Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Odborná praxe II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFOP2 Z 20 400XH česky
Garant předmětu:
Vojtěch Špet
Přednášející:
Cvičící:
Vojtěch Špet
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Skladba nemocných se řídí možnostmi pracoviště a je nutné, aby posluchač zvládl obor v celé jeho šíři a na všech jeho úsecích a směrech. Tomu odpovídá i skladba klinických pracovišť, které musí být kompletně vybavena a je žádoucí, aby student prošel všemi jeho úseky včetně aplikace fyzikálních technik a vodoléčby. Dále je nezbytné, aby byly praktické zkušenosti předány a vedeny fyzioterapeutem či lékařem, který má zkušenosti a je vzdělán v následujících metodách, jako jsou například měkké a mobilizační techniky, speciální metody fyzioterapie (např. Vojtova metoda, Bobath koncept, McKenzie metoda, Metoda Ludmily Mojžíšové, Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF), Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) a jiné metody založené nejen na neurofyziologickém podkladě) apod.

U lůžkových pracovišť i všemi odbornými odděleními, které rehabilitační oddělení zajišťuje (chirurgie, ortopedie, neurologie, interna et cetera). V rámci rehabilitačních ústavů všemi zde provozovanými technikami.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

•potvrzení absolvování odborné praxe v deníku odborné praxe v plném rozsahu požadovaných hodin;

•slovní hodnocení mentora praxe, zapsané v deníku odborné praxe.

Požadavky na studenta:

•100% účast na praxi;

•praktické prokázání vědomostí a dovedností získaných studiem odborných fyzioterapeutických předmětů v provozu ambulantního nebo lůžkového zařízení;

•hodnocení je souhrnem znalostí, přístupu k pacientovi i k ostatnímu zdravotnickému personálu, komunikace, práce v týmu;

•pokud bude student vedoucím fyzioterapeutem hodnocen F, nebude mu praxe uznána, ani když bude mít splněný předepsaný počet hodin praktické výuky.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Cílem odborných praxí na ambulantním nebo lůžkovém rehabilitačním oddělení je prohloubení praktických dovedností fyzioterapeuta. Student je zařazen do běžného provozu, je v úzkém kontaktu s vedoucím fyzioterapeutem nebo mentorem, podle charakteru pracoviště, který ho rovněž hodnotí. Součástí hodnocení je nejen aplikace získaných teoretických vědomostí ale i ověření schopnosti samostatné práce, komunikace, práce v týmu, vedení zdravotnické dokumentace, samostatnost a rozhodnost při plnění svěřených úkolů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BERANOVÁ, Zuzana. Léčení pohybem. Olomouc: Poznání, 2007. ISBN 978-80-86606-57-6.

•DYLEVSKÝ, Ivan. Kineziologie – základy strukturální kineziologie. Praha: Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-324-0.

•GROSS, Jeffrey M., Joseph FETTO a Elaine Rosen SUPNICK. Vyšetření pohybového aparátu: překlad druhého anglického vydání. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-725-4720-8.

•HÁJKOVÁ, Simona, Irena NOVOTNÁ a Ludmila SALABOVÁ. Mobilizace periferních kloubů. V Praze: České vysoké učení technické, 2014. ISBN 978-80-01-05517-5.

•HALADOVÁ, Eva a Ludmila NECHVÁTALOVÁ. Vyšetřovací metody hybného systému. 3., nezměněné vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. 2010. ISBN 978-807-0135-167.

•JANDA, Vladimír. Svalové funkční testy. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0722-5.

•KOLÁŘ, Pavel et al. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. ISBN 978-807-2626-571.

•LEWIT, Karel. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. přeprac. vyd. Praha: Sdělovací technika, 2003. ISBN 80-866-4504-5.

•NAVRÁTIL, Leoš. Nové pohledy na neinvazivní laser. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-1651-0.

•PFEIFFER, Jan. Neurologie v rehabilitaci: pro studium a praxi. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1135-5.

•PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ. Fyzikální terapie: manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2899-5.

•SALABOVÁ, Ludmila, Simona HÁJKOVÁ a Irena NOVOTNÁ. Mobilizační techniky v oblasti páteře. V Praze: České vysoké učení technické, 2017. ISBN 978-80-01-06061-2.

•SLOUKA, David. Lasery při výkonech v ambulantní a klinické praxi. Plzeň: Euroverlag, 2015. ISBN 978-80-7177-968-1.

•VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2. vyd. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-725-4837-9.

Doporučená literatura:

•KITTEL, Anita. Myofunkční terapie. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. ISBN 80-716-9619-6.

•JANKOVSKÝ, Jiří. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením: somatopedická a psychologická hlediska. 2. vyd. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-725-4730-5.

•LEVITOVÁ, Andrea a Blanka HOŠKOVÁ. Zdravotně-kompenzační cvičení. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4836-8.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6803006.html