Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Tvorba dokumentace a prezentace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-TDP.21 KZ 3 14KP+4KC česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Předmět je zaměřen na základy tvorby elektronické dokumentace s důrazem na tvorbu technických zpráv většího rozsahu, typicky kvalifikačních vysokoškolských prací. Studenti se naučí tvořit text technické zprávy v systému LaTeX, zpracovávat elektronickou prezentaci prostřednictvím systému LaTeX Beamer a prakticky si vyzkouší vystupování a prezentování před spolužáky a vyučujícím. Předmět je určen především pro ty studenty, kteří mají zvolené téma bakalářské práce nebo si jej v rámci prvních 14 dní výuky v daném semestru zvolí. V rámci cvičení předmětu se předpokládá aktivní přístup při tvorbě jednotlivých částí bakalářské práce.

Požadavky:

Předmět BIK-TDP je úzce navázán na bakalářskou práci. Podmínkou zápisu předmětu je zvolené téma bakalářské práce. Vybrané semináře budou věnovány tvorbě jednotlivých částí bakalářské práce. Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem.

Osnova přednášek:

1. Úvod do problematiky prezentace technických projektů.

2. Úvod do typografie.

3. Sazba v systému LaTeX, šablona bakalářské práce FIT ČVUT.

4. Bakalářská práce - formulace zadání, struktura a formální úprava bakalářské práce, směrnice děkana, typografie, jazyková stránka.

5. Citační etika, bibliografické citace dokumentů dle ČSN ISO 690.

6. Elektronické informační zdroje v síti ČVUT - externí přednáška.

7. Zásady prezentování.

8. Zásady tvorby elektronické prezentace.

9. Zkušenosti z mediální praxe a práce s veřejností - externí přednáška.

10. [2] Dokumentace softwarových projektů.

12. Průběh státní závěrečné zkoušky, prezentace bakalářské práce.

13. Analýza odevzdaných bakalářských prací a pozičních zpráv.

Osnova cvičení:

1. Organizace předmětu, podmínky udělení zápočtu

2. Mikrotypografie, typografický systém LaTeX, šablona bakalářské práce

3. Bakalářská práce - literární rešerše versus praktická část bakalářské práce, úvod, cíl, závěr

4. Bibliografické citace dokumentů - přímá citace, parafráze, plagiát, norma ČSN ISO 690

5. Typografický systém LaTeX - pokročilé funkce

6. Bakalářská práce - rozbor a tvorba abstraktu a klíčových slov

7. Prezentace poziční zprávy bakalářské práce

Cíle studia:

Předmět je zaměřen na základy tvorby elektronické dokumentace s důrazem na tvorbu technických zpráv většího rozsahu, typicky kvalifikačních vysokoškolských prací. Studenti se naučí tvořit text technické zprávy v systému LaTeX, zpracovávat elektronickou prezentaci prostřednictvím systému LaTeX Beamer a prakticky si vyzkouší vystupování a prezentování před spolužáky a vyučujícím. Předmět je určen především pro ty studenty, kteří mají zvolené téma bakalářské práce nebo si jej v rámci prvních 14 dní výuky v daném semestru zvolí. V rámci cvičení předmětu se předpokládá aktivní přístup při tvorbě jednotlivých částí bakalářské práce.

Studijní materiály:

1. Hierhold E. : Rétorika a prezentace. Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2423-2.

2. Špačková A. : Moderní rétorika. Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2965-7.

3.Mendíková O. : Přesvědčivá prezentace. Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3455-2.

4. ČSN ISO 01 6910 : Úprava písemností zpracovávaných textovými editory. Český normalizační institut, 2007.

5. ČSN ISO 690 : Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů, 2011

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=BIK-TDP.21

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/link/course.php?cx=BIK-TDP.21
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6547706.html