Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Diagnostika konstrukcí a budov

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
132DKBU KZ 3 1P+2C česky
Garant předmětu:
Michal Polák
Přednášející:
Jiří Novák, Michal Polák
Cvičící:
Jiří Novák, Michal Polák, Pavel Tesárek
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky
Anotace:

Předmět poskytne základní přehled o možnostech využití diagnostických metod a postupů při prevenci a řešení typických tepelně vlhkostních poruch ve stavební praxi, při analýze statického a dynamického chování stavebních konstrukcí. Student se seznámí s pracovními postupy vybraných, často používaných diagnostických metod, dále se způsobem zpracování výsledků a možnostmi jejich využití. Důraz bude kladen na praktické využití diagnostických metod, fyzikální principy budou probírány jen v nezbytné míře. Cvičení budou probíhat formou demonstrace zkušebního vybavení a měřicích postupů avšak s určitou mírou zapojení studentů do řešení úloh (dílčí úkoly při přípravě a realizaci experimentů, ovládání přístrojů a zpracovaní naměřených dat).

Požadavky:

Pro úspěšné zakončení předmětu 132DKBU je požadováno:

- správně vyhodnotit experimentální úlohy řešené na cvičeních a odevzdat vypracované záznamy z těchto úloh ve stanovených termínech,

- úspěšně absolvovat zápočtový test.

Podrobnější specifikace požadavků je uvedena na webových stránkách předmětu:

https://mech.fsv.cvut.cz/student/ => DKBU.

Osnova přednášek:

1) Úvod do teorie měření – základní statistické pojmy, chyby a nejistoty měření, význam a možnosti použití měření ve stavební tepelné technice – úvodní přehled.

2) Stanovení tepelně technických vlastností materiálů a stavebních výrobků laboratorními metodami a in situ – přehled a příklady.

3) Diagnostika budov – infračervené snímkování.

4) Diagnostika budov – stanovení průvzdušnosti budov (tzv. blower door test).

5) Diagnostika budov – Dlouhodobé sledování tepelně vlhkostního chování konstrukcí a budov - hodnocení rizika vlhkostních poruch, odezva vnitřního prostředí na klimatickou zátěž, spotřeba energie.

6) Diagnostické systémy, monitorování statického a dynamického chování konstrukcí a jeho využití v diagnostice.

7) Postupy pro nedestruktivní a destruktivní zjišťování materiálových vlastností nosných konstrukcí existujících staveb (betonové, ocelové, zděné a dřevěné konstrukce).

8) Vizuální prohlídka nosné konstrukce existující stavby, vyšetřování trhlin – technologické a statické trhliny, příklady.

9) Využití statické zatěžovací zkoušky v diagnostice stavebních konstrukcí – obecné zásady, praktické příklady.

10) Využití experimentálně stanovených charakteristik vlastního kmitání konstrukce v diagnostice stavebních konstrukcí – teoretický úvod, praktické příklady (důvod realizace, uspořádání experimentu, nejdůležitější výsledky, závěry a doporučení).

11) Využití dynamické zatěžovací zkoušky v diagnostice stavebních konstrukcí – obecné zásady a praktické příklady (důvod realizace, uspořádání experimentu, nejdůležitější výsledky).

12) Určení velikosti osových a předpínacích sil v konstrukčních prvcích staveb (např. v táhlech a předpínacích kabelech).

13) Validace a identifikace teoretických modelů existujících stavebních konstrukcí na základě experimentálních dat – obecné zásady, praktické příklady využití v diagnostice stavebních konstrukcí.

Osnova cvičení:

* Využiti statické zatěžovací zkoušky v diagnostice - experiment realizovaný na fyzikálním modelu stavební konstrukce pomocí tenzometrů a potenciálních snímačů.

* Využiti statické zatěžovací zkoušky v diagnostice - experimentální analýza napjatosti tažené stěny oslabené kruhovým otvorem.

* Využiti dynamické zkoušky v diagnostice - experimentální modální analýza realizovaná na fyzikálním modelu stavební konstrukce.

* Využití dynamické zatěžovací zkoušky v diagnostice - dynamická experimentální analýza fyzikálního modelu stavební konstrukce, impulz síly, dynamický součinitel.

* Využití dynamické zatěžovací zkoušky v diagnostice - dynamická zatěžovací zkouška fyzikálního modelu stavební konstrukce, návrh pohlcovače kmitání, experimentální ověření účinnosti pohlcovače.

* Využití dynamické zatěžovací zkoušky v diagnostice - měření, zpracování a hodnocení vibrací budovy s ohledem na nepříznivé účinky na stavební konstrukce, jejich uživatele a instalované přístroje citlivé na vibrace.

Cíle studia:

Studenti se seznámí s problematikou, používanými metodami a praktickými příklady technické disciplíny „diagnostika stavebních konstrukcí“ zaměřenými na stavební tepelnou techniku, diagnostiku budov, diagnostické systémy, postupy pro zjištování materiálových vlastností a pro vyšetřování trhlin existujících staveb a na využití statických zatěžovacích zkoušek a dynamických experimentů.

Studijní materiály:

!Matuška T.: Experimentální metody v technice prostředí, skripta, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2005, ISBN 80-01-03291-4

!Vollmer, M., Mollman, K.-P.: Infrared Thermal Imaging: Fundamentals, Research and Applications, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2018, ISBN 978-3-527-41351-5

!Tywoniak J. a kol.: Sledování energetických vlastností pasivních domů, Grada, Praha, 2012, ISBN 978-80-247-4277-9

!Novák J.: Vzduchotěsnost obvodových plášťů budov, Grada, Praha, 2008, ISBN 8024719535

!Bilčík, J. – Dohnálek, J. Sanace betonových konstrukcí. Vydavatelství Jaga group v.o.s., Bratislava, 2003, ISBN 80-88905-24-9

!Pirner, M. - Fischer, O. Dynamika ve stavební praxi. Informační centrum ČKAIT, Praha, 2010, ISBN 978-80-87438-18-3

!Lunga, R. – Solař, J. Kostelní věže a zvonice. Grada Publishing, a.s., Praha, 2010, ISBN 978-80-247-1236-9

: Studijní materiály na stránkách katedry: https://mech.fsv.cvut.cz/student/

Poznámka:
Další informace:
https://mech.fsv.cvut.cz/student
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-379

14:00–14:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B379
místnost TH:D-2028

15:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
D2028
místnost TH:A-434

15:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A434
místnost TH:D-2028

15:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
D2028
místnost TH:A-434

15:00–16:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A434
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6879406.html