Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radiační metody studia památek

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
D16RMSP ZK 2P
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Studijní předmět seznamuje studenty s nejvýznamnějšími metodami využívajícími ionizující záření ke studiu hmotného kulturního odkazu minulosti. Hlavní pozornost je věnována dvěma okruhům aplikací: určování stáří objektů a analýze jejich materiálového složení. Pro celkový přehled je doplněna i informace o možnostech, které skýtá pro poznání památkových předmětů elektromagnetické záření s větší vlnovou délkou, tj. UV, viditelné a IR. Pozornost je věnována též zobrazovacím metodám a využití velkých dávek ionizujícího záření k radiačnímu ošetření památek. Cílem je poskytnout studentům široký přehled o možnostech těchto metod. Přednášky budou doplněny semináři, v nichž studenti budou řešit projektovým způsobem konkrétní návrhy aplikací.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Přehled metod studia památkových objektů a předmětů a jejich cílů

2. Metody určování stáří: radiouhlíková metoda

3. Metody určování stáří: termoluminiscence

4. Metody určování stáří: opticky stimulovaná luminiscence a elektronová spinová resonance

5. Další metody pro určování stáří, využívající ionizující záření

6. Analytické metody: aktivační analýza

7. Analytické metody: rentgenfluorescenční analýza

8. Analytické metody: Mössbauerův efekt

9. Analytické metody: Urychlovačová hmotnostní spektrometrie

10. Metody využívající viditelné, UV a IR záření

11. Zobrazovací 2D a 3D metody užívající záření X a neutrony

12. Využití difrakce záření X a neutronů

13. Radiační ošetření památek velkými dávkami ionizujícího záření

14. Závěrečný souhrn: materiály a metody

Osnova cvičení:

Podle individuálních potřeb se zaměřením na problematiku řešenou v rámci disertační práce

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná:

[1] Mazzeo, R. (Ed.): Analytical Chemistry for Cultural Heritage, Berlin, Springer 2017. ISBN: 978-3-319-52802-1.

[2] IAEA: Uses of Ionizing Radiation for Tangible Cultural Heritage Conservation, IAEA Vienna 2017. ISBN: 978-92-0- 103316-1

[3] Vybrané články v odborných časopisech, především Archaeometry, podle dohody s vyučujícím.

Doporučená:

[4] D. Bradley – D. Creagh (Eds.): Physical Techniques in the study of art, archaeology and cultural heritage. Amsterdam, Elsevier, 2006 (Vol. 1), 2007 (Vol. 2). ISBN: 978-0-444-52131-6, 978-0444-52856-8.

[5] IAEA Radiation Technology Series No. 2: Nuclear techniques for cultural heritage research. Vienna, IAEA 2011. ISBN: 978-92-0-114510-9.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6743806.html