Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Spektrometrie v dozimetrii

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
16SPD ZK 2 2P+0C
Garant předmětu:
Tomáš Čechák
Přednášející:
Pavel Novotný
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Anotace:

Předmět seznamuje s metodami a využitím spektrometrie ionizujícího záření (fotonů, nabitých částic a neutronů). Detailně jsou probrány nejdůležitější typy detektorů, jednotlivé součásti elektronického řetězce i postupy zpracování naměřených spekter.

Požadavky:

---

Osnova přednášek:

1. Zdroje záření, druhy radioaktivní přeměny, přeměnová schémata, interakce záření s hmotou

2. Obecné vlastnosti spektrometrických systémů, odezva na záření gama, stínění

3. Popis scintilačního procesu, materiály vhodné pro spektrometrii gama, fotonásobič

4. Polovodičové detektory, struktura PN a PIN, detektory typu Si(Li) a HPGe, chlazení

5. Elektronika spektrometrického řetězce, předzesilovač, zesilovač, mnohokanálový analyzátor

6. Zpracování spekter, určení polohy a plochy peaku, dekonvoluce, odečítání spekter

7. Energetická a účinnostní kalibrace, kalibrační standardy, matematické metody účinnostní kalibrace

8. Detekční limity, kritická úroveň, limit detekce, minimální detekovatelná aktivita

9. Korekce při spektrometrii, samoabsorpce, pravé a nepravé sumace

10. Spektrometrie alfa a beta záření, magnetické spektrometry, rutinní metody

11. Spektrometrie neutronů, metoda odražených jader

12. Spektrometrie neutronů, Bonnerovy sféry, aktivační detektory

13. Přehled aplikací spektrometrických systémů

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti:

Znalosti o aplikaci spektrometrie ionizujícího záření, její vlastnosti, parametry spektroskopických systémů a vyhodnocování spekter.

Schopnosti:

Použití výpočetní techniky pro analýzu spekter, optimalizace kalibračních metodik, smysluplná analýza spekter a identifikace píků ve spektrech.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Gilmore, G., Practical Gamma-ray Spectrometry, 2nd ed., Hoboken, John Wiley eBook, 2011

[2] Knoll G.F., Radiation Detection and Measurement, 4th Edition, Wiley, 2012

Doporučená literatura:

[3] Ahmed, S. N., Physics and engineering of radiation detection, 2nd ed., Amsterdam, Elsevier, 2015

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6370906.html