Příklady použití nouzového stavu při řešení konkrétních krizových situací.

7. – 9. týden Příklady uspořádání krizových štábů na jednotlivých stupních řízení.

10. týden Zápočtový test.

Cíle studia:

Dosažení znalostí v rozsahu krizové legislativy a jejich aplikace zejména v krizovém řízení, včetně tématiky kritické infrastruktury ve veřejné správě, s úkoly a působnostmi orgánů krizového řízení České republiky na všech úrovních veřejné správy, s právy a povinnostmi fyzických a právnických osob při řešení krizových situací, s organizačním uspořádáním a činností bezpečnostních rad a krizových štábů .

Studijní materiály:

Povinná literatura:

. Ústavní zákon č. 1/1993, Ústava České republiky (čl. 43).

. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

. Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

. Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury.

. Směrnice MV č.j. MV-117572-2/PO-OKR-2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce.

Doporučená literatura:

. Kol. autorů. Modul A; C; I; krizové řízení při nevojenských krizových situacích, ochrana obyvatelstva, kritická infrastruktura. Vydání první. Praha: MV-GŘ HZS ČR, 2021, 335 s. ISBN 978-80-7616-097-2.

. ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V. Právní rámec krizového managementu. Management záchranných prací. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2007, 97 s. ISBN: 80-86634-67-1.

. HORÁK, R., DANIELOVÁ, L., KYSELÁK, J., NOVÁK, L. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu. Prevence řešení mimořádných krizových situací. Praha: Linde, a.s., 2011, 104 s. ISBN: 978-80-7201-827-7.

. ŠENOVSKÝ, M., ADAMEC, V. Základy krizového managementu. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2004, 102 s. ISBN 80-86634-44-2

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-333
Hanuška Z.
14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-333
Hanuška Z.
16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7430106.html