Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Nákladový a finanční controlling

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2381115 Z,ZK 5 3P+2C česky
Garant předmětu:
František Freiberg
Přednášející:
František Freiberg, Olga Heralová
Cvičící:
František Freiberg, Olga Heralová
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Předmět Nákladový a finanční controlling poskytuje komplexní vysvětlení všech podstatných aspektů nákladového a finančního controllingu. Studenti mají příležitost porozumět hlavním koncepcím, nástrojům a metodám nákladového a finančního řízení procesů, projektů a produktů a jejich využití v rozhodovací praxi podniků. Podstatný důraz je kladen především na hodnocení finanční výkonnosti podniku, hodnocení a oceňování hmotných a finančních investic, řízení pracovního kapitálu, způsoby financování podniku, metody finančního plánování a rozpočtování nákladů, řízení a analýzu nákladů, kalkulační techniky a metody, využití kalkulací a rozpočtování v podnikové praxi, metodu cílových nákladů.

Požadavky:

Prezenční studium: aktivní účast na cvičeních během semestru, řešení a obhajoba zadaných úloh, prezentace a obhajoba zadaného tématu seminární práce. Kombinované studium: výuka probíhá formou konzultací. K zápočtu studenti předkládají řešení zadaných příkladů a seminární práci na zadané téma. Tematické okruhy ke zkoušce jsou specifikovány osnovou předmětu

Osnova přednášek:

1.Charakteristika finančního controllingu podniku, manažerské pojetí finančních bilancí

2.Analýza podnikové výkonnosti, řízení pracovního kapitálu, financování provozních a investičních činností

3.Struktura a náklady kapitálu, oceňování kapitálových aktiv, teorie portfolia

4.Investiční controlling, hodnocení, datová základna, kritéria a metody hodnocení, analýza rizika investičních projektů.

5.Projektové financování, finanční plánování a kontrola, metody prognózování, finanční kontrola.

6.Oceňování podniků, fúze a akvizice, primární emise cenných papírů

7.Řízení kurzového a úrokového rizika podniku.

8.Cíl, obsah, pojetí a struktura manažerského účetnictví, členění nákladů a výnosů podniku z hlediska potřeb managementu a rozhodování

9.Alokace nákladů, kalkulační techniky a metody, tvorba a využití kalkulací v rozhodování, analýza bodu zvratu

10.Řízení nákladů na kvalitu, nákladové a výnosové efekty outsourcingu, náklady nevyužité kapacity

11.Predikce nákladů na produkty, systém plánů a rozpočtů a jejich využití v podnikové praxi

12.Cenová rozhodování, strategicky orientované manažerské účetnictví

13.Charakteristika a využití metody cílových nákladů

Osnova cvičení:

1.Informační báze a tvorba finančních bilancí

2.Hodnocení podnikové výkonnosti, řízení pracovního kapitálu

3.Hodnocení variant finančních zdrojů, oceňování kapitálových aktiv

4.Hodnocení a analýza rizika investičních projektů

5.Finanční plánování a kontrola

6.Oceňování podniků, fúze a akvizice, primární emise akcií

7.Řízení kurzového a úrokového rizika podniku

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní vysvětlení hlavních aspektů finančního a nákladového controllingu. Studenti se seznámí s úlohami, cíli, teoriemi, technikami, metodami a koncepcemi finančního a nákladového controllingu a jejich využitím v rozhodovací praxi.

Studijní materiály:

Horváth P. Controlling, Vahlen München, 2002, ISBN 3-8006-2731-0

Freiberg, F. Finanční management. 1.vyd. V Praze: ČVUT v Praze, 2009, 214 s. ISBN 978-80-01-04218-2.

Živělová, I. Business finance. Issue 1st. Brno: Mendel University in Brno, 2013. 174 s. ISBN 978-80-7375-849-3.

Král, B. Manažerské účetnictví. Management Press, 2015, 660 s., 3. vyd. ISBN 9788072612178.

Freiberg, F.: Finanční controlling. Management Press, Praha 1996

Cokins, G.: Performance management: Finding the Missing Pieces (To close the gap), John Willey & Sons, Inc., 2004

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost KN:A-310
Freiberg F.
Heralová O.

12:30–15:00
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Posluchárna KA310
místnost KN:A-310
Freiberg F.
Heralová O.

15:00–16:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
Posluchárna KA310
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6287506.html