Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Správní právo, veřejná správa a samospráva na úseku krizového řízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KBPSPVS ZK 4 10P česky
Garant předmětu:
Filip Dostál
Přednášející:
Filip Dostál
Cvičící:
Filip Dostál
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení studentů se základními otázkami správního práva zejména ve vazbě na oblast krizového řízení. Výklad bude zaměřen na seznámení s instituty tvořícími obecnou část správního práva. Pozornost bude věnována také otázkám správního řízení. Součástí bude rovněž seznámení s nejdůležitějšími právními předpisy a nelegislativními dokumenty v oblasti krizového řízení ve vazbě na působnosti a pravomoci orgánů veřejné správy.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zkouška je písemnou formou v rozsahu odpřednášené problematiky (otázky testové i otázky tzv. otevřené), v případě nesplnění testu, ověření znalostí ústně.

Požadavky na studenta: aktivní přístup studentů na přednáškách a plnění zadaných úkolů.

Osnova přednášek:

1. týden Správní právo a veřejná správa.

2. týden Nositelé a adresáti veřejné správy.

3. týden Organizace české veřejné správy, postavení a působnost obce a kraje.

4.–5. týden Správní řízení.

6. týden Přestupky a správní delikty.

7. týden Ústavní základ krizového řízení.

8. týden Nejdůležitější právní předpisy v oblasti krizového řízení.

9.–10. týden Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11. týden Postavení orgánů veřejné správy v oblasti kritické infrastruktury.

12. týden Nejdůležitější nelegislativní dokumenty v oblasti krizového řízení.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:

Znalosti:

Student je schopen systematického zařazení veřejné správy a správního práva do systému právního řádu ČR. Dále dokáže specifikovat subjekty veřejné správy včetně postavení orgánů veřejné správy. Student je schopen charakterizovat jednotlivé krizové stavy a orientuje se v z. č. 240/2000 Sb. Zná ústavní i zákonné základy krizového řízení v ČR.

Dovednosti:

Student dovede definovat subjekty veřejné správy a stanovit jejich působnost i pravomoci, a to v rámci krizového řízení. Student umí subsumovat dílčí správní úkony do systému správního řádu a orientuje se v procesním správním právu. Student dokáže přesně specifikovat prameny práva v rovině teoretické včetně uvedení praktických konkrétních příkladů právních předpisů.

Studijní materiály:

Použitá literatura:

•HORZINKOVÁ, Eva a Zdeněk FIALA. Správní právo hmotné: obecná část. 3. vyd. Praha: Leges. 2019. ISBN 978-80-7502-353-7.

•HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Správní právo procesní. 5. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2015. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-071-0.

•HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Základy organizace veřejné správy v ČR. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-459-6.

•KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-727-9.

•SLÁDEČEK, Vladimír a Olga POUPEROVÁ. Správní právo: zvláštní část (vybrané kapitoly). 2. vyd. Praha: Leges, 2014. Student (Leges). ISBN 978-80-87576-48-9.

Doporučená literatura:

•Usnesení vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 934 k určení prvků kritické infrastruktury.

•Směrnice Ministerstva vnitra, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce.

•Metodika zpracování krizových plánů podle § 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

•Metodika zpracování plánů krizové připravenosti podle § 17 až 18 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6602906.html