Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Odborný seminář

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
816OSE Z 3 0P+4C česky
Garant předmětu:
Kateřina Pilařová
Přednášející:
Cvičící:
Kateřina Pilařová
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

V první části semináře jsou studentům předneseny obecné principy publikování a prezentování vědeckých prací a formální požadavky na bakalářské práce na fakultě. Druhá část semináře je pojata jako praktická příprava k obhajobě bakalářské práce. Studenti samostatně prezentují své dosavadní výsledky při práci na tématu bakalářské práce. Po každé prezentaci následuje diskuse o odborných otázkách i o možnostech zlepšení studentova vystoupení. Třetí část se zabývá odbornými otázkami z jaderné a radiační fyziky, dozimetrie, detektorů ionizujícího záření a radiační ochrany, především s ohledem na státní závěrečné zkoušky, kdy doktorandi a akademičtí pracovníci vedou se studenty odbornou debatu o daných otázkách a snaží se studentům pomoci osvojené znalosti z různých předmětů spojit do komplexního celku pro využití v praxi.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1.Informace o průběhu vypracování bakalářské práce a státních závěrečných zkouškách.

2.Formální požadavky na vědeckou publikaci s důrazem na bakalářskou práci: struktura dokumentu, reference, citace, rovnice, obrázky, diagramy, tabulky.

3.Pravidla a rady pro prezentování vědeckých výsledků a tvorbu materiálů k prezentaci.

4.Softwarové nástroje pro tvorbu vědeckých dokumentů s důrazem na open-source.

5.Jednotlivá vystoupení studentů v rámci prezentace svých výsledků (5 týdnů).

6.Odborná diskuze na témata jaderné a radiační fyziky, dozimetrie, detektorů ionizujícího záření a radiační ochrany (5 týdnů).

Cíle studia:

Znalosti:

Získání základních znalostí a orientace v oboru dozimetrie a aplikací ionizujícího záření.

Schopnosti:

Základní orientace v aplikacích ionizujícího záření.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1]ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. 3. vyd. Praha: ÚNMZ, březen 2011

[2]Webové stránky Ústřední knihovny ČVUT v Praze. ČVUT v Praze. Dostupné online: http://knihovny.cvut.cz/index.php

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6777806.html