Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Přístrojová technika v nukleární medicíně

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRPTNM KZ 2 1P + 1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Cílem předmětu je podat přehled přístrojové techniky v nukleární medicíně s důrazem na základní fyzikální principy, technické provedení, parametry, zpracování dat a specifika použití v klinické praxi. Po absolvování předmětu bude student schopen posoudit vhodnost použití dané techniky pro daný účel.

Požadavky:

Požadavky na studenta:

P1:není dovolena žádná absence, pouze se omlouvají případy nemoci a případy hodné zřetele (pokud možno, vše doloženo);

P2:pro udělení zápočtu je nutné absolvovat 2 testy, přičemž minimálně 1 test musí být hodnocen stupněm A až E (student může opakovat pouze 1 ze 2 testů, opravný test bude mít jiné zadání), náplň testů vychází z probrané problematiky v rámci přednášek, testy bude tvořeny otázkami typu ABC (pouze jedna správná) a otevřenými otázkami.

Osnova přednášek:

1.–2. týden Úvod do předmětu, fyzikální principy používané v NM, technika v NM, detektory ionizujícího záření, radiofarmaka, radiační ochrana, princip scintilační kamery (gama kamera Angerova typu), struktura, parametry.

3.–4. týden SPECT (planární a SPECT studie, zpracování obrazů, rekonstrukce, struktura přístroje, kalibrace kamer – homogenita, centrum rotace), hybridní kamery SPECT/CT.

5.–6. týden Příprava radiofarmak.

7.–8. týden Radiační ochrana v nukleární medicíně.

9.–10. týden PET (základní princip, anihilace, uspořádání, parametry), hybridní zobrazování PET/CT, PET/MRI, molekulární zobrazování.

Osnova cvičení:

1.–2. týden Ukázka a popis komerčních scintilačních kamer, exkurze na pracoviště NM.

3.–4. týden SPECT – struktura přístroje, zpracování obrazových dat, rekonstrukce, exkurze na pracoviště NM.

5.–6. týden Příprava radiofarmak, exkurze na pracoviště NM.

7.–8. týden Příklady uplatňování radiační ochrany.

9.–10. týden Specifika PET, hybridní systémy, preklinické zobrazování.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] KUBINYI, Jozef, Jozef SABOL a Andrej VONDRÁK. Principy radiační ochrany v nukleární medicíně a dalších oblastech práce s otevřenými radioaktivními látkami. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0168-9.

[2] KUPKA, Karel, Jozef KUBINYI a Martin ŠÁMAL. Nukleární medicína. 6. vydání (2. vydání v Nakladatelství P3K). V Praze: P3K, 2015. ISBN 978-80-87343-54-8.

[3] ULLMANN, Vojtěch. Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření. Dostupné z: http://astronuklfyzika.cz/Fyzika-NuklMed.htm

[4] VOTRUBOVÁ, Jana. Klinické PET a PET/CT. Praha: Galén, c2009. ISBN 978-80-7262-619-9

[5] Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana [online]. Jaroslav Ptáček, c2002-2017. Dostupné z: http://old.lf.upol.cz/menu/struktura-lf/kliniky/klinika-nuklearni-mediciny/pedagogicka-cinnost/fyzikalni-zaklady-zobrazovani-v-nuklearni-medicine-a-radiacni-ochrana/

Doporučená literatura:

[6] HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Brno: Neptun, 2001. ISBN 80-902896-1-4.

[7] HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. Brno: Neptun, 2006. ISBN 80-86850-01-3.

[8] Ústav nukleární medicíny. [online]. c2009-2011. Dostupné z: http://unm.lf1.cuni.cz/

[9] Webb's physics of medical imaging. 2nd ed. Editor M. A. FLOWER. Boca Raton: CRC, c2012. Series in medical physics and biomedical engineering. ISBN 978-0-7503-0573-0.

[10] POWSNER, Rachel A., Matthew R. PALMER a Edward R. POWSNER. Essentials of nuclear medicine physics and instrumentation. 3rd ed. Chichester: Wiley-Blackwell, c2013. ISBN 978-0-470-90550-0

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6592806.html