Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Prevence mimořádných událostí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPPMU KZ 3 1P + 1S česky
Garant předmětu:
Miroslav Štěpán
Přednášející:
Miroslav Štěpán
Cvičící:
Miroslav Štěpán
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s legislativními základy a rozsahem činnosti správních orgánů při přijímání preventivních opatření k ochraně obyvatelstva, a to jak v oblasti boje proti organizovanému zločinu, boje proti terorismu a při řešení problematiky spojené s integrací cizinců i možnosti ohrožení migrační vlny velkého rozsahu. Studenti budou seznámeni s prevencí a připraveností na závažné havárie a ochranou kritické infrastruktury. Dále budou seznámeni s problematikou působnosti a pravomocemi správních úřadů na úseku požární ochrany a s právy a povinnostmi právnických a podnikajících fyzických osob a fyzických osob při zajišťování úkolů na úseku požární ochrany a s problematikou protipovodňových opatření a protipovodňovými plány. Rovněž budou seznámeni s potenciálními dopady klimatických změn na bezpečnost státu a s možnými preventivními opatřeními, s bezpečností energetických sítí a kybernetickou bezpečností.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test z obsahu, přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia.

Požadavky na studenta: zpracování, přednesení a obhajoba uceleného referátu nebo formou prezentace, 70% účast a aktivní vystoupení na seminářích, splnění dvou testů v průběhu semestru.

Osnova přednášek:

1. týden Pohromy přírodního a antropogenního původu.

2. týden Koncepce ochrany obyvatelstva.

3. týden Prevence a připravenost na závažné havárie, ochrana kritické infrastruktury.

4. týden Prevence průmyslových a jiných havárií.

5. týden Požární prevence a členění provozovaných činností dle požárního nebezpečí.

6. týden Výkon státního požárního dozoru.

7. týden Protipovodňová opatření a povodňové plány na úrovni měst a obcí.

8. týden Dopady klimatických změn na bezpečnost státu. Boj se suchem.

9. týden Bezpečnost energetických sítí.

10. týden Spolupráce IZS a participace na operačním a krizovém řízení.

Osnova cvičení:

1. týden Bezpečná společnost – úkoly státní správy.

2. týden Bezpečnostní hrozby. Orgány zabývající se bojem proti organizovanému zločinu a mezinárodní spolupráce, minimalizace rizik a dopadů potencionálních teroristických útoků na území ČR.

3. týden Preventivní opatření ve strategii boje proti organizovanému zločinu a opatření strategie boje proti terorismu.

4. týden Azyl, migrace a integrace. Integrační politika na ústřední, regionální a lokální úrovni, bezpečnostní aspekty integrace cizinců. Mezinárodní podmínky a vazby pro vznik migrační vlny a spolupráce při jejím řešení.

5. týden Preventivní opatření při integraci cizinců do společnosti a při řešení migrační vlny velkého rozsahu.

6. týden Protipovodňová opatření.

7. týden Státní pomoc při obnově území.

8. týden Kybernetická bezpečnost.

9. týden Základní úkoly ochrany obyvatelstva. Povinnosti fyzických osob.

10. týden Požární bezpečnost staveb.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•VALÁŠEK, Jarmil a František KOVÁŘÍK. Krizové řízení při nevojenských krizových situacích: účelová publikace pro krizové řízení. Praha: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2008. ISBN 978-80-86640-93-8.

•SKALSKÁ, Květoslava, Zdeněk HANUŠKA a Milan DUBSKÝ. Integrovaný záchranný systém a požární ochrana: modul I. Praha: MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, 2010. ISBN 978-80-86640-36-5.

•Metodická pomůcka ministerstva vnitra, č. j.: PO 1590/IZS 2003 ze dne 30. června 2003, kterou se doporučují zásady pro jednotné rozlišování a vymezení preventivních, záchranných, likvidačních a obnovovacích (asanačních) prací spojených s předcházením, řešením a odstraněním následků mimořádných událostí.

•Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

•Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Doporučená literatura:

•Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a dozoru (vyhláška o požární prevenci).

•ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty.

•ČSN 73 0804 – Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty.

•ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení.

•ČSN 73 0831 – Požární bezpečnost staveb – shromažďovací prostory.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:K-234
Štěpán M.
08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-234
Štěpán M.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6599206.html