Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Informační a kybernetická bezpečnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KBPIKB Z,ZK 3 6P + 6C česky
Podmínkou zápisu předmětu je, že student získal v předchozích semestrech zápočet z následujících předmětů:
Základy informačních technologií (F7KBPZIT)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské informatiky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy bezpečnosti informačních systémů a ochrany informací. Studenti získají základní znalost terminologie a dále znalost základních bezpečnostních cílů, funkcí a mechanismů. Úvod do bezpečnosti a ochrany informací. Legislativa spjatá s bezpečností dat a ochranou informací.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ověření znalostí formou písemné zkoušky, která se skládá z převážně teoretických otázek s následným ústním dozkoušením v rozsahu odpřednášené a odcvičené látky.

Požadavky na studenta: povinná účast na cvičeních (max. 1 absence).

Osnova přednášek:

1.–2. týden Informační bezpečnost. Strategie a metody informační bezpečnosti. Ochrana citlivých dat.

3.–4. týden Základy bezpečnosti informačních systémů. Identifikace, autentizace, autorizace uživatelů a dat. Základní typy útoků a ochrana proti nim.

5.–6. týden Analýza rizik. Kritéria hodnocení bezpečnosti informačních systémů. Standardy kybernetické bezpečnosti.

7.–8. týden Bezpečnost počítačových sítí. Firewally, řízení a audit síťového provozu.

9.–10. týden Bezpečnost a ochrana informací z hlediska právního systému. Elektronický a digitální podpis, certifikáty, biometrické systémy.

Osnova cvičení:

1.–2. týden Šifrování, symetrické a asymetrické šifry, otisky (hashe).

3.–4. týden Druhy útoků a prostředky obrany.

5.–6. týden Bezpečnost v operačních systémech, webových aplikacích a databázích.

7.–8. týden Bezpečnostní a zabezpečené protokoly, bezpečnost přenosu dat.

9.–10. týden Zálohování, monitorování síťových prvků a zátěže počítačových systémů.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy bezpečnosti informačních systémů a ochrany informací. Studenti získají základní znalost terminologie a dále znalost základních bezpečnostních cílů, funkcí a mechanismů. Úvod do bezpečnosti a ochrany informací. Legislativa spjatá s bezpečností dat a ochranou informací.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HRŮZA, Petr, Oldřich LUŇÁČEK, Vlastimil MALÝ a Lubomír ALMER. Kybernetická bezpečnost a kritická informační infrastruktura. Praha: Powerprint, 2018. ISBN 978-80-7568-122-5.

•HANÁČEK, Petr a Jan STAUDEK. Bezpečnost informačních systémů: metodická příručka zabezpečování produktů a systémů budovaných na bázi informačních technologií. Praha: Úřad pro státní informační systém, 2000. ISBN 80-238-5400-3.

•POŽÁR, Josef. Informační bezpečnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005. Vysokoškolské učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 80-86898-38-5.

Doporučená literatura:

•KOVACICH, Gerald L. Průvodce bezpečnostního pracovníka informačních systémů: zavádění a prosazování bezpečnostní politiky informačních systémů. Brno: UNIS Publishing, 2000. ISBN 80-86097-42-0

•STALLINGS W. Cryptography and Network Security: Principles and Practice, Global Edition. Prentice Hall, 2018. ISBN 9781292158587.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6606506.html