Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Teorie státu a práva

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KBPTSP ZK 3 8P česky
Garant předmětu:
Filip Dostál
Přednášející:
Filip Dostál
Cvičící:
Filip Dostál
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy v oboru práva, státovědy a základů ústavního práva. Student by měl být schopen rozumět právnímu textu a řádným způsobem jej interpretovat. Dále by měl rozumět systému práva a hierarchii právních předpisů v českém právu, umět rozlišovat mezi různými typy právních subjektů. Měl by rozumět vzájemnému poměru mocí ve státě, samotnému účelu státu a získat základní znalosti o českém ústavním právu.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zkouška – písemné přezkoušení v rozsahu odpřednášené problematiky.

Požadavky na studenta: aktivní přístup studentů na přednáškách a plnění zadaných úkolů.

Osnova přednášek:

1. týden Pojem práva a jeho klasifikace.

2. týden Systém práva, právo vnitrostátní, mezinárodní a evropské.

3. týden Právní kultury, prameny práva v různých právních kulturách a v České republice.

4. týden Pojem a působnost právních norem.

5. týden Subjekty práva a právní vztahy.

6. týden Aplikace práva orgány veřejné moci.

7. týden Interpretace práva, právní odpovědnost a klasifikace deliktů.

8. týden Právní řád České republiky a proces tvorby práva.

9. týden Pojem a funkce státu, legalita a legitimita státní moci.

10. týden Právní stát, jeho atributy a horizontální a vertikální dělba moci.

11. týden Formy státu a vlády.

12. týden Samospráva a územní členění České republiky.

13. týden Moc zákonodárná, výkonná a soudní.

14. týden Ústava a Listina základních lidských práv a svobod.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-652-1.

•VEČEŘA, Miloš a Jaromír HARVÁNEK. Teorie práva v příkladech. 3., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7478-717-1.

•GERLOCH, Aleš, Jiří HŘEBEJK a Vladimír ZOUBEK. Ústavní systém České republiky. 5. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. ISBN 978-80-7380-423-7.

•HARVÁNEK, Jaromír. Teorie práva. Brno: Masarykova univerzita, 1998. Edice učebnic Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-1791-0.

•PRŮCHA, Petr. Správní právo: obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd., (V nakl. Doplněk 3.). Brno: Doplněk, 2012. ISBN 978-80-7239-281-0.

Doporučená literatura:

•ZOUBEK, Vladimír. Teorie státu a práva. Praha: Policejní akademie České republiky, 2006. ISBN 80-7251-233-1.

•HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2009. Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1.

•Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

•Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

•Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6602706.html