Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Stabilita a modelování ocelových konstr.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D34YSMK ZK 2P česky
Garant předmětu:
Josef Macháček
Přednášející:
Michal Jandera, Josef Macháček
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ocelových a dřevěných konstrukcí
Anotace:

Předmět YSMK má dvě části. První se týká stability a únosnosti ocelových stěn a druhá část se zabývá stabilitou a únosností ocelových prutových konstrukcí.

V první části jsou analyzovány historické havárie ocelových konstrukcí a význam imperfekcí pro navrhování konstrukcí ze stěnových prvků. Uvádí se základy teorie boulení, lineární a nelineární teorie boulení tenkých stěn. Řešení je aplikováno na průřezy 4. třídy v souladu s evropskou normou. Podrobně jsou probrána boulení od normálového, smykového a lokálního napětí, včetně jejich kombinace. V závěru se demonstruje aplikace výsledků a návrh vyztužení tenkých stěn.

Druhá část se zabývá stabilitou prutových soustav. Prezentují se obecné metody globální analýzy prutů a prutových soustav. Detailně jsou probrány způsoby zohlednění interakce tlaku s ohybem. Jsou rozebrány specifické případy ztráty stability za ohybu včetně prutů s proměnnou výškou průřezu. V závěru jsou shrnuty možné způsoby globální analýzy a posouzení soustav prizmatických prutů i prutů s náběhy a omezení pro přímé řešení konstrukcí.

Požadavky:

Úspěšné absolvování předmětů NNK a OK01.

Osnova přednášek:

Část Stabilita u únosnost stěn: 1. Úvod, poučení z havárií konstrukcí. Klasifikace průřezů. 2. Základy teorie boulení. Lineární teorie boulení stěn. Rozdíl v chování prutů a stěn. Imperfekce stěn a výztuh. 3. Nelineární boulení imperfektních stěn. 4. Aplikace výsledků pro průřezy 4. třídy. Vyztužené stěny. Příklad. 5. Tlačené pásy ohýbaných nosníků. Stěny namáhané smykem. Boulení při smyku. 6. Únosnost ve smyku. Lokální namáhání stojin nosníků. 7. Aplikace a interakce boulení ve smyku s namáháním momentem. Namáhání a návrh výztuh stojin a pásů. 8. Způsoby ztráty stability prutu a stanovení únosnosti. 9. Únosnost nosníku vystaveného ztrátě stability, zvláštní případy. 10. Interakce tlaku s ohybem a způsoby posouzení. 11. Metody globální analýzy ocelových prutových konstrukcí. 12. Způsoby řešení prutových konstrukcí podle Eurokódu. 13. Soustavy prutu proměnné výšky. Přímé řešení prutové soustavy.

Osnova cvičení:

Část Stabilita a únosnost stěn: Posouzení mostního komorového průřezu 4. třídy.

Část Stabilita prutových soustav: Posouzení prutů portálového rámu s uvážením různých metod globální analýzy.

Cíle studia:

Schopnost navrhování stěnových a prutových konstrukcí z hlediska stability.

Studijní materiály:

1. ČSN EN 1993-1-5 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-5 Boulení stěn. ČNI, 2008.

Poznámka:
Další informace:
http://people.fsv.cvut.cz/~machacek/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6497606.html