Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Seminář k bakalářské práci

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KBPSMP Z 2 6S česky
Garant předmětu:
Monika Donevová
Přednášející:
Monika Donevová
Cvičící:
Monika Donevová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Student by si měl vštípit správný způsob zpracování bakalářské práce, osvojit si formální náležitosti pro bakalářskou práci a seznámit se s metodami moderní práce s informačními zdroji a sběru informací. Zvolit vhodnou prezentaci získaných výsledků a osvojit si principy informační etiky a správného používání bibliografických citací.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: průběžné ověřování znalostí bibliografických citací, vyhledávání elektronických informačních zdrojů.

Požadavky na studenta: návrh podkladu k bakalářské práci.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

1.–2. týden Jak vybrat téma bakalářské práce.

3.–4. týden Struktura bakalářské práce, práce se šablonou.

5.–6. týden Zvolení metodiky bakalářské práce, praktický výzkum.

7.–8. týden Formální náležitosti bakalářské práce, prezentace.

9.–10. týden Legislativa ve vztahu k přejímání textů a obrázků.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•TICHÁ, Ludmila. Zdeňka CIVÍNOVÁ, Michaela MORYSKOVÁ, Ilona TRTÍKOVÁ a Lenka NĚMEČKOVÁ. Jak psát vysokoškolské závěrečné zprávy. Praha: Ústřední knihovna ČVUT, 2016.

•GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací. Základy medicíny založené na důkazu. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0310-6.

•LIŠKA, Václav. Doctorandus (průvodce budoucích Ph.D.). Praha: Professional Publishing, 2004. ISBN 80-86419-60-6.

•ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2005. ISBN 978-80-86429-40-3.

•KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce. Nitra: Enigma Publishing s. r. o., 2008. ISBN 978-80-89132-70-6.

Doporučená literatura:

•ČSN ISO 690. Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů.

•TAUFER, Ivan, Josef KOTYK a Milan JAVŮREK. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: bakalářskou, diplomovou, rigorózní, habilitační. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. ISBN 978-807-3951-573.

•Využití knihovních služeb ČVUT v Praze – podpora vzdělávání a výzkumu (využití databází) http://knihovna.cvut.cz/studium/.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6604706.html