Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Metody a nástroje pro manažerské rozhodování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381005 Z,ZK 4 2P+2C+0L česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Kurz je orientován projektově, tj. zásadně na řešení konkrétních typických manažerských

úloh. Tomu odpovídá i způsob práce v kurzu a podmínky jeho úspěšného zakončení. Kurz je

zaměřen na různé nákladově-výnosové propočty, vč. propočtů bodu zvratu, na propočty

interakce mezi náklady, kapacitou a cenou, na vyjádření různých způsobů propočtu

nákladových odchylek. Věnuje se správnému postupu tvorby a vyhodnocení rozpočtů

různých typů. Klade důraz na práci s vhodně navrženým kalkulačním vzorcem a na jeho

manažerské využití. Zaměřuje se na důsledné propočty hodnot kalkulačních položek

vhodnými metodami a postupy. Ukazuje na roli podnikového účetnictví v interakci

s ostatními soustavami a jeho význam pro relevantní manažerská rozhodnutí. Ukazuje, jak

postupovat při propočtech spojených s návrhem nových nebo inovovaných produktů.

Zahrnuje také propočty na podporu investičních a finančních rozhodnutí. Zařazena je také

partie o tom, jak konstruovat strukturu a návaznosti ve vnitropodnikovém účetnictví

z hlediska výkonového a odpovědnostního. Při výuce se pro demonstraci důležitých

poznatků a vazeb využívají připravené počítačové modely.

Požadavky:

Požadované předběžné znalosti: Absolvování kurzu: Management a ekonomika podniku.

Požadavky na studenty:

Zpracování všech zadaných úloh, jejich prezentace a obhájení řešení.

Zpracování semestrální práce.

Získání alespoň 50 % z průběžných testů.

Předepsaná docházka na kurz.

Osnova přednášek:

1. Cíle, struktura a úkoly kurzu. Role technika ? manažera. Manažerské propočty a jejich význam. Návaznost na další kurzy. Proč je třeba rozhodování podpořit propočty.

Základní prvky podnikového systému řízení a jejich vzájemná vazba. Význam nákladů v manažerských propočtech. Manažersky významné členění nákladů. Propočty bodu

zvratu a jeho úskalí. Alternativní přístupy ke konstrukci úloh propočtu bodu zvratu.

2. Podnikové rozpočty a plány. Účel, struktura a postup tvorby a vyhodnocení.

3. Manažerská práce s rozpočty. Varianty podnikových rozpočtů. Jejich tvorba a vyhodnocování. Práce s odchylkami.

4. Manažerský význam kalkulace. Vhodné alternativy kalkulačního vzorce a práce s kalkulačním vzorcem. Základní kalkulační metody a postupy a jejich uplatnění.

5. Varianty metody hodinové nákladové sazby a jejich aplikační uplatnění.

6. Technické principy podnikového účetnictví a jeho manažerská role. Finanční a vnitropodnikové účetnictví. Proč musí technik rozumět základům účetního systému.

Pružnost účetnictví - odpovědnostně a výkonově zaměření účetnictví.

7. Vnitropodnikové řízení a jeho nástroje. Jeho manažerská funkce. Role podnikových informačních soustav.

8. Investiční rozhodování a jeho metody. Způsoby financování investičních projektů a jejich nákladové dopady.

9. Target Costing (TC, Limitní kalkulace) a její význam pro techniky. Integrační povaha TC.

10. Základní manažerské nástroje (metody, přístupy, techniky, postupy, sftw. podpora).

11. Procesní, činnostní a projektové řízení. Řízení hodnoty (Hodnotový řetězec, atd.). Principy, postup, vzájemné propojení.

12. Měření výkonnosti podniku. Určující ukazatele a jejich vypovídací schopnost.

13. Závěr, rekapitulace hlavního poselství kurzu, shrnutí základních poznatků a debata k obsahu a přínosu kurzu.

Osnova cvičení:

1. Uvedení do programu kurzu. Pravidla práce před seminářem a na semináři. Vytvoření týmů. Návrh základních parametrů modelového podniku.

2. Základní nákladové propočty. Bod zvratu a jeho úskalí. Ilustrace na úlohách.

3. Provozní rozpočet-1: vytvoření provozního rozpočtu na bázi interakce činností a jejich kapacity, přiřazení zdrojů a nákladových propočtů jednotlivých položek.

4. Provozní rozpočet-2: rozbor položek provozního rozpočtu a jejich alternativní řešení (nákup, kooperace, změna technologie, apod.). Dopady alternativ do nákladů a kapacitního plánu.

5. Provozní rozpočet-3: práce s odchylkami položek provozního rozpočtu a jejich manažerská interpretace.

6. Kalkulační metody a techniky. Návrh kalkulačního vzorce. Metoda hodinové nákladové sazby-1.

7. Varianty Metody HNS (položková, vertikální, controllingová) a jejich manažerský efekt.

8. Další metody kalkulace (přirážková, ekvivalenční čísla, fázová).

9. Tříbilanční systém a propočty s ním spojené. Odpovědnostní a výkonové zaměření účetního systému.

10. Návrh vnitropodnikové evidence pro manažerské rozhodování (propojení informačních systémů).

11. Aplikace metodologie Target Costing. Vazba na marketing, kalkulaci, rozpočty, cenu, kapacitní bilanci, technické řešení produktu.

12. Variantní propočet investičního projektu a jeho financování. Manažerský rozbor.

13. Vyhodnocení kurzu. Zápočet.

Cíle studia:

Cílem kurzu je seznámit studenty s běžnými manažerskými propočty, které jsou prakticky

využitelné a nejsou náplní výuky v jiných předmětech, případně jejich rozdílné využití. Jedná

se o sadu metod a postupů, které jsou často zařazovány do tzv. manažerského účetnictví

(podnikového početnictví). Účelem je ukázat, jak při takových propočtech různého typu

postupovat a zejména jak interpretovat získané výsledky, a jak je využít při manažerských

rozhodnutích.

Studijní materiály:

(1) Zralý, M.: Manažerské účetnictví - Sbírka úloh, skripta, Vyd. ČVUT

(2) Zralý, M.: Ekonomika podniku, studijní text.pdf, rev. 2014

(3) Zralý, M.: Podklady pro přednášky a cvičení, v el. formě, internet + interní server

(4) Zralý, M. a kol.: Management a ekonomika podniku ? Souhrnná úloha, Vyd. ČVUT v Praze, 2010

Poznámka: Při výuce budou použity ilustrativní počítačové modely.

Další doporučené prameny:

(5) Cokins, G.: Activity-Based Cost Management, John Wiley and Sons

(6) Král, B. a kol: Manažerské účetnictví, Management Press, 2006 nebo později

(7) Král, B., Zralý, M.: Vybrané relevantní příspěvky z posledního období uvedené na

společném disku - budou příp. doplněny.

(8) Zralý M.: Řízení nákladů - Sbírka úloh, skripta ČVUT

Další odkazy na literaturu k jednotlivým okruhům budou případně uvedeny během semestru.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7165406.html