Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

TZB a požární bezpečnost staveb

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
125TZPB Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra technických zařízení budov
Anotace:

Předmět je zaměřen na nejdůležitější aspekty požární bezpečnosti staveb s důrazem na stavby pro kulturu a shromažďování osob. Studenti se seznámí s důležitými koncepty z požární bezpečnosti staveb (např. kategorizace staveb a požární kodex, požární úseky, požární riziko, požárně nebezpečný prostor a odstupové vzdálenosti, evakuace a únikové cesty, zařízení pro protipožární zásah, shromažďovací prostor atd.) v kontextu k budovám pro kulturu a shromažďování osob. Podrobně budou probrány požárně bezpečnostní zařízení a jejich vyhrazené druhy (především elektrická požární signalizace, stabilní hasicí zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla). Použití požárně bezpečnostních zařízení bude demonstrováno na praktických příkladech.

Požadavky:

Povinná účast na cvičení, povolené jsou maximálně 2 absence.

Nutná prezentace seminární práce na posledním cvičení.

Osnova přednášek:

1. Úvod do požární bezpečnosti staveb, kategorizace staveb, Požární kodex

2. Specifika požární bezpečnosti staveb pro kulturu a shromažďování osob

3. Požární úseky, požární riziko

4. Stavební konstrukce – třída reakce na oheň a požární odolnost

5. Evakuace osob, únikové cesty

6. Požárně nebezpečný prostor, odstupové vzdálenosti, nástupní plochy

7. Technologické systémy pro divadla, kina a jiné scény a jejich požární hledisko

8. Požárně bezpečnostní zařízení

9. Elektrická požární signalizace

10. Elektrická požární signalizace ve stavbách pro kulturu

11. Stabilní hasicí zařízení

12. Stabilní hasicí zařízení ve stavbách pro kulturu

13. Požární větrání a zařízení pro odvod kouře a tepla

Osnova cvičení:

1. Úvod, Požárně technické pojmy, Zadání seminární práce

2. Požárně bezpečnostní řešení – textová a výkresová část

3. Dělení stavby na požární úseky a stanovení požárního rizika

4. Stavební konstrukce z požárního hlediska

5. Posouzení evakuace osob a únikových cest

6. Zhodnocení požárně nebezpečného prostoru a zařízení pro protipožární zásah

7. Exkurze

8. Elektrická požární signalizace v divadle

9. Elektrická požární signalizace v divadle

10. Stabilní hasicí zařízení v divadle

11. Stabilní hasicí zařízení v divadle

12. Požární větrání a zařízení pro odvod kouře a tepla

13. Prezentace seminární práce, zápočet

Cíle studia:

Studenti se seznámí s nejdůležitějšími aspekty požární bezpečnosti staveb typických pro kulturu a aplikaci požárně bezpečnostních zařízení v těchto stavbách. Studenti si vyzkouší základní požární výpočty a zjednodušené návrhy vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení.

Studijní materiály:

!DRKAL, František a Vladimír ZMRHAL. Větrání. 2. vydání. V Praze: České vysoké učení technické, 2018. ISBN 978-80-01-06378-1.

!PAPEŽ, Karel. Energetické a ekologické systémy budov 2: vzduchotechnika, chlazení, elektroinstalace a osvětlení. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03622-8.

!PETR, Jan. Jevištní technologie v 21. století. Brno: JAMU, 2022. ISBN 978-80-7460-197-2.

!KRATOCHVÍL, Václav, NAVAROVÁ, Šárka a Michal KRATOCHVÍL. Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách: stručná encyklopedie pro jednotky PO, požární prevenci a odbornou veřejnost. II. doplněné a upravené vydání. Praha: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2021. ISBN isbn978-80-7385-238-2.

!BEBČÁK, Petr. Požárně bezpečnostní zařízení. 2. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2004. ISBN 978-80-86634-34-0.

!DUDÁČEK, Aleš. Automatická detekce požáru. 2., aktualiz. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství) ISBN 978-80-7385-060-9.

!RYBÁŘ, Pavel. Sprinklerová zařízení. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2011. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-106-4.

!POKORNÝ, Jiří a Stanislav TOMAN. Požární větrání: větrání chráněných únikových a zásahových cest. 2. rozšířené vydání. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2021. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-249-8.

!ŠENOVSKÝ, Michail, Pavel PROKOP a Petr BEBČÁK. Větrání objektů. 2., aktualiz. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství).

!KUČERA, Petr, Tereza ČESELSKÁ a Pavlína MATEČKOVÁ. Požární odolnost stavebních konstrukcí. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství).

:Normy

:ČSN 73 0802 ed. 2. Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020. 128 p.

:ČSN 73 0804 ed. 2. Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020. 156 p.

:ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016. 64 p.

:ČSN 73 0818. Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami. Praha: Český normalizační institut, 1997. 32 p.

:ČSN 73 0831 ed. 2. Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020. 36 p.

:ČSN 73 0834. Požární bezpečnost staveb - Změny staveb. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 32 p.

:ČSN 73 0848. Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. 24 p.

:ČSN 73 0872. Požární bezpečnost staveb - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. Praha: Český normalizační institut, 1996. 12 p.

:ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. Praha: Český normalizační institut, 2003. 32 p.

:ČSN 73 0875. Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 20 p.

:ČSN 73 5245. Kulturní objekty s hledištěm. Podmínky viditelnosti. Praha: Český normalizační institut, 1988. 36 p.

:ČSN 34 2710. Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 100 p.

:ČSN EN 54-1. Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2022. 24 p.

:ČSN EN 12845+A1. Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2020. 218 p.

?DRYSDALE, Dougal. An introduction to fire dynamics. 3rd ed. Chichester: Wiley, 2011. ISBN 9780470319031.

?Till, Robert, C. a J. Walter Coon. Fire protection, Detection, Notification, and Suppression, 2 ed. Springer International Publishing, 2018. ISBN 9783319908434.

?BURKE, Robert. Fire Protection Systems and Response. Boca Raton: CRC Press, 2008. ISBN 978-1-56670-622-3.

?MÓZER, Vladimír. Aktívne a pasívne systémy požiarnej ochrany. Bratislava: Eurostav, 2018. ISBN 9788089228591.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6928106.html