Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Odvodnění urbanizovaných území a čistota vody

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144OUUC Z,ZK 7 4P+1C česky
Garant předmětu:
David Stránský
Přednášející:
Ivana Kabelková, David Stránský
Cvičící:
Ivana Kabelková, David Stránský
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Čistota vody: Soustředí se na porozumění přírodním procesům a vlivům člověka na kvalitu povrchových vod, zejména se věnuje procesům a přírodním faktorům ovlivňujícím složení povrchových vod; znečištění vod a jeho druhům, vlastnostem, působení a zdrojům; ekologickým funkcím, procesům, vlivům člověka a opatřením na ochranu vodních toků a nádrží; měření a monitoringu kvality vod a legislativnímu rámci ochrany vod. Odvodnění urbanizovaných území: Je zaměřena na metody a nástroje v městském odvodnění s důrazem na vliv na životní prostředí. Důraz je kladen na integrální pojetí městského prostředí a krajiny, pochopení souvislostí a návrh opatření s cílem dlouhodobé udržitelnosti nakládání s vodou ve městech a ochrany životního prostředí.

Požadavky:

povinná účast na vyzvaných přednáškách a na terénních cvičeních, odevzdané protokoly ze cvičení, zkouškový test

Osnova přednášek:

1. Úvod – seznámení s obsahem předmětu. Užívání vody, význam kvality vody a znečištění. Přirozené složení povrchových vod.

2. Druhy znečištění vod a jeho působení a vlastnosti; zdroje znečištění.

3. Vody stojaté/nádrže

4. Vody tekoucí/vodní toky

5. Měření a monitoring jakosti vod. Kontrola a klasifikace jakosti vod v ČR.

6. Legislativní ochrana jakosti vod - legislativa EU a ČR.

7. Obor městského odvodnění, urbanizace a vývoj koncepcí městského odvodnění.

8. Základní vodohospodářské úlohy; základní prostředky městského odvodnění.

9. Produkce odpadních vod; dešťový odtok z urbanizovaných ploch.

10. Vodní toky v urbanizovaných povodích.

11. Opatření na ochranu recipientu: dešťové nádrže, hospodaření s dešťovými vodami.

12. Širší souvislosti koloběhu živin v městském odvodnění; inovativní technologie.

13. Scénáře vývoje městského odvodnění.

Osnova cvičení:

1. Charakterizace látkového složení vod

2. Látkové bilance. Transformační procesy.

3. Vodní toky: transport a míchání látek, stopovače.

4. Návrh decentrálních objektů hospodaření se srážkovou vodou

5. Exkurze terén I

6. Exkurze terén II

Cíle studia:

Cíle studia jsou porozumění přírodním procesům a vlivům člověka na kvalitu povrchových vod a osvojení si základů modelování kvality vody v přírodních a technických systémech. Cílem studia je též prohloubit znalosti z bakalářského studia v oblasti stokování a městského odvodnění.

Studijní materiály:

!Boyd Claude E. (2016). Water Quality. ISBN 13 (EAN) 9783319330624

!Butler, D a Davies, J.W. (2018): Urban Drainage, 4th edition, E & FN SPON, ISBN 9781498750585

!Krejčí, V a kol. (2002): Odvodnění urbanizovaných území - Koncepční přístup, NOEL2000, ISBN 80-86020-39-8

?Franzle Stefan (2012). Introduction to Environmental Engineering. ISBN13 (EAN): 9783527329816

?Vítek, J. a kol. (2015): Hospodaření s dešťovou vodou v ČR, ISBN 978-80-260-7815-9

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:D-1074

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
D1074
místnost TH:D-1074

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
D1074
místnost TH:C-219

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C219
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6859906.html