Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Individuální odborná praxe bloková IV.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZIOPB4 Z 10 280XH česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBZIOPB4 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBZIOPB3
Garant předmětu:
Martina Dingová Šliková
Přednášející:
Cvičící:
Pavel Böhm, Martina Dingová Šliková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Cílem práce je další upevňování již osvojených praktických činností a využití dalších teoretických poznatků při ošetřování nemocných. Student se v rámci odborné praxe postupně adaptuje na práci ve zvoleném oboru a získává další znalosti a dovednosti při ošetřování nemocných.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků: písemné potvrzení absolvovaného počtu praktických hodin odpovědnou osobou v Deníku odborné praxe.

Požadavky na studenta: doložení provedení požadovaných výkonů dle Deníku odborné praxe, 100% docházka, v případě absence je nutné praxi absolvovat v náhradním termínu dle domluvy s garantem praxe a příslušným pracovištěm.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Pracoviště:

•praxe bude probíhat ve zdravotnických zařízeních poskytujících neodkladnou přednemocniční péči a neodkladnou a akutní lůžkovou péči intenzivní pod vedením mentorů (smluvně zajištěno);

•doporučena jsou pracoviště: jednotky intenzivní péče typu A s funkcí monitorovací, B s převahou funkce léčby orgánových selhání typu anesteziologicko-resuscitačních oddělení, urgentní příjmy lůžkových zdravotnických zařízení (intenzivní vyšetřovny – Emergency Rooms) a zdravotnická záchranná služba;

•student si volí pracoviště individuálně a doplňuje tak získané znalosti a dovednosti.

Zaměření odborné praxe:

JIP, ARO, urgentní příjem, ZZS

•Odběr anamnézy, využití skórovacích systémů v PNP a akutní intenzivní péči.

•Monitoring fyziologických funkcí v neodkladné či akutní intenzivní péči, včetně invazivních technik, monitorování funkcí CNS, dýchacího systému, kardiovaskulárního systému, gastrointestinálního traktu, hodnocení saturace kyslíkem a poruch srdečního rytmu, a dalších tělesných parametrů za použití zdravotnických prostředků. Využití skórovacích systémů v PNP a akutní intenzivní péči.

•Zahájení a provádění kardiopulmonální resuscitace s použitím ručních křísicích vaků, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení a zhodnocení záznamu EKG.

•Zajištění dýchacích cest dostupnými pomůckami, zavedení a aplikace inhalační kyslíkové terapii, přístrojová ventilace parametry určenými lékařem, péče o dýchací cesty pacientů během umělé plicní ventilace.

•Zajištění a péče o invazivní vstupy v intenzivní péči dle zaměření pracoviště (krevní oběh – periferní kanylace, intraoseální aplikace, péče o: CŽK, vstupy do GIT, močového systému, epidurálního prostoru).

•Péče o dýchací cesty, odsávání sekretů z horních cest dýchacích a z permanentní tracheostomické kanyly u pacientů starších 3 let a zajišťování jejich průchodnosti.

•Odběry a orientační hodnocení biologického materiálu dle zaměření pracoviště.

•Infuzní terapie, aplikace krystaloidních roztoků, při ověřené hypoglykémii nitrožilní aplikace roztoků glukózy podávání léčivých přípravků dle zaměření pracoviště (včetně krevních derivátů).

•Asistence při zahájení aplikace transfuzních přípravků, ošetřování pacienta v průběhu aplikace a ukončování této aplikace.

•Katetrizace močového měchýře žen a dívek nad 10 let.

•Poskytování a zajišťování psychické podpory umírajícím a jejich blízkým, po stanovení smrti lékařem zajištění péče o tělo zemřelého a činností spojených s úmrtím pacienta.

•Zajišťování stálé připravenosti pracoviště včetně věcného a technického vybavení a funkčnosti zdravotnických prostředků

•Na základě indikace lékaře vykonávání činnosti při poskytování diagnostické a léčebné péče.

JIP

•Ošetřovatelské výkony spojené s příjmem pacienta na JIP.

•Odběry a orientační hodnocení biologického materiálu v intenzivní péči.

