Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Ošetřovatelské postupy II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
F7PBZOST2 KZ 3 8C česky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět F7PBZOST2 je, že student v některém z předchozích semestrů úspěšně absolvoval předmět F7PBZOSP1
Garant předmětu:
Eva Němec Veverková
Přednášející:
Cvičící:
Martina Dingová Šliková, Lucie Lidická, Eva Němec Veverková, Viktorie Šimečková
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Výuka navazuje na předmět Ošetřovatelské postupy I. Cílem předmětu je osvojení základních profesionálních dovedností. Na základě získaných teoretických znalostí jsou studenti schopni zvládat jednotlivé výkony nejen technicky, ale také prakticky, se zaměřením na nejnovější trendy a dodržení postupů lege artis. Výuka je zaměřena na lidský a holistický přístup k nemocnému. Je kladen důraz na komunikaci a kooperaci v multidisciplinárním týmu. Nedílnou součástí je práce s ošetřovatelskou a zdravotnickou dokumentací. Studenti jsou tak připravováni na odbornou ošetřovatelskou praxi ve zdravotnických zařízeních.

Výuka začíná v teoretické rovině, kde je podrobně probrán vybraný ošetřovatelský postup. V navazujícím bloku je tento prakticky procvičován. Předmět je vyučován v odborných učebnách vybavených nejnovějšími technologicky vyspělými modely. Součástí jsou exkurze na odborná pracoviště.

Požadavky:

Forma ověření studijních výsledků:

•průběžné dokazování získaných dovedností v zadaných praktických úlohách;

•absolvování 3 průběžných písemných testů,

Požadavky na studenta:

•povinná 90% účast na cvičeních (absence nad 10 % je řešena individuálně s garantem předmětu);

• Pro úspěšné zakončení studia je nutné získat 150 bodů a absolvování 3 průběžných písemných testů, testy jsou hodnoceny na stupnici ECTS.

Osnova přednášek:

Není

Osnova cvičení:

Témata cvičení:

1.týden

Odběry biologického materiálu – odběr krve, jednotlivé druhy vyšetření. Centrální žilní vstupy krátkodobé, dlouhodobé. Specifika ošetřování jednotlivých typů. Příprava a ředění léků do perfuzoru.

2.týden

Odběry biologického materiálu – moč, stolice, sputum, žaludeční a duodenální obsah, stěry, výtěry, punkce.

Asistence lékaři, příprava sterilního stolku k zajištění centrálního žilního vstupu. Převaz centrálního žilního vstupu.

3. týden

Infuzní roztoky, bezpečná infuzní linka. Manipulace s infuzní pumpou. Příprava infuzí k podání. Transfuzní léčba. Transfuzní přípravky. Kompatabilita krevních skupin.

4. týden

Oxygenoterapie: Monitorování dýchacího systému. Zdroje kyslíku. Způsoby aplikace kyslíku a jeho nežádoucí účinky. Bezpečná manipulace se zdroji kyslíku a kyslíkovou lahví. Zásady podávání kyslíku. Péče o dýchací cesty u pacienta při vědomí. Péče o dutinu nosní a ústní.

Objednání, příprava a podání transfúzních přípravků a krevních derivátů. Dokumentace. Podmínky dárcovství

TEST 1

5. týden

Odsávání sekretu z HCD. Monitorace pacienta s oxygenoterapií. Způsoby zvlhčování dýchacích cest. Hyperbaroxie – způsoby, indikace a kontraindikace. Neinvazivní plicní ventilace. Domácí oxygenoterapie. Parenterální a enterální výživa. Druhy enterální výživy a možnosti její aplikace. Opakování a procvičování praktických úkonů

6. týden

Exkurze Nemocnice Kladno

Perioperační péče. Příprava pacienta před operací. Peroperační a pooperační péče. Zotavovací (dospávací) pokoje.

7. týden

Punkce: příprava a asistence – punkce tělních dutin, punkce lumbální a sternální. Parenterální a enterální výživa. Příprava léků do epidurálního prostoru, možnosti dávkování, podávání.

TEST 2

8. týden

Arytmie – klasifikace arytmií, diagnostika, modelové situace. Péče o drény a drenážní systémy. Rozdělení a typy drénů.

9. týden

Agentury domácí péče, dokumentace a péče o pacienta v domácí péči. Opakování a procvičování praktických úkonů. Simulace.

TEST 3

.

10. týden Opakování a procvičování praktických úkonů. Simulace.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

Povinná literatura:

•DINGOVÁ ŠLIKOVÁ, Martina, Lucia VRABELOVÁ a Lucie LIDICKÁ. Základy ošetřovatelství a ošetřovatelské péče pro zdravotnické záchranáře. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2018, 316 s. ISBN 978-80-271-0717-9.

•JEDLIČKOVÁ, Jaroslava. Ošetřovatelská perioperační péče. 2. rozšířené vydání. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2019. ISBN 978-80-7013-598-3.

•KACHLOVÁ, Miroslava a Ilona PLEVOVÁ. Postupy v ošetřovatelské péči. Praha: Grada Publishing, 2022. Sestra (Grada). ISBN 978-80-271-1243-2.

•VEVERKOVÁ, Eva a kolektiv autorů. Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře I. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2019, 228 s. ISBN 978-80-247-2747-9.

•VEVERKOVÁ, Eva a kolektiv autorů. Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře II. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2019. ISBN 978-80-271-2099-4.

Doporučená literatura:

•FRIEDLOVÁ, Karolína. Bazální stimulace® pro ošetřující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy: praktická příručka pro pracující v sociálních službách, dlouhodobé péči a ve speciálních školách. 2. vydání. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2018. ISBN 978-80-907053-1-9.

•JEDLIČKOVÁ, Jaroslava, Tomáš SVOBODA a Jana WICHSOVÁ. Perioperační zásady v kostce. Praha: Grada Publishing, 2021. ISBN 978-80-271-1727-7.

•LIBOVÁ, Ľubica, Hilda BALKOVÁ a Monika JANKECHOVÁ. Ošetřovatelský proces v chirurgii. Praha: Grada Publishing, 2019. Sestra (Grada). ISBN 978-80-271-2466-4.

•POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ, Andrea MENŠÍKOVÁ a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2., doplněné a přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9297-6.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost KL:K-206
Šimečková V.
Němec Veverková E.

08:00–11:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna ošetřovatelství
místnost KL:K-205
Lidická L.
Němec Veverková E.

12:00–15:50
(paralelka 3)
Kladno FBMI
Laboratoř urgentní medicíny
místnost KL:K-205
Němec Veverková E.
Lidická L.

08:00–11:50
(paralelka 2)
Kladno FBMI
Laboratoř urgentní medicíny
místnost KL:K-206
Němec Veverková E.
Šimečková V.

12:00–15:50
(paralelka 4)
Kladno FBMI
Učebna ošetřovatelství
Čt
místnost KL:K-206
Šimečková V.
Němec Veverková E.

08:00–11:50
(paralelka 1)
Kladno FBMI
Učebna ošetřovatelství
místnost KL:K-205
Lidická L.
Němec Veverková E.

12:00–15:50
(paralelka 3)
Kladno FBMI
Laboratoř urgentní medicíny
místnost KL:K-205
Němec Veverková E.
Lidická L.

08:00–11:50
(paralelka 2)
Kladno FBMI
Laboratoř urgentní medicíny
místnost KL:K-206
Němec Veverková E.
Šimečková V.

12:00–15:50
(paralelka 4)
Kladno FBMI
Učebna ošetřovatelství

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6193606.html