Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Projektové řízení a marketing

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BB9M38PRM Z,ZK 2 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra měření
Anotace:

V současné době se v podnicích provádí velká část jednorázových prací formou projektů. Tyto projekty jsou často rozhodující součástí strategického managementu podniku. Cílem projektu může být například rychlé zavedení nového produktu do výroby a jeho následné uplatnění na trhu a k tomu napomáhá jak projektové řízení, tak i marketing.

Požadavky:

Požadavky pro udělení zápočtu : docházka, aktivní účast, řešení případových studií, vypracování semestrální práce pro konkrétní projekt.

Požadavky ke zkoušce :

1. Podstata marketingu, základní pojmy, marketingový mix.

2. Marketingový výzkum trhu a jeho klíčové prvky. Informace v marketingu.

3. Segmentace trhu, targeting a positioning.

4. Produkty a produktová politika, životní cyklus produktu. Tržní postavení produktů, metody určování tržní pozice produktů.

5. Cena jako marketingová kategorie.

6. Marketingová komunikace a komunikační politika podniku. Distribuce a distribuční politika podniku.

7. Charakteristické rysy projektů, proces řízení projektu, typické problémy, pojem „trojimperativ“, překážky splnění podmínek „trojimperativu“, výsledky projektu.

8. Plánování projektu, nástroje časového plánování, přehled metod časového plánování, úsečkové grafy, milníky, síťové grafy.

9. Hierarchická struktura činností projektu, definice cílů a rozsahu prací, plánování rozpočtu a odhad nákladů, vliv omezených zdrojů.

10. Vedení lidí v projektovém týmu.

Osnova přednášek:

1. Co je projekt?, charakteristické rysy projektů,proces řízení projektu, typické problémy.

2. Pojem „trojimperativ“,překážky splnění podmínek „trojimperativu“, výsledky projektu.

3. Jak zahájit úspěšný projekt, otázky strategie, proces přípravy „návrhu“.

4. Proč a jak projekt plánovat, plánování, v čem plánování spočívá,prvky projektového plánu, využití počítačových programů.

5. Hierarchická struktura činností projektu, definice cílů a rozsahu prací, plánování rozpočtu.

6. Odhad nákladů, systém nákladového účetnictví projektu.

7. Nástroje časového plánování, přehled metod časového plánování, úsečkové grafy, milníky, síťové grafy.

8. Vliv omezených zdrojů, zdroje.

9. Kompromis mezi časem a náklady, rizika, rezervy.

10. Vedení lidí v projektovém týmu.

11. Produkty a produktová politika, marketingové pojetí produktu.

12. Životní cyklus produktu, volba produktových strategií, faktorová analýzy.

13. Cena jako marketingová kategorie, marketingová komunikace, distribuce - umísťování produktů na trhu.

14. Marketingový výzkum.

Osnova cvičení:

1. Cvičení - Řešení jednoduchého projektu pro zopakování použití metody CPM.

2. Cvičení - Řešení jednoduchého projektu pro zopakování použití metody CPM.

3. Cvičení - Seznámení s programem MS Project a řešení jednoduchého projektu pomocí MS Project.

4. Cvičení - Řešení komplexního projektu pomocí programu MS Project.

5. Cvičení - Řešení komplexního projektu pomocí programu MS Project.

6. Cvičení - Řešení komplexního projektu pomocí programu MS Project.

7. Cvičení - Semestrálních prací.

8. Cvičení - Semestrálních prací a zápočet.

Cíle studia:

Cílem předmětu je prohloubit znalosti v oblasti řízení projektů, a to v návaznosti na znalost marketingu a marketingového managementu.

Studijní materiály:

Povinná literatura

1. Rosenau, Milton D. Jr. Řízení projektů. Business books (Computer Press), Praha 2000, ISBN 80-7226-218-1.

2. Žáček, Vladimír: Průmyslový marketing. ČVUT v Praze, Česká technika - nakladatelství ČVUT, učební text, Praha 2010, ISBN 978-80-01-04492-6.

3. KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary: Marketing. Praha: Grada Publishing, dotisk 2007, ISBN 978-80-247-0513-2.

Doporučená literatura

1. KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. 14. vyd. přeložil Tomáš JUPPA a Martin MACHEK. Grada Publishing, a.s., Praha 2013. ISBN 978-80-247-4150-5.

2. DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Grada Publishing a.s. Praha 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4275-5.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6958006.html