Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management výroby II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2382072 KZ 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Michal Kavan
Přednášející:
Michal Kavan
Cvičící:
Michal Kavan, Václav Michalec
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem výuky předmětu Management výroby-II je seznámit posluchače s moderními filozofiemi a přístupy budování produktivního provozně výrobního systému podniku s důrazem na potřeby logistiky v dodavatelsko-odběratelském řetězci (Supply Chain Management). Neboli integrovaný výrobní management s důrazem na řízení CNC výroben, umožňujících aplikace a rozvoj filozofií Průmyslu 4.0. Předmět využívá celosvětové znalosti a pokrokové standardy odborné literatury a vědeckých publikací z oblastí Production and Operations managementu (Řízení výroby a provozu), Logistiky a Řízení dodavatelského řetězce (SCM). Předmět rovněž propojuje problematiku řízení provozně-výrobních systémů, logistiky a Řízení dodavatelského řetězce s rozvojem ICT, především se systémy ERP, MRP, Průmyslu 4.0 s umělou inteligencí AI, systémy virtuální reality, vnitropodnikovými sítěmi Ethernetu a podobně.

Předmět pojednává o tvorbě výrobních strategií, promítnutých do plánování výroby, s využitím prognózování, řízení neproduktivního kapitálu a zásad Leam managementu. Předmět aplikuje celosvětově uznávané metodologie automobilového průmyslu do podmínek běžných českých malých a středních podniků (MSP). Učí studenty zvládat problematiku praktickým a produktivním způsobem v českém i mezinárodním měřítku. Studenty směřuje k inovacím produktů, zařízení i procesů. Získané znalosti jsou dobře uplatnitelné při řešení praktických problémů v diplomových pracích i v budoucím zaměstnání, nejen v průmyslu. Výuka vhodně integruje znalosti řady souvisejících manažerských a technických předmětů. Zároveň reaguje na aktuální požadavky podnikové praxe a zahraniční spolupráce.

Požadavky:

Požadované předběžné znalosti: Absolvování kurzu: Výrobní management-I.

Požadavky na studenty:

Zpracování všech zadaných úloh, jejich prezentace a obhájení řešení.

Zpracování semestrální práce.

Získání alespoň 50% z průběžných testů.

Předepsaná docházka na kurz.

Kombinované studium – tři účasti na přednáškách dle vlastního výběru jsou povinné. Také vypracování výše předepsaných témat v Power-Pointové prezentaci (nejméně 23 stránek na vypsané téma), nejpozději k uvedeným termínům, je povinné. Vypracované prezentace se zasílají na mail: michalkavan@seznam.cz . Prezentace budou následně vloženy k dispozici ostatním studentům na stránkách Ústavu v Moodlu, kde je i tento sylabus.

Osnova přednášek:

1. Cíle předmětu, změny výrobních systémů pod vlivem Lean 6sigma a Industry 4.0.

2. Výrobní management pod vlivem rozvoje dodavatelských řetězců a logistiky.

3. Moderní metody a prostředky řízení dodavatelského řetězce, logistiky a CNC výroby.

4. Základy řízení zásob, metoda EOQ.

5. Statistické určení okamžiku objednávání ROP a výšky pojistných zásob.

6. Metody řízení zásob, vhodné pro maloobchod FOI.

7. Projektování výrobních linek (Line Balancing).

8. Projektování efektivní práce, úkolování (Job design).

9. Určení pořadí pracovních operací (Flow process chart).

10. Metodika norem elementárních časů (Standard Elemental Times, REFA).

11. Řízení výrobní jakosti pod vlivem rozvoje IIoT a sítí 5G a 6G.

12. Řízení racionalizačních projektů s metodami průmyslového inženýrství.

13. Postupy výrobního auditu. Rekapitulace kurzu, debata o obsahu a přínosech.

Osnova cvičení:

1.Uvedení do programu kurzu. Pravidla práce před cvičením a na cvičení. Tvorba týmů pro semestrální práci.

2.Výpočty rozhodovacích modelů.

3.Výpočty pro řízení dodavatelských řetězců.

4.Výpočty objednávaného množství, metoda EOQ.

5.Výpočty pro stanovení okamžiku objednávání ROP.

6.Výpočty řízení zásob, vhodné pro maloobchod FOI.

7.Navrhování výrobních linek (Line Balancing).

8.Projektování efektivní práce, úkolování (Job design).

9.Projektování schémat pořadí pracovních operací (Flow process chart).

10.Výpočty norem elementárních časů (Standard Elemental Times).

11.Metody statistické analýzy v řízení výrobní jakosti TQM.

12.Aplikace metod pro řízení projektů průmyslového inženýrství.

13.Závěr, rekapitulace, shrnutí, debata o obsahu a přínosech kurzu.

Cíle studia:

Cílem výuky předmětu je představit integraci výroby, provozu, logistiky a řízení dodavatelského řetězce v éře strategií Průmyslu 4.0 a všeho co s tím souvisí. Představuje procesy, jejichž realizace přísluší různým organizačním součástem, které samy o sobě představují hodnototvorný řetězec, jak jej formuluje M. Porter. Předmět se věnuje jak řetězci hmotných i nehmotných vztahů a toků, kdy stěžejní částí jsou informačně komunikační technologie. Předmět rovněž seznamuje studenty s aktivními prvky, jako jsou počítačem řízené výrobní prostředky, systémy zpracování dat, nebo kupříkladu programovací jazyky. Předmět hledá odpovědi na otázky: Co nakoupit, od koho, kdy a kde vyrábět, jaké prostředky použít, jak načasovat hladkou výrobu směrem na globální trh. Využít, nevyužít kooperací, za jakou cenu prodávat, jaký termín dodání slíbit, nebo jaký je nejrentabilnější způsob výroby. Výuka vhodně integruje znalosti souvisejících manažerských a dalších předmětů. Zároveň reaguje na aktuální požadavky podnikové praxe a zahraniční spolupráce.

Studijní materiály:

*Kavan M.: Výrobní a provozní management, Grada, 2002, ISBN 80-247-0199-5.

*Kavan M.: Výrobní management, Ed. středisko ČVUT, 2006, ISBN 80-01-03445-3.

*Kavan M.: Projektový management inovací, ČVUT 2007, ISBN978-80-01-03601-3.

*Zouhar Jan: Konkurenční struktury v dodavatelských řetězcích, Professional Publishing 2016, ISBN: 978-80-7431-154-3.

*Waters D.: Supply Chain Management, Playgrave Macmillan, New York 2009, ISBN: 9780230200524.

*Valacich J. S.: Information Systems Today: Managing in the Digital World, Global Edition, Pearson Education Limited, 2022, ISBN 1292438118.

*Endress Tobias: Digital Project Practice for New Work and Industry 4.0, Taylor&Francis Ltd., 2023, ISBN: 9781032276045.

Poznámka:
Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=10982
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KN:B-130
Michalec V.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Učebna 12138
místnost KN:B-130
Michalec V.
12:30–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Karlovo nám.
Učebna 12138
St
Čt

místnost KN:B-130
Kavan M.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Učebna 12138
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6287906.html