Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Oborový projekt - Řízení a plánování projektů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383051 Z 2 0P+2C+0L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Vladimír Brdek
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Aplikace zásad, metod a nástrojů projektového řízení významně zvyšuje efektivitu a úspěšnost realizace nejen inovačních aktivit v podnicích. S tím je také spojen rostoucí význam a rozsah aplikace projektového řízení v současné podnikové praxi. Proto osvojení si těchto přístupů představuje klíčovou dovednost budoucích inženýrů. Cílem předmětu je tedy formou přípravy realizace modelového projektu přiblížit studentům hlavní aspekty spojené s řízením podnikových projektů. Předmět je primárně zaměřen na technicko-organizační přípravu projektu, jeho finanční plánování a technicko-ekonomické zhodnocení jeho přínosů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Úvod do projektového řízení – pojem projekt a jeho charakteristické rysy

Proces a etapy přípravy projektového plánu

Definice projektového cíle a jeho dekompozice

Časové plánování projektu – síťový diagram, metoda CPM

Časové plánování projektu – Ganttův diagram

SW nástroje pro tvorbu Ganttových diagramů

Zdroje projektových činností a jejich oceňování

Plánování rozpočtu a odhad nákladů činností projektu

Tvorba projektového rozpočtu v MS Excel

Hodnocení přínosů investičních projektů – charakteristické rysy investičních projektů, vazba na strategii společnosti

Hodnocení přínosů investičních projektů – základní metody hodnocení investičních projektů a jejich aplikace

Obhajoba semestrálních prací a klasifikace

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

KAVAN M.: Projektové řízení inovací, skripta ČVUT, ISBN 978-80-01036

ZRALÝ, Martin a kol. Management a ekonomika podniku – Sbírka úloh pro cvičení. 2. přeprac. vyd. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2014. ISBN 978-80- 01-05460- 4.

KAVAN M.: Marketing II, marketingové analýzy, SVŠES, 2005, ISBN 80-86744-00-0

ROSENAU, M. D.: Řízení projektů. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2000. Business books (Computer Press). ISBN 80-7226-218-1.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7165506.html