Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Environmentální bezpečnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KBPENV KZ 3 8P česky
Garant předmětu:
Pavla Bojarová
Přednášející:
Pavla Bojarová
Cvičící:
Pavla Bojarová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět se zabývá jednotlivými aspekty vlivu životního prostředí na bezpečnost a kvalitu lidského života. Budou klasifikovány hrozby, které narušují rovnováhu jednotlivých ekosystémů, jak vyvolané působením člověka, tak vzniklé přirozeně (přírodní katastrofy). Dále budou popsány strategie odpovědi na tato nebezpečí na národní i mezinárodní úrovni. Budou definovány nejvýznamnější polutanty a popsány způsoby bioremediace znečištěných přírodních zdrojů.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: dva písemné testy formou otevřených úloh se stručnou odpovědí, průběžný a závěrečný test doplněný případně ústním přezkoušením proběhne po skončení semestru, výsledná známka je průměrem výsledků testů a bodů za prezentaci.

Požadavky na studenta: seminární práce na zadané téma.

Osnova přednášek:

1. týden Vymezení pojmu environmentální bezpečnost, základní pojmový aparát, historický vývoj pohledu na environmentální bezpečnost.

2. týden Degradace životního prostředí jako příčina environmentálních konfliktů.

3. týden Environmentální změny a jejich dopady na environmentální bezpečnost.

4. týden Environmentální krize a jejich dopady na environmentální bezpečnost.

5. týden Chemické látky jako hrozba pro environmentální bezpečnost.

6. týden Biologické látky jako hrozba pro environmentální bezpečnost.

7. týden Infekční agens jako hrozba pro environmentální bezpečnost.

8. týden Vzduch, voda a půda jako důležité faktory environmentální bezpečnosti.

9. týden Bioremediace. Typy sanačních technologií.

10. týden Vybrané kontaminanty a jejich charakteristika. Zpracování odpadů a odpadních vod.

11. týden Řešení environmentálních konfliktů na mezinárodní úrovni. Mezinárodní organizace a programy.

12. týden Specifika environmentální bezpečnosti v ČR.

13. týden Strategie reakce na vybraná rizika přírodního a antropogenního původu.

14. týden Opakování.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•HORÁKOVÁ DANA. Bioremediace. Brno: Masarykova universita, Přírodovědecká fakulta, 2006.

•Dekontaminační technologie. Dostupné on-line na: https://old.vscht.cz/uchop/CDmartin/obsah.html

•Koncepce environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030. Ministerstvo životního prostředí, 2015.

•SKŘEHOT, Petr. Prevence nehod a havárií. 1. díl: Nebezpečné látky a materiály. Česko: PINK PIG, 2009. ISBN 978-80-86973-70-8.

•SKŘEHOT, Petr a Jan BUMBA. Prevence nehod a havárií. 2. díl: Mimořádné události a prevence nežádoucích následků. Česko: PINK PIG, 2009. ISBN 978-80-86973-73-9.

Doporučená literatura:

•EICHLER, Jan. Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 2006. ISBN 80-7278-326-2.

•ZEMAN, Petr, ed. Česká bezpečnostní terminologie: výklad základních pojmů. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2002. ISBN 80-210-3037-2.

•Climate change and international security. Dostupné on-line na http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/EN_clim_change_low.pdf.

•Schwartz Daniel, Singh Ashbindu: Environmental Conditions, Resources, and Conflicts: An Introductory Overview and Data Collection. UNEP, 1999. Dostupné on-line na http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/conflict/schwartz_singh_1999.pdf.

•MARTINOVSKÝ, Petr. Environmental Security and Classical Typology of Security Studies. The Science for Population Protection. 2011, 2(3):1-16. ISSN 1803-568X.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6604906.html