Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy statistiky a informatiky

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRZSI Z,ZK 3 1P + 2C česky
Garant předmětu:
Marek Piorecký
Přednášející:
Marek Piorecký
Cvičící:
Marek Piorecký
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Studenti se seznamují s principy metodologie vědeckého výzkumu, sběrem vstupních dat, formulací hypotézy, hodnocení výsledků. Základy statistických metod a jejich využití a interpretace. Probíraná látka obsahuje náhodné veličiny, jejich rozdělení, charakteristiky, transformace, populace a výběrový soubor, odhady parametrů, testování hypotéz. Cvičení jsou prakticky zaměřena na práci s Microsoft Office Excel.

Požadavky:

Požadavky na studenta:

•podmínky udělení zápočtu: v průběhu semestru se píší 2 malé testy; za každý test lze získat max. 25 bodů, celkem 50 bodů, pro získání zápočtu je nutné získat minimálně 50 % tedy 25 bodů

•požadavky ke zkoušce: zkouška bude probíhat formou vypracování zadaných příkladů v programu Microsoft Office Excel 2010 prezenčně v počítačové laboratoři; zkouškový test je ohodnocen 40 body, je nutné získat minimálně 20 bodů.

Osnova přednášek:

1.–2. týden Motivace. Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Základní myšlenky matematického modelu. Populace a výběrový soubor.

3.–4. týden Klasická, geometrická a Kolmogorovova definice pravděpodobnosti. Náhodné veličiny.

5.–6. týden Diskrétní náhodné veličiny, jejich rozdělení, charakteristiky. Spojité náhodné veličiny, jejich rozdělení, charakteristiky.

7.–8. týden Bodové odhady parametrů. Intervalové odhady parametrů v normálním rozdělení.

9.–10. týden Testování statistických hypotéz. Testy o parametrech normálního rozdělení. Testy dobré shody. Neparametrické testy.

Osnova cvičení:

1. týden Příklad na zjištění základních znalostí programu Microsoft Office Excel. Úvod do programů Microsoft Office 2010, konkrétně tabulkového procesoru Microsoft Office Excel 2010.

2. týden Práce s MC Office Excel 2010: Formátování dat, formátování buňky, Podmíněné formátování, zápis vzorců, klávesové zkratky, práce s listy sešitu MC Office Excel.

3. týden Práce s MC Office Excel 2010: Řazení a filtry dat, souhrny, funkce (data a času, logické, matematické).

4. týden Práce s MC Office Excel 2010: Grafy (bodový, spojnicový, pruhový, sloupcový, koláčový), Matematická statistika: diskrétní náhodná veličina – charakteristiky, histogram.

5. týden Práce s MC Office Excel 2010: Kontingenční tabulka, kontingenční graf.

6. týden Matematická statistika: Spojitá náhodná veličina – charakteristiky, histogram.

7. týden Matematická statistika: Hustota, distribuční funkce náhodného výběru – graf, pravděpodobnost.

8. týden Opakování – práce s MC Office Excel 2010: Statistický soubor dat (úprava formátu, práce s daty – formát, filtry, kontingenční tabulka, kontingenční graf, práce s listy sešitu MC Office Excel, diskrétní náhodná veličina – charakteristiky, histogram, spojitá náhodná veličina – charakteristiky, histogram).

9. týden Matematická statistika: Bodové odhady parametrů v normálním rozdělení.

10. týden Matematická statistika: Intervalové odhady střední hodnoty v normálním rozdělení.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy metodologie vědeckého výzkumu, sběrem stupních dat, formulací hypotézy, podmínkami vedení studie, hodnocení výsledků. Student by měl získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru Radiologický asistent.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•GIBILISCO, Stan. Statistika bez předchozích znalostí. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2465-9.

•ROGALEWICZ Vladimír. Pravděpodobnost a statistika pro inženýry. 2. přeprac. vyd. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. 978-80-01-03785-0.

Doporučená literatura:

•ZVÁROVÁ, Jana. Základy statistiky pro biomedicínské obory. 2., dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1931-6.

•ZVÁRA, Karel. Biostatistika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0739-5.

Studijní pomůcky:

•SW – MS Excel

•ROGALEWICZ, Vladimír. Manuál studenta (bio)-statistiky, FBMI ČVUT, Kladno, říjen 2017. K dispozici z webu fakulty: https://predmety.fbmi.cvut.cz/sites/default/files/predmet/1963/metodicka_prirucka/17PBBPMS_20170925_125027_d768240479d48dce12d1fc10d32bbb51.pdf

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost KL:K-231
Piorecký M.
08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Počítačová učebna
místnost KL:K-330
Piorecký M.
10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6594306.html