Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Klinická kineziologie a patokineziologie II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PMFKIPA2 Z,ZK 4 2P+2S česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PMFKIPA2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PMFKIPA1
Garant předmětu:
Maja Špiritović
Přednášející:
Maja Špiritović
Cvičící:
Maja Špiritović
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Klinická kineziologie a patokineziologie jsou základními obory magisterského studia fyzioterapie. Bezprostředně navazují na znalosti získané v bakalářském studiu absolvováním předmětů anatomie, fyziologie a patologie. Předpokládá se znalost základů fyzioterapeutických předmětů.

Požadavky:

Kontrola znalostí

Podmínky zápočtu – letní semestr

Uzavření letního semestru a úspěšné absolvování zápočtu – zpracování .ppt práce na zadané téma (viz osnova cvičení).

Absence

Prezence na 80 %.

Absence (do 20 %, tj. 3 absence za semestr) musí být nahrazena dle dohody s vyučujícím.

Nemoc doložená pracovní neschopností nebo zprávou lékaře je považována za absenci a musí být nahrazena dle dohody s vyučujícím.

Pokud student nebude připraven dle požadavků vyučujícího, které byly deklarovány v dostatečném předstihu, nebude mu účast na výuce umožněna nadále. Takový stav se bude následně řešit dle domluvy s garantem předmětu a vyučujícím.

Nebude umožněna účast na cvičení/přednášce, pokud se student dostaví pozdě na zahájení výuky, což by znemožnilo jeho plnohodnotné zapojení do průběhu výuky, anebo to narušilo výuku celé skupiny. Takový stav se bude brát jako absence a následně se bude řešit dle domluvy s vyučujícím a ostatními studenty.

Podmínky zkoušky – letní semestr

Splněný zápočet za letní semestr.

Zkouška probíhá ústní formou.

Student se přihlásí na zkouškový termín.

Student se připraven dostaví na zkoušku.

Nedostaví-li se student ke zkoušce, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá. Opožděnou omluvu lze uznat pouze ze závažných důvodů, které zhodnotí vyučující.

Student odpovídá na předem vylosované otázky z témat probíraných v letním semestru (víz osnova přednášek KINEZIOLOGIE II nebo Otázky – KINEZIOLOGIE II).

Student bude mít zhruba 15 minut na přípravu odpovědí.

Examinátor však může v rámci tématu dle vylosované otázky chtít, aby student identifikoval anatomické struktury na modelech nebo snímcích či schématech. Vodítkem pro průběh zkoušky jsou vylosované otázky.

Examinátor v průběhu zkoušky může položit jakoukoliv další otázku v rozsahu povinné literatury a látky probírané na přednáškách či v průběhu praktických cvičení.

Student má právo konat zkoušku nejvýše třikrát, má právo na 2 opravné termíny, mimořádný opravný termín se nepřipouští.

Při hodnocení zkoušky examinátor se bude řídit klasifikační stupnici, která je součástí Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT 

A (1) = 100-90 %;

B (1-) = 89-80 %;

C (2) = 79-70 %;

D (2-) = 69-60 %;

E (3) = 59-50 %;

F (neprospěl) = 49 a méně %.

Terminy zkoušky

1.termín po splnění zápočtů

2.termín

3.termín (v září dle časového plánu příslušného AR)

* Pokud nebude možné vykonat zkoušku kontaktním způsobem, proběhne test distanční formou.

* Distanční způsob zkoušení je určen pouze pro studenty, kteří se nemohou dostavit ze zdravotních důvodů nebo z důvodů daných epidemiologickou situací nebo jiných mimořádných důvodů. Je to způsob mimořádný.

Osnova přednášek:

15.Neurotransmitéry a neuromodulátory

16.Základní neurochemické systémy

17.Patokineziologie neurochemických systémů

18.Řízení pohybu na míšní úrovni.

19.Míšní nervy, nervy spinales

20.Řízení pohybu na úrovni kmene.

21.Hlavové nervy, nervi craniales

22.Řízení pohybu mozečkem

23.Motorický talamus.

24.Motorický systém bazálních ganglií.

25.Motorická kura mozku.

26.Řídící systémy motoriky: archemotorika, paleomotorika a neomotorika

27.Patokineziologie řídících motorických systémů 1.

28.Patokineziologie řídících motorických systémů 2.

Osnova cvičení:

Příkladná témata seminářů .ppt prací budou z oblasti  klinická kineziologie a patokineziologie elementárních a dovednostních pohybů + kineziologie a patokineziologie ve sportu + problematika dětí.

Cíle studia:

Klinická kineziologie a patokineziologie jsou základními obory magisterského studia fyzioterapie. Studium nabízí klinický pohled na kineziologii s patokineziologií a obsahuje nepostradatelné informace pro studenty.

Studijní materiály:

Povinná literatura

DYLEVSKÝ, Ivan. Klinická kineziologie a patokineziologie 1. díl. Praha: Grada, 2022. ISBN 978-80-271-4577-5.

DYLEVSKÝ, Ivan. Klinická kineziologie a patokineziologie 2. díl. Praha: Grada, 2022. ISBN 978-80-271-0230-3

Doporučená literatura

DYLEVSKÝ, Ivan. Obecná kineziologie. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1649-7.

DYLEVSKÝ, Ivan. Speciální kineziologie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-1648-0.

PODĚBRADSKÁ Radana. Komplexní kineziologický rozbor. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0874-9.

Studijní pomůcky (Laboratoř anatomie, Laboratoř fyziologie)

Umělé anatomické modely (kosti, soustavy, orgány, svaly apod.), plastinovaná lidská těla a vybrané lidské orgány, speciální SW nástroje – ADAM, Vernier.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:K-305
Špiritović M.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Laboratoř anatomických modelů
místnost KL:K-305
Špiritović M.
14:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Laboratoř anatomických modelů
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6798806.html