Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Energetické projektování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B1B15EPR1 KZ 5 2P+2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Stanislav Bouček, Zdeněk Müller
Cvičící:
Stanislav Bouček, Zdeněk Müller
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na přípravu, projektování a realizaci energetických staveb (elektrických instalací) na napěťových hladinách vn a nn (elektrické instalace budov, trafostanic vn/nn, venkovních a kabelových vedení vn a nn, staveb distribuční soustavy a obdobných staveb průmyslového charakteru). Přednášená témata úzce navazují na současně platnou primární, sekundární a terciární legislativu ČR a související technické normy ČSN, PNE. Pozornost je rovněž věnována problematice uvádění energetických staveb do trvalého provozu.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu je účast na cvičeních a vypracování semestrální práce.

Úspěšné složení zkoušky se řídí Studijním a zkušebním řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Osnova přednášek:

1. Základní primární, sekundární a terciární legislativa, která souvisí s přípravou, projektováním a realizací energetických staveb (obecně elektrických instalací).

2. Elektrické instalace budov občanského bydlení, jejich připojování k distribuční soustavě.

3. Průmyslové elektroinstalace a jejich specifika.

4. Základní návrhy elektroinstalací s ohledem na požadovaný příkon, náročnost odběru, možnosti (kapacitu) distribuční soustavy a dalších omezujících podmínek.

5. Stavby (elektroinstalace) z pohledu energetického zákona 458/2000 Sb a souvisejících obecně platných zákonů, zejména zákona 183/2006 Sb.

6. Projektová příprava staveb, kontrola a schvalování projektové dokumentace, druhy projektových dokumentací, povinnosti projektanta, zvláštní činnosti ve výstavbě.

7. Způsob projektování elektrických instalací budov, výpočty náročnosti odběru elektroinstalace, výpočet a návrh jištění elektroinstalace, výpočet rezervované kapacity s ohledem na připojení k distribuční soustavě.

8. Způsob projektování elektroinstalací, které jsou částmi distribuční soustavy, základní technické výpočty, umisťování energetických staveb na cizí pozemky a základní podmínky pro vedení v intravilánech obcí.

9. Doklady o „jiných právech“ na pozemky a nemovitosti s ohledem na umisťování liniových staveb na těchto nemovitostech. „Věcná práva“ a práva odpovídající věcným břemenům, resp. služebnostem.

10. Uvádění el. zařízení do trvalého provozu, revize, měření při revizích, podmínky pro připojení odběrných zařízení kategorie B, C, D k DS. Smluvní podmínky mezi odběratelem,výrobcem a provozovatelem DS.

11. Semestrální práce: „Praktický návrh elektroinstalace obytné budovy“

12. Semestrální práce: „Praktický návrh části distribuční soustavy (vrchního vedení, kabelového vedení, trafostanice)“.

13. Konzultace semestrálních prací.

14. Rezerva

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Fencl F.: Elektrický rozvod a rozvodná zařízení, ISBN 80-01-02771-6, skriptum ČVUT 2006

2. Pravidla provozování distribuční soustavy

3. ČSN 333015, Elektrické stanice a elektrická zařízení

4. ČSN 33 2000-4-41, Ochrana před úrazem el. proudem

5. Vyhláška 541/2005 Sb.

6. Vyhláška 51/2006 Sb.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T2:F1-114
Bouček S.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Konzultační K315
místnost T2:F1-114
Bouček S.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice haly
Konzultační K315
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6584006.html