Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Daně a účetnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126DUCE Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Jana Frková
Přednášející:
Jana Frková, Olga Heralová
Cvičící:
Jana Frková, Olga Heralová
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Předmět je rozdělen na přednášky a cvičení v rozsahu 2 hodiny přednášek týdně a 1 hodina cvičení týdně. Přednášky probíhají dle osnovy předmětu uvedené níže. Na cvičení budou studenti zpočátku pracovat v týmech s cílem porozumět vazbě mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu, budou navrhovat úpravy daní s cílem snížit schodek. Následně bude každý student zpracovávat daňové přiznání a přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Dále se studenti naučí číst a vyhodnocovat 3 základní účetní výkazy a pochopit princip DPH.

Požadavky:

Doporučená účast na přednáškách s maximálně 2 absencemi, povinná účast na cvičení. Odevzdání zadaných úloh ve cvičení v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu.

Osnova přednášek:

1. Makroekonomické daňové souvislosti, fiskální politika státu, finance vládního sektoru, daňová soustava ČR, mezinárodní srovnání daňové zátěže.

2. Daň z příjmu se zaměřením na podnikatelské subjekty fyzické a právnické osoby podnikající ve stavebnictví. Zdanění příjmů ze zahraničí.

3. Zdanění mezd, pojistné jako zvláštní daň - sociální zabezpečení a zdravotní pojištění OSVČ.

4. Daň z přidané hodnoty, princip výběru, DPH u přeshraničních transakcí, DPH ve stavebnictví.

5. Daně z věcí nemovitých. Správa daní, poplatků, odvodů a záloh, daňový řád.

6. Finanční účetnictví a výkaznictví, předmět, význam, funkce. Finanční a manažerské účetnictví.

7. Rozvaha - přehled o majetku stavebního podniku a zdrojů jeho krytí, bilanční princip a princip účtování.

8. Výkaz zisku a ztráty - přehled o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku stavebního podniku.

9. Princip účtování DPH, účtování daně z příjmu, účtování mezd vč. odvodů a daní.

10. Závazky a pohledávky, řízení pohledávek z obchodních vztahů, odpis a opravné položky k pohledávkám.

11. Dlouhodobá hmotná a nehmotná aktiva, odpisy účetní a daňové.

12. Účetní uzávěrka, závěrka, rozdělení zisku/ztráty.

13. Přehled o peněžních tocích společnosti, nepřímá metoda, výkaz Cash Flow.

Osnova cvičení:

1.Rozdělení studentů do týmů a vyhledání a společné analyzování statistických dat zveřejňovaných Ministerstvem financí (a podobných institucí ve vazbě na téma Státní rozpočet),

2.Navrhovaní variant úpravy jednotlivcích daní a vyhodnocování důsledků navrhovaných variant pro Státní rozpočet, firmy a občany.

3.Na komplexním číselném zadání studenti zpracují daňové přiznání k dani z příjmu ze závislé činnosti – mzdy fyzických osob.

4.Budou pokračovat na příkladu daňového přiznání pro fyzické osoby podnikatele.

5.Dále pro podnikatele OSVČ zpracují tzv. Přehledy pro sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

6.Zpracování příkladu pro výpočet DPH.

7.Studenti budou pracovat s účetními výkazy jednotlivých stavebních firem evidovaných v Obchodním rejstříku a budou hledat provázanost na vedení účetní evidence, která tvoří výchozí základnu pro zdanění.

8.Budou představeny a procvičeny základy finančního účetnictví s důrazem na porozumění klíčových účetních výkazů (Rozvaha, Výsledovka) tak, aby z nich dokázali studenti rozpoznat finanční situaci firmy.

9.Propojení daňové povinnosti podnikatelského subjektu s účetnictvím.

10.Analýza závazků a pohledávek, příklad řízení pohledávek z obchodních vztahů.

11.Odpisy dlouhodobého majetku – výpočtové příklady.

12.Příklady na rozdělení zisku či nakládání se ztrátou.

13.Sestavení přehledu o peněžních tocích společnosti, výkaz Cash Flow.

Cíle studia:

Cílem předmětu je podat ucelený pohled na daňovou soustavu v ČR a poskytnout základní vhled do klíčových daní a jejich uplatňování ve stavebnictví. V rámci předmětu se student naučí porozumět principu výpočtu vybraných daní, seznámí se základy finančního účetnictví a principem účtování, porozumí klíčovým účetním výkazům tak, aby z nich uměl rozpoznat finanční situaci stavebního podniku a posléze byl schopen propojit daňové povinnosti podnikatelského subjektu s účetnictvím.

Studijní materiály:

[1] Skálová, J. Daně v účetnictví. 180 str. Praha : Wolters Kluwer. 2017. ISBN 978-80-7552-832-2.

[2] Janhuba, M. et al. Finanční účetnictví. Obecné otázky. 304 str. Praha : C.H.Beck-CZ 2016. ISBN 978-80-7400-614-2

[3] Dušek, J. Daně z příjmů - přehledy, daňové a účetní tabulky. 208 str. Praha : Grada. 2020. ISBN 978-80-271-1048-3.

[4] Straková, H.; Kuneš, Z. Daň z přidané hodnoty. 444 str. Praha :Vox. 2019. ISBN 9788087480724.

[5] Máče, M.: Účetnictví a finanční řízení. 552 str. Praha : Grada. 2013. ISBN 78-80-247-4574-9

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:C-219

16:00–17:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C219
místnost TH:C-219

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
C219
místnost TH:C-219

18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
C219
Út
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6280806.html