Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Regresní analýza dat

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
01RAD Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jiří Franc, Tomáš Hobza
Přednášející:
Tomáš Hobza
Cvičící:
Jiří Franc, Tomáš Hobza
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

1.Jednoduchá lineární regrese: metoda nejmenších čtverců, vlastnosti odhadů parametrů, testy hypotéz a intervaly spolehlivosti pro parametry modelu, predikce na základě modelu, analýza reziduí

2.Vícerozměrná lineární regrese: obecný lineární model, metoda nejmenších čtverců, analytické a numerické řešení normálních rovnic, vlastnosti odhadů parametrů, koeficient determinace, F-test, intervaly predikce

3.Rezidua, diagnostika a transformace: rezidua a jejich grafická analýza, testy normality, detekce odlehlých a influ-enčních pozorování, projekční matice, Cookova vzdálenost, transformace závislé a nezávislé proměnné, Box-Coxova transformace

4.Výběr regresního modelu: kritéria výběru, R2 statistika, Mallowsova Cp statistika, Akaikeho a bayesovské infor-mační kritérium, kroková regrese a sestupný výběr proměnných

5.Multikolinearita: vliv multikolinearity na přesnost odhadů parametrů, detekce multikolinearity a metody pro její odstranění, hřebenová regrese

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Víšek, J. Á.: Statistická analýza dat. Vydavatelství ČVUT v Praze, Praha 1998.

[2] Olive, D.: Linear Regression. Springer, 2017.

Doporučená literatura:

[3] Golberg, M. Cho, H.A.: Introduction to Regression Analysis. WITpress, Southampton 2010.

[4] Zvára, K.: Regrese. Matfyzpress, Praha 2008.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6345706.html