Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management pro krizové řízení I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7KBPMKR1 Z 4 8P česky

Úspěšné absolvování předmětu F7KBPMKR1 je podmínkou pro zápis na předmět F7KBPMKR2.

Garant předmětu:
Jiří Halaška
Přednášející:
Jiří Halaška
Cvičící:
Jiří Halaška
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům základní informace o teorii, praxi a užití managementu a důležitých kategoriích nezbytných pro základní řídící funkce. Důraz bude položen na pochopení manažerských funkcí, plánovacího procesu a rovněž tvorbu organizačních struktur řízení. V další části bude objasněna motivace lidí, komunikace, marketing a zásady strategického řízení. Výuka bude vedena se zřetelem na propojení klasického managementu se zásadami a specifiky krizového řízení, obrany a bezpečnosti státu a občanů

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: zpracování ucelené, obsahově i formálně fundované originální semestrální práce na důležité téma v oblasti managementu.

Osnova přednášek:

1. týden Úvod do managementu, základní pojmy.

2. týden Historický vývoj, přístupy, osobnosti a prostředí managementu.

3. týden Současné manažerské přístupy, jejich podstata a význam.

4. týden Manažerské funkce, role manažera.

5. týden Manažerská etika, etické standardy.

6. týden Kultura podniku, její význam a budování.

7. týden Rozhodování, rozhodovací metody.

8. týden Plánování, řízení podle cílů, specifikace plánů.

9. týden Strategické řízení, metoda SWOT.

10. týden Motivace lidí, její formy a metody.

11. týden Vedení lidí, podstatná manažerská funkce.

12. týden Organizování jako předpoklad úspěšného řízení organizace.

13. týden Organizační struktury, druhy struktur a jejich účel.

14. týden Specifika postupů a metod managementu pro krizové řízení, obranu a bezpečnost.

Osnova cvičení:

Není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2014. ISBN 978-80-7261-274-1.

•VEBER, Jaromír. Management. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-200-0.

•BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4429-2.

Doporučená literatura:

•ŘEZÁČ, Jaromír. Moderní management. Computer Press, Brno, 2009. ISBN 978-80-251-1959-4

•HORÁK, Rudolf. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu: [prevence řešení mimořádných krizových situací]. Praha: Linde, 2011. ISBN 9788072018277.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6602406.html