Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Hygiena, epidemiologie a ochrana veřejného zdraví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBRHEOVZ KZ 1 1P česky
Garant předmětu:
Emil Pavlík
Přednášející:
Lucie Lidická
Cvičící:
Lucie Lidická
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět představuje komplexní seznámení posluchačů s problematikou ochrany veřejného zdraví v ČR, včetně legislativních podkladů a metodami práce používanými v tomto oboru. Pozornost je věnována poznatkům z hygienických oborů a epidemiologie infekčních a neinfekčních nemocí, zejména s ohledem k využití v budoucí praxi ve zdravotnických zařízeních. Je přednášena problematika podpory zdraví jako významná součást ovlivňování veřejného zdraví. Součástí je i seznámení s významnými epidemiologickými riziky v ČR i v mezinárodním kontextu.

Požadavky:

Požadavky na studenta: zvládnutí teoretických základů vybraných hygienických oborů a epidemiologie v rozsahu určeném náplní přednášených tematických okruhů.

Forma ověření studijních výsledků: písemný test s volenou odpovědí. V případě nesplnění testu, ověření znalostí ústně.

Osnova přednášek:

1. Ochrana veřejného zdraví, legislativa, monitoring zdraví a životního prostředí, indikátory zdraví a životní prostředí, biologický monitoring. Hygiena odpadů, možnosti likvidace, zdravotní rizika, odpady ze zdravotnických zařízení.

2. Fyzikální faktory životního prostředí a jejich vliv na lidský organismus, hluk, vibrace, elektromagnetické záření, ionizující záření, teplota, tlak.

3. Hygienické požadavky na zřizování a provoz zdravotnických zařízení (stavebně technické a provozní).

4. Zásady hygienicko-protiepidemického režimu, desinfekce, desinsekce, sterilizace, péče o zdravotnické prostředky. Hygiena pracovního prostředí – rizikové faktory, hygienické limity, nejčastější škodliviny a jejich vliv na zdraví, kategorizace prací. Pracovní lékařství, zdravotní způsobilost, pracovní zátěž, nemoci z povolání, bezpečnost a podpora zdraví na pracovišti, osobní ochranné pomůcky. Hygiena rukou.

5. Definice oboru hygiena a epidemiologie, terminologie, epidemiologická metoda práce.

6. Proces šíření nákazy, epidemiologická opatření, epidemiologická surveillance. Očkování. Principy neinfekční epidemiologie.

7. Respirační a akutní průjmová onemocnění virového a bakteriálního původu.

8. Nemoci šířené krevní cestou (virové hepatitidy B, C, HIV/AIDS). Nově se vyskytující infekce, aktuální epidemiologická rizika v ČR a ve světě.

9. Infekce spojené se zdravotní péčí, faktory ovlivňující jejich vznik a šíření, resistence na ATB.

10. Bioterorismus – nákazy jako bojové biologické prostředky, možnosti zneužití teroristy a ochrana proti nim.

Osnova cvičení:

není

Cíle studia:

Cílem předmětu je komplexní seznámení posluchačů s problematikou ochrany veřejného zdraví v ČR, včetně legislativních podkladů a metodami práce používanými v tomto oboru.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

•ŠULCOVÁ, Margaréta. Mikrobiologie, epidemiologie, hygiena: učební texty pro zdravotnické obory. Vydání třetí přepracované. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2018. ISBN 978-80-7561-116-1.

•ŠRÁMOVÁ, Helena. Nozokomiální nákazy. Praha: Maxdorf, 2013. ISBN 978-80-7345-286-5.

•MELICHARČÍKOVÁ, Věra. Sterilizace a desinfekce. Praha: Galén, 2015. ISBN 978-80-7492-139-1.

•GÖPFERTOVÁ, Dana a Petr PAZDIORA. 100 infekcí: epidemiologie pro praxi. Praha: Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-846-7.

•HAMPLOVÁ, Lidmila a kol. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol. 1. vyd. Praha: Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-934-1.

•SCHINDLER, Jiří. Mikrobiologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., doplněné a přepracované vydání. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4771-2.

•ŠULCOVÁ, Margaréta. Veřejné zdravotnictví: učební texty pro zdravotnické obory. Vydání druhé přepracované. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta zdravotnických studií, 2018. ISBN 978-80-7561-115-4.

Doporučená literatura:

•PODSTATOVÁ, Hana. Základy epidemiologie a hygieny. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 978-802-4616-315.

•TUČEK, Milan a Alena SLÁMOVÁ. Hygiena a epidemiologie pro bakaláře. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2136-4.

•PODSTATOVÁ, Renata. Hygiena a epidemiologie pro ambulantní praxi. Praha: Jesenius, 2010. ISBN 978-807-3452-124.

•Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:K-1
Lidická L.
16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Sál 1
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6573406.html