•Monitoring fyziologických funkcí v intenzivní péči, monitorování funkcí CNS, dýchacího systému, kardiovaskulárního systému, gastrointestinálního traktu, včetně hodnocení saturace kyslíkem a základních poruch srdečního rytmu, a dalších tělesných parametrů za použití zdravotnických prostředků. Využití skórovacích systémů v intenzivní péči.

•Zavádění a udržování inhalační a kyslíkové terapie, péče o dýchací cesty.

•Zajištění a péče o invazivní vstupy v intenzivní péči (krevní oběh, GIT, močový systém, epidurální prostor).

•Zajištění výživy v intenzivní péči (zjištění stavu nutrice, enterální, parenterální výživa).

•Infuzní a asistence u transfuzní terapie.

•Specifika aplikace léků v intenzivní péči.

•Péče o rány v intenzivní péči.

•Perioperační péče v intenzivní péči, péče o drény, využití stomických pomůcek a drenážních systémů u pacientů s dlouhodobou drenáží. Ošetřovatelská péče o pacienty podstupující punkci.

•Ošetřovatelský proces u pacientů na odděleních intenzivní péče:

Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienta s poškozením centrálního nervového systému. Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s onemocněním CNS.

Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienta s poškozením dýchacího systému. Specifika ošetřovatelské péče pacientů s onemocněními DC.

Intenzivní péče o pacienta s postižením kardiovaskulárního systému. Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s onemocněním kardiovaskulárního systému.

Specializovaná ošetřovatelská péče o pacienta s postižením GIT. Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s onemocněním GIT.

Intenzivní péče o pacienta s postižením močového systému. Specifika ošetřovatelské péče u pacienta s onemocněním močového systému. Využití eliminačních metod.

Léčba bolesti v intenzivní péči. Specifika intenzivní péče o dětského pacienta.

Koncept bazální stimulace.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

•Ošetřovatelské výkony spojené s příjmem pacienta na ARO, odběr anamnézy.

•Zajištění výživy v intenzivní péči (zjištění stavu nutrice, enterální, parenterální výživa).

•Odběry a orientační hodnocení biologického materiálu v intenzivní péči, bed side laboratorní hodnocení.

•Aplikace léků specifických pro intenzivní péči.

•Péče o rány v intenzivní péči.

Urgentní příjem

•Odběr anamnézy a ošetřovatelské výkony spojené s příjmem či překladem pacienta.

•Ošetřovatelské výkony spojené se stabilizací stavu pacienta, polohování, imobilizace a transport pacientů.

•Spolupráce na vyhodnocení závažnosti stavu – třídění pacientů.

•Zajištění rozšířené KPR defibrilátorem (event. mechanizované nepřímé srdeční masáže), monitoring vitálních funkcí, včetně invazivních přístupů, použití ručního křísícího vaku, práce s transportním ventilátorem, kyslíkovou lahví, EKG přístrojem, zajištění dýchacích cest dostupnými pomůckami, zavedení a aplikace inhalační kyslíkové terapie, přístrojová ventilace parametry určenými lékařem, péče o dýchací cesty pacientů během umělé plicní ventilace; odsávání z dýchacích cest dle kompetencí ZZ, odsávání sekretů z horních cest dýchacích a z permanentní tracheostomické kanyly u pacientů starších 3 let a zajišťování jejich průchodnosti.

•Zajištění a péče o invazivní vstupy v intenzivní péči (krevní oběh – periferní kanylace, intraoseální aplikace, péče o: CŽK, vstupy do GIT, močového systému, epidurálního prostoru).

•Péče o rány.

•Odběry biologického materiálu na vyšetření, laboratorní vyšetření za použití vhodných metod POCT.

•Překlad a transport pacientů po diagnostické rozvaze na další určená pracoviště ZZ (JIP, ARO…).

Zdravotnická záchranná služba

•Bezpečné vyproštění, polohování, imobilizace a transport pacientů.

•Řešení následků hromadných neštěstí v rámci integrovaného záchranného systému a v rámci kompetencí ZZ.

•Obsluha a údržba vybavení dopravních prostředků ZZS.

•Aplikace léčivých přípravků specifických pro PNP.

•Zavedení mírné terapeutické hypotermie.

•Odběr biologického materiálu na vyšetření v PNP, hodnocení získaných výsledků.

