Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management pro krizové řízení II

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBPMKR2 ZK 4 2P česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBPMKR2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBPMKR1
Garant předmětu:
Jiří Halaška
Přednášející:
Jiří Halaška
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům základní informace o teorii a praxi managementu a důležitých kategoriích nezbytných pro řídící funkce. Důraz bude položen na pochopení manažerských dovedností, profilu manažera, managementu změn. V další části budou procvičeny principy plánování času, efektivita práce manažera, specifika managementu státní správy. Výuka bude vedena se zřetelem na propojení klasického managementu se zásadami a specifikami krizového řízení, obrany a bezpečnosti.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: zkouška je tvořena písemnou částí z obsahu přednášek a zadaného samostatného studia a na ní navazující části ústní pouze v případě nejasného hodnocení testu, anebo v případě, že student chce získat lepší hodnocení.

Požadavky na studenta: zpracování ucelené, obsahově i formálně fundované originální semestrální práce na důležité téma v oblasti managementu.

Forma ověření studijních výsledků: zkouška je tvořena písemnou částí z obsahu přednášek a zadaného samostatného studia a na ní navazující části ústní pouze v případě nejasného hodnocení testu, anebo v případě, že student chce získat lepší hodnocení.

Požadavky na studenta: zpracování ucelené, obsahově i formálně fundované originální semestrální práce na důležité téma v oblasti managementu.

Semestrální práce:

zpracování  ucelené, obsahově i formálně fundované originální semestrální práce na důležité téma v oblasti managementu, rozsah práce v rozsahu 5 stran,

hodnocení práce dle originality, přínosnosti, věcné a formální správnosti,

hodnocení práce MKR 1 a MKR 2 se promítne do hodnocení závěrečné zkoušky. Témata práce dle témat předmětu. Odevzdat elektronicky, ve Wordu, do 15.5. 2024

Zkouška:

•přezkoušení  testem, požadavek 70% úspěšnosti

•zkouška je tvořena písemnou částí v délce 60 minut o 20 otázkách z obsahu přednášek, studijní opory, zadaného samostatného studia Hodnocení testu: A - 20 otázek správně, B -19, C -18, D -17, E -15-16 otázek správně. Do celkového hodnocení zkoušky se započítávají hodnocení dvou seminárních prací MKR I a MKR II.

Osnova přednášek:

1. týden Komunikace v manažerské práci.

2. týden Kontrola, monitorování, hodnocení.

3. týden Management kvality, management změn.

4. týden Metody organizačních změn.

5. týden Tvůrčí vedení, profil lídra.

6. týden Faktory podporující výkonnost organizace, klima v organizaci.

7. týden Hlavní principy plánování času, stanovení cílů a priorit.

8. týden Faktory ovlivňující efektivitu práce manažera.

9. týden Manažerské kompetence a jejich rozvíjení.

10. týden Řízení lidských zdrojů – specifika managementu státní správy.

11. týden Specifika managementu pro krizové řízení a ochranu obyvatelstva.

12. týden Specifika managementu pro obranu a bezpečnost.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•VEBER, Jaromír. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2., aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2014. ISBN 978-80-7261-274-1.

•VEBER, Jaromír. Management. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-200-0.

•BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4429-2.

Doporučená literatura:

•ŘEZÁČ, Jaromír. Moderní management. Computer Press, Brno, 2009. ISBN 978-80-251-1959-4.

•HORÁK, Rudolf. Průvodce krizovým plánováním pro veřejnou správu: [prevence řešení mimořádných krizových situací]. Praha: Linde, 2011. ISBN 9788072018277.

•PLAMÍNEK, Jiří a Roman FIŠER. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada, 2005. Expert (Grada). ISBN 80-247-1074-9.

•PILAŘOVÁ, Irena. Leadership & management development: role, úlohy a kompetence managerů a lídrů. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5721-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-332
Halaška J.
10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6596406.html