Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekonomické a environmentální modelování v technice

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381149 Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Miroslav Žilka
Přednášející:
Barbora Stieberová, Miroslav Žilka
Cvičící:
Barbora Stieberová, Miroslav Žilka
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

V současné době se čím dál častěji při vývoji a inovacích produktů a technologií zohledňují a vyhodnocují nejen technické a ekonomické parametry, ale také dopady na životní prostředí. Právě významu ochrany životního prostředí (ŽP) v podnicích, přístupům, metodám, standardům a nástrojům pro hodnocení environmentálních dopadů technologií a produktů se věnuje dominantní část tohoto předmětu. Studenti se naučí především aplikovat metody pro hodnocení dopadů produktů v průběhu celého jejich životního cyklu – metodu Life Cycle Assessment (LCA) pro hodnocení dopadů na ŽP a metodu Life Cycle Costing (LCC) pro hodnocení ekonomických dopadů). Samotné hodnocení je realizováno s pomocí environmentálních modelů zpracovávaných ve specializovaném softwarovém nástroji pro podporu LCA SimaPro a ekonomických modelů vytvářených v programu MS Excel. Studenti se naučí tyto modely vytvářet a pracovat s nimi.

Požadavky:

Aktivní účast, zpracování seminárních prací a jeich prezentace

Osnova přednášek:

1.Vývoj přístupů k ochraně životního prostředí (krizové modely, mezinárodní konference a opatření, koncepce trvale udržitelného rozvoje),

2.Globální ekologické výzvy, negativní vlivy na ŽP

3.Vliv zpracování materiálů, průmyslových procesů a výrobků na životní prostředí (negativní aspekty a eco-data materiálů, technologií a výrobků), Čistší produkce, ekodesign, eco-audit.

4.Environmentální management v průmyslových podnicích (Normy řady ISO 14 000 a EMAS II),

5.Environment. modelování 1: metoda Life Cycle Assessment (LCA) - stanovení cíle a rozsahu analýzy, funkční jednotky, hranic systému, schématu hodnoceného systému, inventarizační analýza (LCIA), program SimaPro, tvorba environment. modelů,

6.Environment, modelování 2 - zpracování výstupů LCA, vyhodnocení a interpretace výsledků - různé kategorie dopadů.

7.Ekonomické modelování 1- metoda Life Cycle Costing, zásady a postupy tvorby nákladových modelů

8.Ekonomické modelování 2 - aplikace citlivostní analýzy, Break-even point analýzy v situaci nejistoty vstupů

9.Ekonomická efektivnost ekologických investic

10.Udržitelný rozvoj podniků a standard GR

11.Ekonomické a legislativní nástroje aktivní environmentální politiky a jejich dopady (poplatky, daně, dotace, CAFE standard),

12.Modely ekonomiky životního prostředí, metody mimotržního oceňování, kvantifikace škod způsobených znečišťováním životního prostředí

13.Opakování

Osnova cvičení:

1.Závislost na materiálových zdrojích, modely vývoje spotřeby zdrojů, rezervy, ekonomika těžby, obnovitelné a neobnovitelné zdroje

2.Životní prostředí v ČR - skupinová práce, příprava prezentace stavu jednotlivých složek ŽP v České republice

3.Práce s ekodaty materiálů,

4.Aplikace norem ISO 14000 ve vybraných podnicích

5.Úloha LCA - vodoměr - mechanický a elektronický, použité materiály a jejich náročnosti. Práce v Sima pro.

6.Prezentace LCA vlastní úlohy

7.Prezentace LCA - vybraný problém - liteární rešerše

8.Tvorba LCC modelu

9.Citlivostní analýza v LCC

10.Prezentace vlastní úlohy - LCC modelování

11.Tvorba GR standardu

12.Ekonomická efektivnost ekologických investic

13.Prezentace úloh

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s nástroji ochrany životního prostředí v podnicích, naučit studenty aplikovat metody LCA a LCC při navrhování a inovování výrobků a procesů.

Studijní materiály:

Baumann, H. Tillman, A.M.,: The Hitch Hiker's Guide to LCA: An Orientation in Life Cycle Assessment Methodology and Applications, Studentlitteratur AB, 2004

Ashby, M. F., Materials and the Environment: Eco-informed Material Choice 2nd Edition Butterworth - Heinemann, 2013

HAUSCHILD, Michael Z., ROSENBAUM, Ralph K., OLSEN, String Irving a Editors. Life cycle Assessment, Theory and Practice. Montpellier: Springer, 2018. ISBN 978-3-319-56474-6.

Knápek, J., Geuss, E.: Životní prostředí a ekonomika, VČVUT, 2000

Veber J. a kol.: Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, Management Press, 2006

Inovace výrobků a jejich systémů, Centrum inovací a rozvoje, 2004

Kotovicová, J.: Čistší produkce, Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003

Moldan, B. a kol.: Ekonomické aspekty ochrany životního prostředí, Karolinum, Praha1997

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KN:B-129
Stieberová B.
Žilka M.

14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Poč. učebna 12138
místnost KN:B-129
Stieberová B.
Žilka M.

16:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Poč. učebna 12138
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6295606.html