•Nácvik a asistence u výkonů, kde hrozí nebezpečí z prodlení: uvolnění a zajištění průchodnosti dýchací cest včetně tracheální intubace, umělá plicní ventilace, inhalační kyslíková terapie.

•Odsávání z dýchacích cest.

•Kardiopulmonální resuscitace včetně zevní elektrické defibrilace po předchozím EKG záznamu prokazujícím rytmus indikovaný k defibrilaci.

•Při kardiopulmonální resuscitaci aplikace adrenalinu i.v./intratracheálně.

•Kanylace periferní žíly / intraoseální přístup.

•Podávání léků a infuzních roztoků v režimech, které přicházejí v úvahu (sprej pro dilataci koronárního řečiště, bronchodilataci, aplikace neopiátového analgetika i.m. při traumatu).

•Diagnostika glykémie z klinické indikace a následná aplikace glukózy při hypoglykémii per os nebo i.v.

•Ošetření pneumotoraxu.

•První ošetření akutních ran, včetně zástavy krvácení.

•Asistence u výkonů spadajících do kompetence lékaře, plnění lékařských indikací v PNP.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•BARTŮNĚK, Petr, Dana JURÁSKOVÁ, Jana HECZKOVÁ a Daniel NALOS. Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Praha: Grada Publishing, 2016, 752 s. ISBN 978-80-247-4343-1.

•BÖHM, Pavel, Lucia VRaBELOVÁ, Robin ŠÍN a Denisa ŠTRUNCOVÁ. Zajištění vstupu do cévního řečiště v neodkladné péči. Vyd. 1. Praha: Česká technika – nakladatelství ČVUT, 2015, 173 s. ISBN 978-80-01-05666-0.

•DRÁBKOVÁ, Jarmila, Jaromír CHENÍČEK, Jaroslav NEKOLA a Jiří POKORNÝ. Urgentní medicína. Praha: Galén, 2017, 123 s. ISBN 978-80-7492-322-7.

•KLEMENTA, Bronislav, Olga KLEMENTOVÁ a Pavel MARCIÁN. Resuscitace. 2., rozš. vyd. Olomouc: Epava, 2014, 277 s. ISBN 978-80-86297-47-7.

•KLIMEŠOVÁ, Lenka a Jiří KLIMEŠ. Umělá plicní ventilace. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011, 110 s. ISBN 978-80-7013-538-9.

•KOUTNÁ, Markéta a Ondřej ULRYCH. Manuál hojení ran v intenzivní péči. Praha: Galén, 2015, 200 s. ISBN 978-80-7492-190-2.

•LUCKEROVÁ, Lucie. Ošetřovatelská péče o pacienta v traumatologii. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014, 132 s. ISBN 978-80-7013-569-3.

•NEJEDLÁ, Markéta. Klinická propedeutika. Praha: Grada Publishing, 2015, 240 s. ISBN 978-80-247-4402-5.

•POLÁK, Martin. Urgentní příjem: nejčastější znaky, příznaky a nemoci na oddělení urgentního příjmu. Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta, 2016, 768 s. ISBN 978-80-204-3939-0.

•REMEŠ, Roman a Silvia TRNOVSKÁ. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 240 s. ISBN 978-80-247-4530-5.

•SCHNEIDEROVÁ, Michaela. Perioperační péče. Praha: Grada Publishing, 2014, 368 s. ISBN 978-80-247-4414-8.

•VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II. Speciální část. Praha: Grada Publishing, 2013, 288 s. ISBN 978-80-247-3420-0.

•VYTEJČKOVÁ, Renata a kol. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III. Speciální část. Praha: Grada Publishing, 2015, 303 s. ISBN 978-80-247-3421-7.

Doporučená literatura:

•NEJEDLÁ, Markéta. Klinická propedeutika. Praha: Grada Publishing, 2015, 240 s. ISBN 978-80-247-4402-5.

•ROKYTA, Richard, Miloslav KRŠIAK a Jiří KOZÁK. Bolest. 2. vyd. Praha: Tigis, 2012, 747 s. ISBN 978-80-8732-302-1.

•ŠEVČÍK, Pavel a Martin MATĚJOVIČ. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014, 1195 s. ISBN 978-80-7492-066-0.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6202006.html