Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Objektová a personální bezpečnost

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPOPBE KZ 4 2P česky
Garant předmětu:
Petr Hartmann
Přednášející:
Petr Hartmann
Cvičící:
Petr Hartmann
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět poskytuje stručný, avšak ucelený náhled na problematiku objektové bezpečnosti ve světle aktuálních bezpečnostních požadavků. Jeho smyslem je seznámit posluchače se základními termíny, místem, úlohou a strukturou objektové bezpečnosti, základními právními aspekty, manažerskými přístupy řešení založenými na analýze rizik a se způsoby a soudobými technologiemi pro její realizaci.

Požadavky:

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Podmínkou udělení zápočtu je zpracování závěrečného didaktického testu v trvání 50 minut. Každá odpověď bude ověřena a ohodnocena bodově. Celkové hodnocení práce bude stanoveno v souladu s klasifikační stupnicí, která je součástí Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT.

Osnova přednášek:

1.téma Úvod do problematiky, rozšířené chápání pojmu objekt a bezpečnost ve světle aktuálních bezpečnostních hrozeb.

2.téma Základní terminy objektové bezpečnosti a bezpečnostního managementu

3.téma Místo, úloha a struktura objektové bezpečnosti.

4.téma Právní aspekty objektové bezpečnosti.

5.téma Základy bezpečnostní analýzy a managementu rizik.

6.téma Personální bezpečnost, bezpečnost informací a fyzická ochrana objektů, metody, způsoby, technika a technologie jejich zajištění.

7.téma Manažerské řešení objektové bezpečnosti

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Seznámit posluchače se základními termíny, úlohou a strukturou a funkcemi objektové a personální bezpečnosti, základními právními aspekty, manažerskými přístupy řešení objektové bezpečnosti založenými na analýze rizik a se soudobými možnostmi a technologiemi pro její realizaci ve světle aktuálních požadavků.

V závěru studia by student měl být schopen určit a vyhodnotit bezpečnostní rizika pro ochraňovaný objekt, určit jejich základní charakteristiky a zvolit optimální způsob jejich ošetření. Orientovat se v soudobých metodách a technologiích zabezpečení objektu a zvolit vhodnou variantu pro zajištění požadovaného stupně objektové bezpečnosti.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•KYNCL, Jaromír. Bezpečnost objektu ve světle moderních technologií. Praha: Komora podniků komerční bezpečnosti České republiky, 2014. ISBN 978-80-260-7115-0.

•BRABEC, František. Ochrana bezpečnosti podniku. Praha: Eurounion, 1996. ISBN 80-85858-29-0.

•Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.

•Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

•Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

•Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád.

•Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.

•Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

•Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací, a prováděcí vyhlášky, zejména k fyzické bezpečnosti.

•Koncepce ochrany měkkých cílů pro roky 2017-2020. Praha: MV ČR, 2017.

•Komplexní strategie ČR k řešení problematiky kritické infrastruktury. GŘ HZS ČR, 2010.

•Hartmann, Petr. Objektová a personální bezpečnost. FBMI ČVUT, 2022, studijní opora.

Doporučená literatura:

•PROCHÁZKOVÁ, Dana. Krizové řízení, havarijní plánování a ochrana obyvatelstva. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2009. ISBN 978-80-86708-86-7.

•ŠENOVSKÝ, Michail, Vilém ADAMEC a Pavel ŠENOVSKÝ. Ochrana kritické infrastruktury. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007. Spektrum (Sdružení

požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-025-8.

•Bezpečnostní strategie ČR. Praha: MZV, Praha, 2015. ISBN 978-80-7441-005-5.

•Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.

•Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.

•Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu.

•ČSN EN 14383 (73 4400) Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov.

•ČSN 73 4450 Fyzická ochrana prvku kritické infrastruktury.

•ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik.

•ČSN ISO/IEC 27001 (36 9790) Systémy managementu bezpečnosti informací.

•ČSN 76 1702 Poskytovatelé bezpečnostních služeb – Fyzická ostraha.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:K-330
Hartmann P.
08:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6600606.html