Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ochrana obyvatelstva

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPOO Z,ZK 4 2P + 1C česky

Podmínkou zápisu na předmět F7PBPOO je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBPIZS

Podmínkou zápisu na předmět F7PBPOO je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBPHKP

Garant předmětu:
Jiří Halaška
Přednášející:
Jiří Halaška
Cvičící:
Lýdie Leová
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Ochrana obyvatelstva je předmět, který zahrnuje vymezené činnosti a postupy veřejné správy, podnikové sféry a občanů včetně zabezpečení jejich připravenosti na minimalizaci negativních dopadů mimořádných událostí na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky při respektování státem garantovaných politických, právních a ekonomických podmínek i disponibilních zdrojů. Předmět zahrnuje integrovaný záchranný systém a jeho působnost, pravomoc státních orgánů a působnost orgánů územních samosprávných celků včetně povinností právnických osob a občanů při přípravě na vznik mimořádných událostí, při ochraně kritické infrastruktury, při záchranných a likvidačních pracích před a po vyhlášení krizových stavů.

Součástí předmětu je i problematika civilní nouzové připravenosti, která dává souhrn informací o civilních řídících plánovacích a kontrolních procesech a vazbách, které správní úřady, orgány samosprávy a k tomu určené instituce připravují pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. Obsahuje výčet, obsah a rozsah soustavy úkonů a činnosti k určení potřeb a variant řešení krizových situací při respektování daných politických, právních a ekonomických podmínek a při efektivním využívání disponibilních zdrojů, které je stát schopen pro zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti zajišťovat.

Výuka předmětu je úzce propojena s některými vědecko-výzkumnými projekty řešenými katedrou, zejména pak v oblasti ochrany obyvatelstva v případě nevojenských krizových situací (ochrana před povodněmi, vlivem změn životního prostředí, účinky havárií na jaderných zařízeních, účinky závažných havárií v dopravě, účinky závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, blackaoutem, terorismem a organizovaným zločinem a negativními důsledky spojenými s migrací).

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: ústní zkouška.

Požadavky na studenta: orientace v základních právních předpisech (zákony, nařízení vlády, vyhlášky ministerstev) a dalších dokumentech nelegislativního charakteru (strategie, koncepce, směrnice, metodiky) týkajících se přípravy na vznik mimořádných událostí, ochrany života a zdraví, záchranných a likvidačních prací.

Zápočet:

zpracování uceleného referátu a vystoupení s ním na semináři,

70% účast a aktivní vystoupení na seminářích,

aktivita na seminářích bude hodnocena a brána jako jeden z předpokladů udělení zápočtu,

zpracování a obhájení týmového praktického projektu v oblasti ochrany obyvatelstva,

bez získání zápočtu a zápisu zápočtu do KOS není možné realizovat zkoušku.

Zkouška:

ústní přezkoušení dle seznamu zkušebních otázek, požadavek 70% úspěšnosti při odpovědích, dokonalá orientace v problematice, vlastní aplikace látky vztažené k problematice,

výsledná známka ze zkoušky bude složena: 0,3 - aktivita a hodnocení na seminářích, 0,7 - výsledek vlastní zkoušky,

Osnova přednášek:

1. Úvod do studia předmětu „Ochrana obyvatelstva". Pokyny pro skupinové cvičení Evakuace města Písku za povodní 2002.

2. a 3. Pojetí ochrany obyvatelstva a civilní nouzové připravenosti v EU a v NATO

4. a 5. Pojetí ochrany obyvatelstva a civilní nouzové připravenosti v OSN a OBSE,

6. Řešení otázek ochrany obyv. v některých státech EU a NATO.

7. Přehled nejdůležitější legislativy v oblasti ochrany obyvatelstva.

8. Ochrana obyvatelstva jako důležitá součást CNP, její význam a členění, Koncepce Ochrany obyvatelstva

9. Ochrana obyvatelstva – varování, evakuace, ukrytí.

10. Ochrana obyvatelstva - oblast nouzového přežití, ochrana osob před kontaminací, humanitární pomoc.

Osnova cvičení:

1. Úvod do studia předmětu „Ochrana obyvatelstva". Pokyny pro skupinové cvičení Evakuace města Písku za povodní 2002.

2. a 3. Pojetí ochrany obyvatelstva a civilní nouzové připravenosti v EU a v NATO

4. a 5. Pojetí ochrany obyvatelstva a civilní nouzové připravenosti v OSN a OBSE,

6. Řešení otázek ochrany obyv. v některých státech EU a NATO.

7. Přehled nejdůležitější legislativy v oblasti ochrany obyvatelstva.

8. Ochrana obyvatelstva jako důležitá součást CNP, její význam a členění, Koncepce Ochrany obyvatelstva

9. Ochrana obyvatelstva – varování, evakuace, ukrytí.

10. Ochrana obyvatelstva - oblast nouzového přežití, ochrana osob před kontaminací, humanitární pomoc.

Cíle studia:

Ochrana obyvatelstva je předmět, který zahrnuje vymezené činnosti a postupy veřejné správy, podnikové sféry a občanů včetně zabezpečení jejich připravenosti na minimalizaci negativních dopadů mimořádných událostí na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky při respektování státem garantovaných politických, právních a ekonomických podmínek i disponibilních zdrojů. Předmět zahrnuje integrovaný záchranný systém a jeho působnost, pravomoc státních orgánů a působnost orgánů územních samosprávných celků včetně povinností právnických osob a občanů při přípravě na vznik mimořádných událostí, při ochraně kritické infrastruktury, při záchranných a likvidačních pracích před a po vyhlášení krizových stavů. Cílem studia je dosáhnout pochopení hlavních definic, metodik a součástí ochrany obyvatelstva a také prakticky aplikovat tyto znalosti v rámci seminářů a skupinového cvičení na evakuaci města Písku.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

KOL. AUTORŮ. OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ. PRAHA: MV-GŘ HZS ČR, 2015, 323 S. ISBN 978-80-86466-62-0.

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PŘI NEVOJENSKÝCH KRIZOVÝCH SITUACÍCH, OCHRANA OBYVATELSTVA, KRITICKÁ INFRASTRUKTURA. Moduly A,C,I, GŘ HZS ČR, Praha 2020, ISBN 978-80-7616-097-2

Mgr. Bohumír MARTÍNEK, Ph.D., doc. RNDr. Petr LINHART, CSc. Ochrana obyvatelstva,MODUL E, GŘ HZS ČR, Praha 2006,

HORÁK, R., KRČ, M., ONDRUŠ, R., DANIELOVÁ, L. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu; LINDE PRAHA: 2011;

Sebeochrana obyvatelstva ukrytím, Metodická pomůcka, GŘ HZS ČR, Praha 2001,

KRATOCHVÍLOVÁ, D., FOLWARCNY, Z., KRATOCHVÍLOVÁ, D., ml. Ochrana obyvatelstva. 2. vyd. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2013, 177 s. ISBN 978-80-7385-134-7.

KONCEPCE OCHRANY OBYVATELSTVA do roku 2025 s výhledem do roku 2030, GŘ HZS, Praha, 2020, UV ČR ze dne 21. června 2021 č. 560,

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 schválená usnesením vlády č. 805 ze dne 23.10.2013.

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

Zákon. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

Vyhláška MV č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému v znění pozdějších předpisů.

Vyhláška MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-330
Leová L.
10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:K-330
Leová L.
12:00–13:50
(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna
St
místnost KL:K-333
Halaška J.
12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6598906.html