Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Betonové a zděné konstrukce Z

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133BZKZ Z,ZK 5 2P+2C česky
Vztahy:
Předmět 133BZKZ lze klasifikovat až po úspěšné klasifikaci předmětu 133NNKB
Garant předmětu:
Michaela Frantová
Přednášející:
Petr Bílý, Michaela Frantová
Cvičící:
Petr Bílý, Michaela Frantová, Jiří Kovář
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Obsahem přednášek předmětu je problematika navrhování desek jednosměrně i obousměrně pnutých, zásady navrhování schodišť, ztužujících stěn, základů, opěrných stěn, montovaných konstrukcí, hal a předpjatého betonu. Dále je v rámci předmětu zahrnuta problematika zděných konstrukce a úvod do navrhování inženýrských konstrukcí a mostů.

Obsahem cvičení je aplikace znalostí a dovedností získaných během přednášek na konkrétních stavbách. Vzhledem k zaměření oboru bude zpracovávána jak pozemní, tak inženýrská stavba.

Požadavky:

Odevzdávání prací formou prezentace nebo domácích úkolů v předem stanovených termínech a rozsahu (viz Moodle).

Průběžné konzultace domácích úkolů.

Povinná účast na cvičeních, maximálně tři omluvené absence.

Složení zkoušky minimálně na 51 % bodů.

Osnova přednášek:

1. Proces navrhování betonových konstrukcí. Druhy betonu, specifikace betonu.

2. Navrhování železobetonových desek. Jednosměrně pnuté desky. Po obvodě nepoddajně podepřené desky.

3. Desky lokálně podepřené. Protlačení.

4. Mezní stavy použitelnosti – trhliny, přetvoření (průhyby). Beton při krátkodobém a dlouhodobém zatěžování. Smršťování a dotvarování, efektivní modul pružnosti.

5. Zděné konstrukce – typy a značení zdících prvků a malt, zdivo převážně tlačené. Zdivo namáhané kolmo ke střednicové ploše (informativně). Zesilování zdiva a vyztužené zdivo.

6. Vícepodlažní objekty – konstrukční systémy a uspořádání konstrukčních prvků. Štíhlé sloupy. Ztužení vícepodlažních budov – ztužující prvky.

7. Železobetonová schodiště – princip návrhu, prostorové působení, provádění (vylamovací lišty).

8. Montované a spřažené prefamonolitické konstrukce – navrhování a návrhové situace, provádění.

9. Speciální betony – druhy, vlastnosti, využití – vláknobeton, textilní beton, vysokohodnotné betony, aj.

10. Základy, opěrné a suterénní stěny.

11. Bílé vany. Inženýrské konstrukce.

12. Princip návrhu konstrukcí z předpjatého betonu – základní terminologie.

13. Úvod do navrhování mostů – základní terminologie.

Osnova cvičení:

1. Průběh a zadání cvičení – pravidla pro odevzdávání. Opakování základů navrhování.

2. Konzultace zadání seminárních prací.

3. Schválení zadání 1 - Pozemní stavba.

4 Konstrukční schéma vybraného objektu.

5. Prezentace 1a – Konstrukční schéma objektu se specifikací materiálu nosných prvků.

6. Návrhu výztuže ve vybrané části stropní konstrukce.

7. Prezentace 1b – Rozbor statického působení stropní kce a návrh výztuže vybrané části.

8. Schválení zadání 3 - Inženýrská konstrukce.

9. Tvaru vybraného schodiště a a předpokládané statické schéma.

10. Prezentace 1c - Konstrukce schodiště objektu s důrazem na statické schéma, postup výstavby a návrh výztuže.

11. Návrhu základové patky.

12. Odevzdání příkladu 2 - Základová patka. Statického řešení vybrané inženýrské konstrukce

13. Prezentace zadání 3 - Inženýrská konstrukce. + diskuse.

Cíle studia:

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti navrhování betonových a zděných konstrukcí jako celku v návaznosti na předmět NNKB s ohledem na potřeby studentů a jejich studijního zaměření.

Studijní materiály:

!Kohoutková, A., Procházka, J., Vašková, J.: Navrhování železobetonových konstrukcí. Příklady a postupy. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2014. 978-80-01-05587-8.

!Hanzlová, H., Šmejkal, J.: Betonové a zděné konstrukce 1. Základy navrhování konstrukcí. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze 2013. 978-80-01-05323-2.

?Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové stropní a schodišťové konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2017. 978-80-01-06323-1

?Procházka, J., Šmejkal, J.: Betonové základové a opěrné konstrukce. Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2017. 978-80-01-06128-2.

?Collepardi M., Collepardi S., Troli R.: Concrete Mix Design. Grafiche Tintoretto, 2007. ISBN: 88-901469-8-2

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=10024
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-787

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B787
místnost TH:B-787

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B787
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6797806.html