Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy psychoterapeutického přístupu a komunikace s pacientem

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRPPKP Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Tibor Brečka
Přednášející:
Tibor Brečka
Cvičící:
Tibor Brečka
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty s formami profesionální komunikace s pacienty, jejich příbuznými a dalšími osobami, s nimiž zdravotník přichází do profesionálního kontaktu, s formami komunikace s osobami v náročných životních situacích s důrazem na komunikaci s problémovými typy osobností, s přehledem různých forem psychoterapie a specifických psychoterapeutických technik.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemný test.

Požadavky na studenta: 100 % účast na cvičeních, zpracování seminární práce formou prezentace na cvičení, pro udělení zápočtu musí student obdržet min. 50 % z celkového počtu bodů, v případě nesplnění testu je možnost jednoho opakování.

Osnova přednášek:

1. týden Úvod do komunikace. Seznámení se základními pojmy souvisejícími s verbální a neverbální komunikací. Nácvik praktického využití jednotlivých prvků verbální a neverbální komunikace v interakci s pacientem. Rozvoj komunikačních dovedností a interaktivního přístupu.

2. týden Funkce a cíle komunikace. Faktory ovlivňující komunikaci.

3. týden Úvod do psychoterapie. Seznámení se základními pojmy souvisejícími s jednotlivými směry v psychoterapii. Základní členění psychoterapie.

4. týden Praktický nácvik využití behaviorální a kognitivně behaviorální psychoterapie v komunikaci s pacientem. Rozbor kazuistiky.

5. týden Praktický nácvik využití dynamické psychoterapie a Gestalt terapie v komunikaci s pacientem. Rozbor kazuistiky.

6. týden Praktický nácvik využití existenciální a humanistické psychoterapie v komunikaci s pacientem. Rozbor kazuistiky.

7. týden Praktický nácvik využití komunikační psychoterapie v interakci s pacientem. Rozbor kazuistiky.

8. týden Praktický nácvik využití pozitivistické psychologie a logoterapie v komunikaci s pacientem. Využití teorie naděje v interakci s pacientem. Rozbor kazuistiky.

9. týden Praktický nácvik využití Rogerovské psychoterapie v interakci s pacientem. Využití schématu s názvem čtvero zakotvení. Rozbor kazuistiky.

10. týden Praktický nácvik využití Self-efficacy a Self-managementu.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•VENGLÁŘOVÁ, Martina a Gabriela MAHROVÁ. Komunikace pro zdravotní sestry. Praha: Grada, 2008. ISBN 80-2471-262-8.

•ZACHAROVÁ, Eva. Komunikace v ošetřovatelské praxi. Praha: Grada, 2016. ISBN 978-80-271-0156-6.

•PLEVOVÁ, Ilona a Regina SLOWIK. Komunikace s dětským pacientem. Praha: Grada, 2010. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-2968-8.

•POKORNÁ, Andrea. Komunikace se seniory. Praha: Grada, 2010. Sestra (Grada). ISBN 978-80-247-3271-8.

•KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5. vydání. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-122-0.

•HONZÁK, Radkin. Komunikační pasti v medicíně. 1. vydání. Praha: Galén, 1997. ISBN 80-85824-60-4.

•VYMĚTAL, Jan. Úvod do psychoterapie. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2667-0.

•VYMĚTAL, Jan et al. Speciální psychoterapie: (úzkost a strach). 1. vydání. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 2000. ISBN 80-86123-15-4.

•BURDA, Patrik. Krizová komunikace s agresivním a hostilním pacientem. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014. ISBN 978-80-7013-564.

Doporučená literatura:

•JANÁČKOVÁ, Laura a Petr WEIS. Komunikace ve zdravotnické péči. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-477-9.

•KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Pozitivní psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-835.

•PONEŠICKÝ, Jan. Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie. Praha: Triton. 2012. ISBN 978-80-7387-547-3.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KL:K-234
Brečka T.
10:00–11:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6594506.html