Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Prevence a řízení rizik

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPPRR KZ 3 2P česky
Garant předmětu:
Petr Adolf Skřehot
Přednášející:
Petr Adolf Skřehot
Cvičící:
Petr Adolf Skřehot
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět se zaměřuje na rizika vznikající při různých pracovních činnostech, přičemž studenti jsou holistickým způsobem seznámeni se související problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pozornost je věnována jak tradičním rizikům, tak i nově vznikajícím rizikům (new and emerging risks) a dalším aktuálním tématům, která se k této problematice nedílně váží (např. bezpečnostní aspekty robotizace, kultura bezpečnosti ad.). Součástí výuky je také prezentace souvisejících právních a ostatních předpisů stanovujících povinnosti zaměstnavatelů i práva a povinnosti zaměstnanců v dané oblasti.

Cílem výuky je získat základní a v praxi uplatnitelné znalosti a dovednosti týkající se organizace a zjišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pochopit základní principy prevence a řízení rizik a navrhovat opatření pro předcházení úrazům, nemocem z povolání a provozním nehodám. Výuka klade důraz také na praktický rozměr probíraných témat, neboť smyslem výuky je naučit posluchače analyticky myslet a osvojit si postoje potřebné pro budování pozitivní kultury bezpečnosti v organizaci. Získané kompetence mohou posluchači dobře využít v praxi, zejména při optimalizaci stavu pracovišť, vedení pracovních týmů nebo auditování pracovních/technologických procesů.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemná zkouška.

Požadavky na studenta: základní znalosti chemie a toxikologie, orientace v problematice prevence mimořádných událostí.

Osnova přednášek:

1. týden Úvod do problematiky, výklad pojmů nebezpečí, ohrožení, riziko.

2. týden Zdroje rizik na pracovištích, jejich vyhledávání, analýza a hodnocení.

3. týdenSystémový přístup v hodnocení rizik dle ČSN ISO 31000 a ČSN EN ISO 12100, seznámení s vybranými analytickými metodami.

4. týdenRizikové faktory pracovních podmínek, zařazování prací do kategorií dle míry zdravotních rizik.

5. týden Ergonomie a hygiena práce.

6. týden Nová pracovní rizika (rizika v systému člověk-stroj, aspekty robotizace pracovišť).

7. týdenPráva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců na úseku BOZP (zákoník práce).

8. týden Požadavky na pracoviště a pracovní prostředky, bezpečnostní značky a signály.

9. týden Požadavky na organizaci práce, řešení pracovních úrazů a mimořádných provozních událostí.

10. týden Prostředky pro kolektivní a osobní ochranu před účinky rizik.

11. týdenSystémový přístup v managementu BOZP na úrovni organizace podle ČSN EN ISO 45001.

12. týden Monitorování stavu BOZP, kontrola pracovišť, prověrky bezpečnosti práce.

13. týden Kvalifikační a zdravotní způsobilost zaměstnanců, školení a odborná příprava zaměstnanců.

14. týden Spolehlivost lidského faktoru, kultura bezpečnosti.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Po úspěšném absolvování předmětu mají posluchači možnost přihlásit se k vykonání odborné zkoušky k získání profesního certifikátu „Preventista BOZP“ v rozsahu odpovídajícím kvalifikačnímu standardu č. 39-004-M uvedenému v Národní soustavě kvalifikací. Zkouška sestává z ověření teoretických znalostí a praktických dovedností uchazeče v těchto oblastech:

•Orientace v základních právních předpisech a technických normách v oblasti BOZP.

•Vyhledávání a hodnocení rizik na pracovištích.

•Navrhování opatření k minimalizaci rizik.

•Dokumentace BOZP a způsob řízení bezpečnosti ve firmě.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•SKŘEHOT, Petr a Jan BUMBA. Prevence nehod a havárií. 2. díl: Mimořádné události a prevence nežádoucích následků. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2009. ISBN 978-80-86973-73-9.

•Komentované vydání ČSN EN ISO 45001 Systémy managementu bezpečni a ochrany zdraví při práci. Praha: Česká společnost pro jakost. 2018. ISBN 978-80-02-02840-6.

•MAREK, Jakub a Petr SKŘEHOT. Základy aplikované ergonomie. Praha: VÚBP, 2009. Bezpečný podnik. ISBN 978-80-86973-58-6.

•Kultura bezpečnosti v jaderných zařízeních: návod pro použití při zvyšování kultury bezpečnosti. Praha: Státní ústav pro jadernou bezpečnost, 2010. ISBN 978-80-86973-44-9.

•PALEČEK, Miloš. Prevence rizik. Praha: Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1117-7.

Doporučená literatura:

•ČSN EN ISO 45001 Systémy managementu bezpečni a ochrany zdraví při práci. Praha: Česká agentura pro standardizaci, 2018.

•ČSN ISO 31 000. Management rizik – Principy a směrnice. Praha: Český normalizační institut, 2010.

•ČSN EN 60812. Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA). Praha: Český normalizační institut, 2007.

•ČSN EN 61025. Analýza stromu poruchových stavů (FTA). Praha: Český normalizační institut, 2007.

•ČSN EN ISO 12100. Bezpečnost strojních zařízení – Posouzení rizika – Část 1: Zásady. Praha: Český normalizační institut, 2011.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost KL:K-330
Skřehot P.
08:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6600206.html