Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Správní právo, veřejná správa a samospráva na úseku krizového řízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPSPVS ZK 3 2P česky
Garant předmětu:
Filip Dostál
Přednášející:
Filip Dostál
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení studentů se základními otázkami správního práva zejména ve vazbě na oblast krizového řízení. Výklad bude zaměřen na seznámení s instituty tvořícími obecnou část správního práva. Pozornost bude věnována také otázkám krizového práva a kritické infrastruktury. Součástí bude rovněž seznámení s nejdůležitějšími právními předpisy a nelegislativními dokumenty v oblasti krizového řízení ve vazbě na působnosti a pravomoci orgánů veřejné správy.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zkouška je písemnou formou v rozsahu odpřednášené problematiky (otázky testové i otázky tzv. otevřené), v případě nesplnění testu, ověření znalostí ústně.

Požadavky na studenta: aktivní přístup studentů na přednáškách a plnění zadaných úkolů.

Osnova přednášek:

Správní právo a veřejná správa. Nositelé a adresáti veřejné správy.

Organizace české veřejné správy, postavení a působnost obce a kraje.

Systém veřejné správy.

Ústavní základ krizového řízení; prameny práva krizového řízení. Krizové situace a stavy.

Nejdůležitější právní předpisy v oblasti krizového řízení. Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Postavení orgánů veřejné správy v oblasti kritické infrastruktury. Nejdůležitější nelegislativní dokumenty v oblasti krizového řízení.

Správní řízení. Přestupky a správní delikty

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Student je schopen systematického zařazení veřejné správy a správního práva do systému právního řádu ČR. Dále dokáže specifikovat subjekty veřejné správy včetně postavení orgánů veřejné správy. Student je schopen charakterizovat jednotlivé krizové stavy a orientuje se v z. č. 240/2000 Sb. Zná ústavní i zákonné základy krizového řízení v ČR.

Student dovede definovat subjekty veřejné správy a stanovit jejich působnost i pravomoci, a to v rámci krizového řízení. Student umí subsumovat dílčí správní úkony do systému správního řádu a orientuje se v procesním správním právu. Student dokáže přesně specifikovat prameny práva v rovině teoretické včetně uvedení praktických konkrétních příkladů právních předpisů.

Studijní materiály:

Studijní materiály:

RYCHETSKÝ, Pavel; LANGÁŠEK, Tomáš; HERC, Tomáš a MLSNA, Petr. Ústava České republiky: Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky: komentář. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 978-80-7478-809-3.

PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. 3., doplněné a rozšířené vydání. Edice učebnic Právnické fakulty MU, sv. č. 562. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0282-4.

HORZINKOVÁ, Eva a FIALA, Zdeněk. Správní právo hmotné: obecná část. 4. aktualizované vydání. Student. Praha: Leges, 2023. ISBN 978-80-7502-694-1.

FRUMAROVÁ, Kateřina; GRYGAR, Tomáš; POUPEROVÁ, Olga a ŠKUREK, Martin. Správní právo procesní. Academia iuris. V Praze: C.H. Beck, 2021. ISBN 978-80-7400-827-6.

KOPECKÝ, Martin. Správní právo: obecná část. Právnické učebnice. V Praze: C.H. Beck, 2019. ISBN 978-80-7400-727-9.

HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. Academia iuris. V Praze: C.H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-624-1.

MAREŠ, Miroslav, NOVÁK, Daniel. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2019. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7598-202-5.

VANÍČEK, Jiří a Ondřej VODEHNAL. Krizový zákon: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-787-5

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:K-332
Dostál F.
12:00–15:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6596606.html