Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Měření denního osvětlení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124MDO Z 2 1P+1C česky
Garant předmětu:
Jaroslav Vychytil
Přednášející:
Jaroslav Vychytil
Cvičící:
Jaroslav Vychytil
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Předmět rozšiřuje poznatky z denního osvětlení získané především v povinných předmětech 124SF1, 124SF01 a 124SFA a ve volitelném předmětu 124XSFO. Studenti se seznámí se zásadami a potřebnými podmínkami pro měření denního osvětlení a světelně technických vlastností vybraných stavebních prvků. Konkrétně se jedná o měření osvětlenosti v síti kontrolních bodů, na vodorovné, šikmé a svislé rovině, měření činitele odrazu světla, znečištění osvětlovacího otvoru a podobně. Tyto poznatky mohou později studenti využít při návrhu konstrukce z hlediska jejích odrazivých vlastností, velikostí osvětlovacích otvorů, směru světelného toku, barevnosti a podobně.

Požadavky:

Absolvovaný bakalářský předmět Stavební fyzika.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, seznámení s podmínkami udělení zápočtu, vymezení oblastí stavební fyziky.

2. Stanovení polohy Slunce vůči pozorovateli, proslunění a oslunění - definice, rozdíly v pojmech, požadavky. Stanovení polohy slunce na obloze.

3. Denní osvětlení - definice, požadavky, způsoby výpočtu, měření denního osvětlení, okrajové podmínky, vlastnosti oblohy, přístrojové vybavení.

4. Stanovení nejistot měřených hodnot, význam přesnosti měřicích přístrojů a dalších vlivů.

5. Propustnost světla průhledným vs. průsvitným materiálem zasklení osvětlovacího otvoru, způsoby určení činitele prostupu světla.

6. Porovnání a ukázky stanovení prostupu světla u čistého vs. špinavého okna v závislosti na množství skel (dvojsklo vs. trojsklo). Spektrální propustnost zasklení.

7. Význam znečištění osvětlovacích otvorů, způsoby stanovení množství znečištění osvětlovacího otvoru.

8. Vnitřní odražená složka činitele denní osvětlenosti. Možnosti stanovení činitele odrazu světla, využití luxmetru a jasoměru, potřebné výpočtové vztahy.

9. Specifika stanovení činitele odrazu světla u vodorovných ploch na základě měření.

10. Činitel denní osvětlenosti na svislé rovině – limitní hodnoty, vliv okrajových podmínek. Vliv jasu stínících překážek.

11. Hodnocení kvality výhledu z místnosti. Parametry ovlivňující výhled.

12. Jasové poměry jako jedno z kvalitativních kritérií při zajišťování vizuálního komfortu.

13. Stanovení pravděpodobnosti rizika možného oslnění od plošného zdroje světla.

Osnova cvičení:

1. Informace ohledně specifik měření v exteriéru, seznámení s pravidly při měření na střeše Fakulty stavební ČVUT v Praze.

2. Určení polohy kontrolních bodů při posuzování doby proslunění, pořízení a využití fotografie pořízené objektivem typu rybí oko při stanovení doby proslunění.

3. Definice činitele denní osvětlenosti, stanovení činitele denní osvětlenosti na základě měření pomocí dvou či více luxmetrů.

4. Výpočet nejistot z naměřených hodnot, zdůvodnění extrémních odchylek. Popis ovlivňujících faktorů.

5. Stanovení činitele prostupu světla průhledným materiálem zasklení v dané učebně na základě měření. Měření propustnosti světla dvojsklem a trojsklem.

6. Stanovení činitele prostupu světla difúzním materiálem zasklení na základě měření. Stanovení spektrální propustnosti světla čirým vs. barevným zasklením.

7. Stanovení činitele znečištění na vnější a vnitřní straně osvětlovacího otvoru pomocí světloměrné techniky.

8. Měření odrazivosti světla vybraných svislých povrchů v dané učebně. Určení činitele odrazu světla na základě změřených hodnot, stanovení nejistot výsledků.

9. Měření odrazivosti světla vybraných vodorovných povrchů v dané učebně. Určení činitele odrazu světla na základě změřených hodnot, stanovení nejistot výsledků.

10. Měření osvětlenosti na svislé rovině v exteriéru, měření jasů vybraných průčelí budov pro následné stanovení činitele jasu stínící překážky.

11. Využití fotografie pořízené objektivem typu rybí oko při hodnocení výhledu z různých pozic uživatelů dané učebny.

12. Měření a hodnocení jasových poměrů v učebně při různé poloze uživatelů dané učebny. Hodnocení kontrastů jasů pomocí jasového analyzátoru, porovnání s prahovým kontrastem pro dobrou rozlišitelnost detailu.

13. Závěrečné shrnutí, udělování zápočtů.

Cíle studia:

Porozumění problematice měření denního osvětlení. Volba doby měření a dalších okrajových podmínek. Schopnost samostatně používat světloměrné přístrojové vybavení při měření vybraných veličin.

Studijní materiály:

! Prezentace a podklady přístupné po přihlášení na webové stránce předmětu.

! VYCHYTIL, Jaroslav. Stavební světelná technika - cvičení. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 2015, 156 s. ISBN 978-80-01-05858-9.

! VYCHYTIL, Jaroslav., KAŇKA, Jan. Stavební světelná technika - přednášky. Praha: Nakladatelství ČVUT v Praze, 2016, 176 s. ISBN 978-80-01-06060-5.

? ČSN 36 0011-1 Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení. Praha: ÚNMZ, únor 2014.

? ČSN 36 0011-2 Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení. Praha: ÚNMZ, únor 2014.

Poznámka:
Další informace:
Zatím není, případně stránky předmětu 124XMDO.
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost TH:B-976

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B976
místnost TH:B-976

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B976

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6869906.html