Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Nelineární optika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12NOP Z,ZK 4 3+1 česky
Garant předmětu:
Ivan Richter
Přednášející:
Ivan Richter
Cvičící:
Pavel Kwiecien, Ivan Richter
Předmět zajišťuje:
katedra laserové fyziky a fotoniky
Anotace:

Přednáška pojednává o úvodních i pokročilejších partiích nelineární optiky, jak z klasického tak kvantového (poloklasického) pohledu. Navazuje na předchozí kursy Fyzikální optiky. Z klasického pohledu pozornost věnuje interakčním optickým procesům v dielektrickém prostředí, vektoru polarizace a mikroskopickému pohledu na vektor polarizace. Dále se zaměřuje na disperzní vlastnosti nelineárních susceptibilit (nelinearita 2. řádu pro necentrosymetrická prostředí a nelinearita 3. řádu pro centrosymetrická prostředí) a na symetrie tenzoru nelineární susceptibility. Z kvantového (poloklasického) pohledu pozornost dále věnuje odvození lineární, kvadratické a kubické susceptibility, specialně pak diskutuje rezonanční proces ve dvouhladinovém prostředí. Diskutují se zákony zachování, Manley-Roweovy vztahy, fázový synchronismus a jeho typy. Prednáška dále odděleně diskutuje třívlnový proces, generaci druhé harmonické, generaci součtových a rozdílových frekvencí, čtyřvlnový proces, optický Kerrův jev, generaci třetí harmonické. Soustřeďuje se na indukované změny indexu lomu, samofokuzační a automodulační procesy, elektrooptický a fotorefraktivní jev, na procesy nelineárního rozptylu světla, optickou fázovou konjugaci, na nelineární absorpční jevy a na nelineární jevy krátkých impulzů. Prednáška je zakončena prehledem aplikací vybraných nelineárně optických jevů.

Požadavky:

Absolvování kurzu 12FOPT1 či jeho ekvivalentu.

Osnova přednášek:

1. Úvod - aproximace nelineárních systémů lineárními vztahy.

2. Vynucené kmitání nelineárních systémů, lineární a nelineární vlna v neomezeném prostředí.

3. Helmholtzova vlnová rovnice vázaných vln, mikroskopický pohled na vektor polarizace: polarizovatelnost prostředí.

4. Susceptibilita v klasickém pojetí, nelinearita 2. řádu, nelinearita 3. řádu.

5. Projevy obecných zákonitostí symetrie tenzoru nelineární susceptibility.

6. Susceptibilita v kvantovém pojetí, lineární, kvadratická a kubická susceptibilita, nelineární rezonanční proces.

7. Nerezonanční vazba vln v nelineárním prostředí, Manley-Roweovy vztahy, fázový synchronizmus a jeho typy.

8. Třívlnový proces s nelineritou 2. řádu, čtyřvlnový proces s nelinearitou 3. řádu.

9. Nelinearitami indukované změny indexu lomu, samofokuzační procesy, prostorový a časový soliton.

10. Elektrooptický jev, fotorefraktivní jev, dvouvlnová a čtyřvlnová interakce ve fotorefraktivním prostředí.

11. Procesy nelineárního rozptylu světla, klasifikace rozptylu, fyzika Ramanova a Brillouinova rozptylu.

12. Optická fázová konjugace, holografický model konjugace, fázová konjugace generovaná nelineárními procesy.

13. Nelineární absorpční jevy, rozšíření spektrální čáry, saturovatelná absorpce, dvoufotonová absorpce.

14. Nelineární jevy krátkých impulzů, nelineární Schrödingerova rovnice, samozaostřování impulzu.

15. Aplikace vybraných nelineárně optických jevů.

Osnova cvičení:

1. Zobecnění komplexní symboliky, ekvivalence komplexní symboliky a klasického přístupu.

2. Mechanická analogie nelineárních rovnic - kyvadlo s velkou výchylkou.

3. Problematika Helmholtzovy rovnice vázaných vln, aplikace pro systémy s nelinearitou 2. a 3. řádu.

4. Anizotropní materiály - koeficienty tenzoru nelineární susceptibility.

5. Praktické pojetí Manley-Roweových vztahů.

6. Rozdíl mezi samofokusací a samovedením; rovnice solitonů.

7. Elektrooptický jev - příčný, vyššího řádu, fotorefraktivní jev.

8. Nelineární rozptyly.

Cíle studia:

Znalosti:

Základní i pokročilé znalosti z oblasti nelineární optiky, jejích metod a postupech, jak teoretických, tak praktických, v návaznosti na předchozí znalosti z fyzikální optiky.

Schopnosti:

Orientace v problematice nelineární optiky, schopnost vytvoření nadhledu, praktické aplikace a porozumění základním fyzikálním jevům, principům a jejich aplikace v praxi.

Studijní materiály:

Povinná literatura

[1] P. Fiala, I. Richter, Nelineární optika, Skriptum FJFI ČVUT, 2009.

[2] R.W. Boyd, Nonlinear Optics, 2nd edition, Academic Press, London, 2003.

Doporučená literatura:

[3] B.E.A. Saleh, M.C. Teich, Fundamentals of Photonics, J. Wiley & Sons, 1991.

[4] G.S. He, S.H. Liu, Physics of Nonlinear Optics, Word Scientific, Singapore, 1999.

[5] R.L. Sutherland, Handbook of Nonlinear Optics, 2nd edition, Dekker, 2003.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 12. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6309806.html