Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Rentgenová fluorescenční analýza a její aplikace v památkové péči

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D16RFA ZK 2P
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Studijní předmět seznamuje studenty s principem, přístrojovým vybavením a praktickým použitím metody rentgenové fluorescenční analýzy, která umožňuje nedestruktivní stanovení prvkového složení různých materiálů. Teoretické základy a především pak aplikace této metody se soustřeďují na analýzu materiálů důležitých v péči o předměty hmotného kulturního dědictví. Přednášky jsou doplněny praktickou ukázkou měření vybraných vzorků a následnou analýzou naměřených dat.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Principy analytických metod založených na emisi charakteristického záření

2. Přístrojové vybavení a jeho charakteristiky

3. Kvalitativní analýza – postupy vyhodnocování spekter charakteristického záření

4. Kvantitativní a semikvantitativní analýza při neinvazivních průzkumech a měřeních in-situ

5. Rentgenová fluorescenční analýza kovů

6. Rentgenová fluorescenční analýza skla a keramiky

7. Rentgenová fluorescenční analýza maleb a rukopisů

8. Rentgenová optika a její využití v rentgenové fluorescenční analýze

9. Mikroanalýza a skenovací metody

10. Konfokální rentgenová fluorescenční analýza

11. Využití výpočetních metod založených na metodě Monte Carlo

12. Techniky pro určení hloubkové distribuce prvků

13. Kombinace rentgenové fluorescence s dalšími analytickými metodami

Osnova cvičení:

Podle individuálních potřeb se zaměřením na problematiku řešenou v rámci disertační práce

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná:

[1] Shugar, A.N. - Mass J.L.: Handheld XRF for Art and Archaeology, Leuven University Press, 2014. ISBN: 978-90-5867-934-5.

[2] Fonseka, R.: X-Ray Fluorescence, Nova Science Publishers Inc., 2018. ISBN: 9781536143034

[3] Nejnovější články v odborných časopisech, především X-ray Spectrometry, Spectrochimica Acta Part B a Radiation Physics and Chemistry.

Doporučená:

[4] Ed.: Mazzeo, R.: Analytical Chemistry for Cultural Heritage, Springer, Berlin, 2017. ISBN: 978-3-319-52802-1

[5] Donais, M. K. - Georg, D. B.: X-Ray Fluorescence Spectrometry and Its Applications to Archaeology, Momentum Pr., 2018, ISBN: 9781944749293

[6] IAEA: Uses of Ionizing Radiation for Tangible Cultural Heritage Conservation, IAEA Vienna 2017. ISBN: 978-92-0- 103316-1

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6743906.html