Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fyzika kovů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14FKO Z,ZK 6 4P+2C česky
Garant předmětu:
Miroslav Karlík
Přednášející:
Jaroslav Čech, Miroslav Karlík
Cvičící:
Jaroslav Čech, Miroslav Karlík
Předmět zajišťuje:
katedra materiálů
Anotace:

Anotace:

Předmět se zabývá fyzikální podstatou procesů probíhajících při výrobě a tepelně-mechanickém zpracování kovových materiálů. Zahrnuje krystalizaci, popis krystalových poruch, teorii tuhých roztoků, teorii dislokací, difuzi, zpevnění a odpevnění kovů a slitin.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Osnova:

1. Termodynamika vícefázových soustav (roztoky a jejich volná energie, heterogenní rovnováha - Gibbsovo fázové pravidlo, směsné fáze, směsi fází).

2. Teorie tuhých roztoků, model párových vazeb.

3. Tuhnutí binárního systému (homogenní a heterogenní nukleace).

4.Mikrostruktura a fáze, poruchy krystalové mříže.

5.Difuze v kovech a slitinách.

6.Fázové transformace v pevné fázi (martenzitická a bainitická transformace, precipitace).

7.Teorie dislokací (napěťové a deformační pole dislokací).

8.Teorie dislokací (energie dislokací, nakupení, síly na dislokaci).

9.Teorie dislokací (rozštěpení dislokací, Peierls-Nabarrovo napětí).

10.Mechanické dvojčatění. Interakce dislokací s překážkami (jiné dislokace, příměsové atomy, precipitáty, hranice zrn, odvození Hall-Petchova vztahu).

11.Zpevnění plastickou deformací (monokrystaly, polykrystaly).

12.Statické zotavení, statická rekrystalizace.

13.Dynamické zotavení, dynamická rekrystalizace.

Klíčová slova:

Teorie tuhých roztoků, teorie dislokací, difuze, krystalizace, fázové transformace, zpevnění, odpevnění.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Machek, V. - Sodomka, J.: Struktury kovových materiálů, ČVUT - Fakulta dopravní, 2006.

[2] Ptáček, L. a kol., Nauka o materiálu I., CERM s.r.o., Brno, 2001.

[3] Haušild, P.: Řešené úlohy z fyziky kovů a fyzikální metalurgie, Česká technika - nakladatelství ČVUT, Praha, 2017.

Doporučená literatura:

[5] Ptáček L. a kol., Nauka o materiálu II., CERM s.r.o., Brno, 2002.

[6] Fiala, J. - Mentl, V. - Šutta, P.: Struktura a vlastnosti materiálů, Academia, Praha, 2003.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6231906.html