Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pozemní stavitelství I

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
523PS1B Z,ZK 4 2P+2C česky

Zápis předmětu 523PS1B musí předcházet zápisu předmětu 523PS2 v některém z předchozích semestrů.

Zápočet z předmětu 523PS1B v některém z předchozích semestrů je podmínkou pro zapsání předmětu 523PS2

Garant předmětu:
Jan Hlavín
Přednášející:
Jan Hlavín, Vladimír Jirka, Miloš Rehberger
Cvičící:
Jan Hlavín, Vladimír Jirka, Luboš Káně, Tomáš Klanc, Martin Majna, Marek Pavlas, Miloš Rehberger, Ondřej Vápeník, Vít Wasserbauer
Předmět zajišťuje:
ústav stavitelství I
Anotace:

Cílem předmětu je seznámení studentů se vztahem architektury a stavitelství. Toto je prezentováno na příkladech konkrétní architektury. Podává se základní přehled základní terminologie budov a konstrukcí, technického řešení stavby se stěnovým konstrukčním systémem od základů po střechu a jejich aplikacemi v architektuře. Jsou obeznámeni se zásadami a navrhováním stěnových a stropních konstrukcí, vertikálních komunikací v budově, vč. úpravy prvků a schodišťového prostoru v kontextu celé stavby s důrazem na její architektonický výraz. Je vysvětlen historický kontext i současné varianty řešení, probírá se materiálová a výrobková základna, vztah ke sledovaným vlastnostem stavby i rozhodující detaily. Cílem je poskytnout poznatky o významu a zásadách zobrazování a kreslení jednotlivých konstrukcích v různých stupních projektové dokumentace. Smyslem je seznámit studenty s možnostmi stavitelských prvků a technik v kontextu výhod a nevýhod jejich použití. Přednášky jsou koncipovány na výuku stavitelství z pohledu použití architekta pro jeho navrhování. Jednotlivé materiály, prvky a konstrukce jsou permanentně zasazovány do konceptu domů se zohledňováním souvisejících pohledů spolupracujících profesí. Důraz je kladen na realizovatelnost a řemeslné zpracování. Na vazbu technického řešení ve vztahu na výtvarný resp. architektonický výraz. Není opomenuta udržitelnost, trvanlivost a ekonomická stránka řešení. Důraz je kladen na uvažování o možnostech řešení, konceptuální uvažování. Přednáškový cyklus zapojuje moderní výukové technologie – využití názorných videí, tutoriálů. Prezentovány jsou příklady architektonicky cenných realizací a použití nejmodernějších materiálů a technologií. Základní metody a přístupy k navrhování konstrukcí jsou pak prakticky ověřovány ve cvičeních.

Požadavky:

Pro udělení zápočtu je nutné odevzdat zpracované úlohy v ručně zpracované složce a je třeba splnit i požadovanou docházku na cvičení.

Kurz se uzavírá písemným testem přes platformu Moodle, který píší všichni studenti kurzu ve vypsaných termínech (s náhradními termíny pro opravné testy). Druhé opravné termíny jsou formou ověření znalostí individuální ústní zkouškou.

Hodnotící kritéria dle Zkušebního řádu ČVUT.

Osnova přednášek:

Harmonogram a obsah přednášek:

1.přednáška

Architektura a stavitelství

Členění staveb, konstrukční části, faktory realizace staveb. Vývoj stavebních konstrukcí.

2.Přednáška

Proces výstavby, tvorba projektové dokumentace, modulová koordinace ve výstavbě.

Tvorba projektové dokumentace v procesu výstavby: pojmy projekt, projekční tým, účastníci výstavby. Současný trend v oboru projektování BIM. Legislativní požadavky a nástroje. Technické normy a jejich závaznost.

Struktura a obsah projektové dokumentace v procesu výstavby, podklady, textové části, výkresová dokumentace, dokladová část.

Modulová koordinace ve výstavbě. Pojem modulu, pojetí rozměrů ve stavebnictví, výrobní tolerance, modulace kusových staviv, modulace otvorů, modulace prostor stavby a jejich vzájemný vztah.

3.Přednáška

Integrovaný návrh stavebních konstrukcí.

Žádná stavba není solitér, na velikosti, pozici a účelu nezáleží.

Stavba jako organismus.

Legislativní požadavky a legislativní nástroje.

Vliv území stavby na základě příkladů z praxe.

Vliv provozního řešení.

Lehký dotek fyziky: šíření tepla a vlhkosti stavebními konstrukcemi. Historický vývoj tepelně technických požadavků, pojmy rosný bod a tepelný most. Akustika – vzduchová neprůzvučnost, kročejová neprůzvučnost, vibrace a strukturální hluk, prostorová akustika.

Požární bezpečnost staveb. Důraz na užití systémových řešení

4.Přednáška

Rozbor konstrukčních částí stavby I.

