Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do lingvistiky pro informatiky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NI-LNG ZK 2 2P česky
Garant předmětu:
Václav Cvrček
Přednášející:
Václav Cvrček
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Jednosemestrální přednáška úvodu do lingvistiky by měla posluchačům technických oborů nabídnout vhled do problematiky jazykovědného výzkumu. Účastníci se seznámí se základními koncepty lingvistického popisu a stěžejními teoriemi ovlivňujícími lingvistické myšlení v současnosti. Důraz při výkladu bude kladen jednak na empirické a kvantitativní zkoumání jazyka pomocí korpusů, a jednak na problémová místa v analýze češtiny.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:

Témata přednášek:

1. Jazyk, komunikace a lingvistika: stručná historie a nastínění převažujících současných trendů v jazykovědném výzkumu

2. Jazykové korpusy a jejich výstavba: metody, problémy, způsoby využití korpusů

3. Jazykový systém, struktura, jazykové roviny, jazykovědné disciplíny a jednotky popisu; znaková povaha jazyka

4. Fonetika: zvuk, hláska, foném, morfoném; slabika, mluvní takt; specifické aspekty mluvené komunikace a souvislé řeči

5. Grafémika. Morfologie: stavba slova (morfematika), morfém, tvoření slov a pojmenování; produktivita; jazyková variabilita

6. Morfologie: gramatické kategorie českých slov

7. Lexikon a slovní zásoba: různá vymezení pojmu slovo, sémantické vztahy v lexikonu; druhy slovníků

8. Lexikon a slovní zásoba: víceslovné jednotky (kolokace) a frazeologie; onomastika

9. Syntax a její úskalí: větná stavba v pohledu tradičním a generativistickém; syntagmatika jednotek v korpusu; analýza kontextu

10. Text, styl a diskurz: základní kvantitativní vlastnosti textu a jazyka, automatické určování stylu; korpusová analýza diskurzu

11. Čeština v různých srovnáních: historický vývoj češtiny, genetická a typologická charakteristika češtiny

12. Sociolingvistické aspekty češtiny: stratifikace češtiny, dialektologie; kodifikace, preskriptivní versus deskriptivní přístup

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Bibliografie:

Biber, D. et al. (2006): Corpus Linguistics. Cambridge University Press. Cambridge.

Crystal, D. (1997): The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge University Press. Cambridge.

Cvrček, V. et al. (2010): Mluvnice současné češtiny. Karolinum. Praha.

Čermák, F. (2011): Jazyk a jazykověda. Karolinum. Praha.

Čermák, F. (2011): Morfématika a slovotvorba. Nakladatelství Lidové noviny. Praha.

Černý, J. (1996): Dějiny lingvistiky. Votobia. Olomouc.

Karlík, P. et al. (1995): Příruční mluvnice češtiny. Nakladatelství Lidové noviny. Praha.

Karlík, P. et al. (2002): Encyklopedický slovník češtiny. Nakladatelství Lidové noviny. Praha.

McEnery, T. et al. (2006): A Glossary of Corpus Linguistics. Edinburgh University Press, Edinburgh.

Palková, Z. (1994): Fonetika a fonologie češtiny. Karolinum. Praha.

Suassure de, F. (2007): Kurs obecné lingvistiky. Academia. Praha.

http://www.korpus.cz

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=6937

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=6937
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:A-s135
Cvrček V.
18:00–19:30
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
As135
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6601306.html