Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Provádění, řízení a ekonomie staveb 2

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
524PRES2 Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Dana Měšťanová
Přednášející:
Daniela Bošová, Dana Měšťanová, Radka Navrátilová
Cvičící:
Daniela Bošová, Michaela Kostelecká, Radka Navrátilová, Veronika Sojková, Václav Tatýrek
Předmět zajišťuje:
ústav stavitelství II
Anotace:

Stavebně technologický projekt, projekt organizace výstavby (POV), prostorové členění stavby a objektů, schéma postupu výstavby, technologická struktura, rozborové listy, plánovací karta, metody výstavby, proudová metoda, časové plány, harmonogramy, časoprostorové grafy, uzlově orientovaný síťový graf, staveništní provoz, ochrana životního prostředí během výstavby.

Užití metodiky stavebně technologického projektování objektů, staveb a urbanistických souborů se zaměřením na souvislosti stavebně technologického návrhu objektů a staveb s projektovým řešením, projektová a inženýrská příprava, výstavba, realizace staveb, čerpání investičních zdrojů. Řešení provozu na staveništi a mimo staveniště. Orientace architekta v metodách organizování a řízení, proces řízení v prostředí práce architekta jako manažera projektů, řídící struktury a systém řízení projektových a inženýrských subjektů, základní manažerské funkce, dovednosti, hlavní úkoly architektů jako manažerů, nástroje rozhodování.

Propočet. Rozpočet. Kalkulace. Nabídková příprava. Výrobní příprava. Operativní řízení. Zadávání zakázek. Vazby mezi I x GP x D. Výkon činnosti TDS. Předávání stavby.

Požadavky:

Formulovány v rámci přednášek a cvičení .

Osnova přednášek:

1. Stavebně technologická studie, investiční procesy, struktury prostorová , technologická. Rozborový list, plánovací karta.

2. Časová struktura a časové plánování, staveništní provoz, vliv stavby na okolí, zásady BOZP a ochrana ŽP, metody výstavby.

3. Výstavba a stavebnictví, účastníci ve výstavbě, právní rámec. EIA, rozhodovací faktory.

4. Organizace a řízení výstavbového projektu ze strany investora a stavebníka, životní cyklus.

5. Celkové náklady na pořízení stavby, financování a ekonomické hodnocení, cena projekčních prací. Časové plánování.

6. Zadávání stavebních zakázek

7. Zásady zpracování nabídek, vyhodnocení nabídek, předvýrobní příprava

8. Rozpočtování, kalkulace

9. Výrobní příprava, operativní řízení, realizace stavby

10. Stavbyvedoucí, mistr, stavební dělník. Faktura, konečná faktura, závěrečné technicko-ekonomické hodnocení stavby

11. Předávací protokol, užívání stavby. Controlling, rizika, marketing.

12. a 13. Podnikání. Pracovníci. Majetek podniku.

Osnova cvičení:

Cvičení ve skupinách 24 studentů.

Podklady:

1. Stavebně technologická studie

2.Podnikatelský záměr a administrativní proces založení firmy

Cíle studia:

Zpracování stavebnětechnologické studie, projektu organizace výstavby (POV) pro dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. Zpracování návrhu a podmínek provedení stavby, harmonogramů stavby pro výběrové řízení na zhotovitele stavby a pro přílohu obchodní smlouvy o dílo na zhotovení stavby. Posouzení realizovatelnosti navržené stavby..

Seznámení studenta s celým průběhem výstavbového projektu od předinvestiční fáze až po fázi realizační.

Studijní materiály:

TATÝREK, V., MĚŠŤANOVÁ, D., FRANKOVÁ, M., Aktuální trendy ve stavebnictví 2014. Praha: ČVUT. ISBN 978-80-01-05536-6.

TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D., MĚŠŤANOVÁ, D.: Příprava a řízení staveb, Praha, ČVUT 2008.

BERAN, V., MACEK, D., MĚŠŤANOVÁ, D.: Náklady životního cyklu inženýrských staveb, 2013, Stavební obzor.

Gail, Pánek - Realizace staveb a souborů ? Konstrukčně výrobní systémy hrubé stavby

Gail, Pánek - Realizace staveb a souborů ? Technologie dokončování pozemních objektů;

Gail, Pánek - Realizace staveb a souborů ? Stavební technologie projektování

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T9:501
Tatýrek V.
09:00–10:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:501
Tatýrek V.
10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:501
Tatýrek V.
09:00–10:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:501
Tatýrek V.
10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Seminární místnost
Út
místnost T9:601
Kostelecká M.
14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:601
Kostelecká M.
16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:601

17:45–19:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 109)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:601
Kostelecká M.
14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:601
Kostelecká M.
16:00–17:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:601
Pernicová R.
17:45–19:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 110)

Dejvice
Seminární místnost
St
místnost T9:155
Měšťanová D.
13:15–14:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6397106.html