Stavební prvky v souvislostech. Názvosloví encyklopedie. Příklady staveb – zděná stavba, klasické zdivo, šikmá, plochá střecha. Tradiční dřevěné stropy alt. trámečkové. Přízemní dům bez podsklepení. Stavba železobetonová, VPC zateplená. Větraný plášť, ETICS, plochá střecha. Podsklepená. Schodiště železobetonové, dřevěné. Příklady staveb – dřevostavba sloupková, CLT panel, crawl - spase. Plochá střecha. Venkovní ocel. schodiště.

5.Přednáška

Nosné konstrukce

Klasifikace konstrukčních systémů, analýza požadavků.

6.Přednáška

Konstrukční systémy stěnové

Varianty technologické, materiálové. Zděné.

7.Přednáška

Svislé nosné konstrukce I.

Funkce, požadavky, konstrukční principy, prostupy, otvory.

8.Přednáška

Svislé nosné konstrukce II.

Materiálové varianty – keramické, dřevěné, ocelové, železobetonové, kombinace. Technologické varianty monolitické, montované, prefamonolotické. Komíny a větrací průduchy.

9. Přednáška

Vodorovné konstrukce I.

Historie vývoje. Základní funkce a požadavky – legislativní, funkční, geometrické a stavebně-fyzikální s ohledem na vazbu a umístění konstrukce v budově. Predikce účelu budovy nebo její části na konstrukční řešení stropní konstrukce a její ekonomii. Musí být stropní konstrukce vodorovná?

Základní konstrukční principy: organizace vnitřních sil ve stropní konstrukci a jejich přenos do svislých nosných konstrukcí.

Základní klasifikace stropních konstrukcí dle konstrukčního a materiálového řešení a technologie provádění.

Klenbové konstrukce: historie vývoje, základní konstrukční charakteristika, základní druhy kleneb, soudobý přístup ke klenebným konstrukcím a možnosti jejich rekonstrukcí.

Dřevěné stropní konstrukce: historie vývoje, základní konstrukční charakteristika, základní druhy dřevěných stropů, soudobá řešení a vztah dřevěných stropních konstrukcí k současným legislativním regulativům.

10. Přednáška

Vodorovné konstrukce II.

Železobetonové stropní konstrukce: základní konstrukční principy a technologické varianty. Základní principy řešení statiky železobetonových stropních konstrukcí ve vazbě na ekonomii jejich návrhu – soudobý přístup k navrhování a organizaci železobetonových stropních konstrukcí s ohledem na účel budovy nebo její části a vazby stropní konstrukce na navazující stavební konstrukce – např. obvodových plášťů budovy, konstrukce podlah a podhledů a organizaci horizontálních vedení speciálních profesí. Příklad reálné aplikace řešení železobetonových stropních konstrukcí s ohledem na ochranu proti šíření vibrací a strukturálního hluku mezi nechráněnou a chráněnou částí budovy.

Keramobetonové stropy, sklobetonové stropy a další kompozitní stropní konstrukce.

Prefabrikace stropních konstrukcí.

Ocelové stropní konstrukce: základní konstrukční principy. Specifika ocelových stropních konstrukcí s ohledem na požadavky stavební fyziky, požární bezpečnosti a ochrany proti korozi.

Varianty řešení ocelových stropních konstrukcí s ohledem na historii vývoje a soudobé řešení ocelových stropních konstrukcí. Spřažené ocelo-betonové stropní konstrukce. Organizace navazujících stavebních konstrukcí a vedení páteřních tras speciálních profesí a jejich koncových prvků.

Předsazené konstrukce – římsy, balkony, lodžie, pavlače, arkýře, markýzy a sluneční clony. Základní statické varianty, základní třídění, typologie. Tepelně-technická problematika a možnosti jejího řešení. Soudobé řešení předsazených konstrukcí na příkladech realizovaných staveb.

11. Přednáška

Schodiště I.

Požadavky, principy návrhu. Názvosloví, rozměry stupňů, ramen, podest, úpravy povrchů, požadavky na zábradlí, madla.

12. Přednáška

Schodiště II.

Tvarové a materiálové varianty. Desková ramena, schodnicová. Železobetonové, dřevěné, ocelové, skleněné a kombinované konstrukce schodišť. Venkovní a předložená konstrukce.

Osnova cvičení:

Cvičení PS1

1.Zobrazování a kótování staveb. Zobrazování a kótování půdorysu, řezu, pohledu, axonometrie – druhy čar, popisu a uspořádání na výkrese. Značení hmot a zařizovacích předmětů – kreslení výkresů. Druhy čar, technické písmo, označování hmot a zařizovacích předmětů.

Výkres č. 1 – Značení hmot a zařizovacích předmětů

2.Zobrazování a kótování staveb – axonometrie domu vč. názvosloví jednotlivých stavebních částí – příklad názorného rodinného domu částečně podsklepeného, se sedlovou střechou s přístavbou garáže - plochá střecha a dřevostavbou pergoly.

Výkres č. 2 – Axonometrie domu s názvoslovím

3.Kreslení výkresů staveb M 1:200 – Zobrazení domu M 1:200, situace. Kreslení konstrukcí a oken, dveří M 1:200, M 1:100. Rodinný dům - půdorysy, pohledy, řezy.

Výkres č. 3 – Rodinný dům – zobrazení M 1:200

4.Kreslení výkresů staveb M 1:100 – Zobrazení domu M 1:100. Kreslení stavebních konstrukcí a výplní otvorů M 1:100. Zásady kótování. Tabulky místností. Legenda materiálů. Rodinný dům - půdorysy, pohledy, řezy.

Výkres č. 4 – Rodinný dům – zobrazení M 1:100

5.Kreslení výkresů staveb M 1:100 - konzultace

6.Modulová koordinace M 1:20 – modulová koordinace, vazby zdiva. Zděné konstrukce, vyvazování jejich prvků, překlenutí otvorů, obvodové stěny vrstvené. Osazení okna ve zdivu.

Výkres č. 5 – Vazby zdiva, svislý řez M1:10, M1:20

7.Kreslení výkresů staveb M 1:50 – Půdorys rodinného domu M 1:50. Kreslení konstrukcí a oken M 1:50. Rodinný dům - půdorysy, pohledy, řezy. Zobrazení domu M 1:50. Zásady kótování. Tabulky místností. Legenda materiálů. Tabulky oken a dveří – výplní otvorů. Pohled M1:50

Výkres č. 6 – Rodinný dům – půdorys M 1:50

Výkres č. 7 – Rodinný dům – pohled M1:50, tabulka oken a dveří

8.Kreslení výkresů staveb M 1:50 – konzultace

9.Kreslení výkresů staveb M 1:50 – Zobrazení části domu M 1:50. Žb. monolitický strop. Metoda návrhu žb. monolitického deskového a žebrového stropu, kreslení řezu objektem, sklopeného řezu stropem, navrhování překladů a věnců. Zobrazení části domu M 1:50. Varianty stropů vč. řezů - sklopeného a příčného. Překlady.

Výkres č. 8 – Rodinný dům – železobetonový strop

8A - strop zakreslen do půdorysu – výkresu č. 7

8B - svislý řez – žb. strop, detaily M1:50, 1:20

10.Kreslení výkresů staveb M 1:50 – konzultace

11.Kreslení schodiště M 1:50 – Zobrazení části domu – půdorys M 1:50 – Výpočet, předpoklady umístění. Stupně železobetonové, kamenné, dřevěné, ocelové. Obklady stupňů. Ramena desková, schodnicová. Stupně vetknuté. svislý řez schodištěm M 1:50, Detail M1:20. Řešení podest a mezipodest, jejich podepření, návrh zábradlí a madel. Základy kreslení, kótování a popisu.

Výkres č. 9 – Rodinný dům – schodiště

9A - půdorys přízemí – schodiště zakresleno do výkresu č. 7

9B - půdorys schodiště – v půdoryse sklepa a půdy, řez schodištěm, detaily M1:50, M1:25,

12.Kreslení schodiště M 1:20 – konzultace

13.Konzultace, zápočty.

Cíle studia:

Základní orientace v problematice navrhování jednotlivých konstrukčních částí pozemních staveb na základě sumarizace obecně technických požadavků.

Studijní materiály:

Konstrukce pozemních staveb 10, P. Hájek a kol., ČVUT, 2004, Pozemní stavitelství - cvičení II., M. Hanák, ČVUT, 2002, Stavební konstrukce, D. Neumann, L. Rougen, U. Weinbrenner, V. Hestermann, Jaga, 2005, Navrhování staveb, E. a P. Neufert, Consultinvest, 1995

Constructing Architecture, Andrea Deplazes, Birkhäuser Verlag GmbH 2022

Přednášky a cvičení.

Prezentace přednášek i cvičení v pdf podkladech.

Náhled přednášek vč. videí a výkladů pro cvičení - webové stránky Ústavu 15 123, platforma Teams, Moodle.

Poznámka:
Další informace:
https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/predmety/4983-pozemni-stavitelstvi-i
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T9:549
Pavlas M.
09:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:549
Jirka V.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:549
Jirka V.
13:15–14:45
(přednášková par. 1
paralelka 111)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:549
Jirka V.
15:00–16:30
(přednášková par. 1
paralelka 112)

Dejvice
Seminární místnost
St
místnost T9:549
Hlavín J.
09:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:549
Wasserbauer V.
14:15–15:45
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:549
Wasserbauer V.
16:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:549
Wasserbauer V.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Seminární místnost
Čt
místnost T9:105
Hlavín J.
Rehberger M.

09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna
místnost T9:549
Hlavín J.
13:15–14:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:549
Rehberger M.
15:00–16:30
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:548
Vápeník O.
13:15–14:45
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Dejvice
Seminární místnost
místnost T9:548
Káně L.
15:00–16:30
(přednášková par. 1
paralelka 110)

Dejvice
Seminární místnost

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6394106.html